2019. február 25., hétfő

Ünnepélyes fogadalomtétel a magyar kapucinus közösségben

2019. február 23-án szentmise keretében ünnepélyes fogadalmat tett Fr. Roberto Tadiello OFMCap tartományfőnök atya kezébe fr. Virth József a móri kapucinus templomban.


A tartományfőnök atya ünnepélyes imádságából:

"Tekints ó Urunk erre a testvérünkre, Józsefre, akit kegyesen meghívtál Jézus Krisztus követésére, a szegény, alázatos és keresztet szerető Szent Ferenc példájára! Áraszd rá a szentség Lelkét, hogy azt, amit ma a te ajándékodból örömmel és vidáman megfogadott, szent munkálkodással megtarthassa egészen haláláig!

Tegye meg élete szilárd alapjának az alázatot és a kicsiséget, ösztönözze őt a Krisztus iránti lángoló szeretet és az egymás iránti testvéri jóindulat, semmit se helyezzen a szerető engedelmesség elé, mindég szeresse és kövesse a mi úrnőnket, a szent szegénységet, ápolja magában a tiszta egyszerűséget és ne oltsa ki a szent imádság és áhítat szellemét! Legyen alázatos és türelmes az üldöztetésben és a betegségben, szeresse azokat, akik üldözik, gúnyolják és rágalmazzák őt!

Megszentelt élete építse az Egyházat, mozdítsa elő a Világ üdvösségét és az eljövendő mennyei javak ragyogó jeleként világítson!"

Forrás: Magyar Kapucinus Delegáció

Korábbi cikk Virth Józseffel készült interjúval itt olvasható:2019. február 24., vasárnap

Teljes önátadásban - a Szent Szűzről nevezett domonkos nővérek kisfilmje

Vízi Elemér jezsuita provinciális atya vallomása hivatásáról
„Anyám méhében te szőtted a testem”

és szőtted hivatásom

gyerekkorom világában

amikor nagyszüleim imádkozni tanítottak, meséltek rólad, templomba vittek – egyfajta gyermek-teológia: találkozni a titokzatossal

ahogy elképzeltelek, hogy üzensz az embereknek a miséző pap beszédében, ki rendszeresen vendég nálad

miközben oly sokat láttam imádkozni nagyanyámat, kezében rózsafüzérrel és imakönyvvel, mintha ez lett volna a foglalkozása

amikor először ministrálni mentem öcsémmel az októberi vecsernyére egy testvérpár hívására

vonzóvá tetted a templomot, a liturgiát, melyhez gyerekkorom oly sok emléke fűz, oltárod körül  – naponta otthonom

papjaink támogató és tiszteletteljes viszonyulásában, kik csendben olvasták jeleidet bennem

az emberek bátorításával, a fejkendős nénik és az életút alkonyán járó férfiak szikár hitében

mintha rám íródott volna, pontosabban belül született – erősítetted vágyam

szüleim nyitottsága és szabadságot adó elengedésében

az ismeretek formáló erejével – a szemináriumban nyílt új világgal

barátságokban, melyek erősítettek és támaszt adtak, hogy tovább keresselek

lelkigyakorlatokkal, ahol mélyebben megismertelek – meghatározó mérföldkövekként állnak

a képzés formáló szakaszában – örömben és a küzdelemben

találkozásokban, a szolgálat megszentelő erejében

hivatással a hivatásban útra kelve

egybefűztél mindent

Társaságodbanköszönöm, Uram


P. Vízi Elemér SJ

Forrás: Jezsuiták


100 éves az olasz Ariberta ferences missziós nővér, aki a pápák mellett szolgált

100 éves az olasz Ariberta nővér, 62 éven át a pápák raktárosa és ruhatárosa. Világrekord!

A lengyel „Niedziela, Vasárnap” képes hetilapban február 21-én jelent meg egy riport, amelyben a százéves Ariberta ferences nővér elmeséli az életét, benne azt a 60 évet, melyet a pápák raktárosaként és ruhatárosaként élt meg kezdve XII. Piusz pápától egészen XVI. Benedekig.

A XX. század elején a Vatikánban egy gobelin restaurátor műhelyt hoztak létre, amit 1926-ban rábíztak a Szűz Máriáról nevezett Ferences Missziós nővérekre. A nővérek eleinte bejártak a Vatikánba, de 1930 nyarán XI. Piusz pápa kérésére hét nővér a Vatikánba költözött és a Szent Anna plébánia-templom mögötti épületben alakítottak ki kicsi kolostort számukra. A pápa 1931. február 6-án meg is látogatta őket és megcsodálta a műhelyüket és ügyességüket. XII. Piusz pápasága során a világháború után 1945-ben egy új fiatal ferences nővér érkezett hozzájuk, Iride Burzio, vagyis Ariberta nővér. Az Apostoli Palota földszintjén a pápa magánraktárában kezdte meg szolgálatát, majd tovább folytatta tevékenységét XXIII. János, VI. Pál, I. és főleg II. János Pál pápa alatt, akinek 27 éven át szolgált, de még Benedek pápa első két évében is aktív volt, egészen 2007-ig, amikor 88 éves korában visszavonult, de búcsújakor személyesen köszönthette még Benedek pápát. 62 évet töltött egyvégtében a pápák szolgálatában, ami önmagában egy szép vatikáni világrekord. „Nyugdíjba” vonulásakor rendje Velence közeli házába, Borgo Saccóba költözött, ahol most nővértársai köszöntötték századik születésnapján.

A lengyel Vasárnap hetilap újságírója a vatikáni kezdetekről kérdezte először...

Alig múltam 23 éves a noviciátusom után, amikor a rendem a Vatikánba küldött, hogy az ottani közösségünkben dolgozzam. XII. Piusz pápa ideje volt ez, amikor Pasqualina Lehnert nővér volt az ő titkárnője. Én a pápa raktárában dolgoztam, ami Pasqualina nővér idejében valóságos karitász központ lett. A háború utáni években akkor nagyon sok szegény ember kopogtatott a pápa ajtaján. Sok jótevő viszont a pápára hagyott egy sereg adományt, ami aztán végül a szegényekhez került.

XXIII. Jánosra hogy emlékezik?

XXIII. János pápa rögtön megválasztása után találkozott a vatikáni alkalmazottakkal. Amikor megtudta, hogy milyen keveset keresnek az alkalmazottak, azonnal felemelte a fizetésüket. Bennünket arra kért, hogy ruhákból és élelmiszerből készítsünk csomagokat azoknak a családoknak, ahol négynél több gyermeket neveltek.

Egyszer azt mondta VI. Pálról, hogy ő a „kedvenc pápája”. Miért?

Azért mert ő volt az én kislánykorom püspöke Milánóban. Aztán itt a raktárban dolgozva még jobban megismertem. Nagyon finom, tapintatos ember volt. Egyszer meghívott bennünket egy szentmisére a magánkápolnájába és így köszönte meg azt a miseruhát, amit papszentelése 50. évfordulójára készítettünk. (Ezt a báránymotívumos miseruhát használta II. János Pál pápa szolgálata kezdetén). Egyenként, személyesen köszöntött bennünket és azt kérte, hogy továbbra is gondoljunk csak az Úrra, anélkül, hogy túlterhelnénk magunkat a munkával.

Akkor önök készítették a raktárban a pápa miseruháit is?

Igen, sok más munkánk mellett az volt a dolgunk, hogy méretre készítsük a Szentatya liturgikus ruháit. Kézzel varrtuk, hímeztük, némelyik egészen mestermunka! Emlékszem, hogy a híres Lello Scorzelli szobrász készített rajzokat nekünk és azok mintájára készítettük a miseruhákat II. János Pál számára is.

Ön 27 éven át szolgált II. János Pál pápának, aki oly sokat utazott és milliókat vonzott a Vatikánba…

Nagyon sok embert fogadott és a hívek rengeteg ajándékot hoztak neki, főként a szerdai általános kihallgatáson, gyerekrajzoktól kezdve kamionnyi kalács-panettónéig a szegények számára, vagy takarók százaitól kezdve az egészen értékes ajándékokig, melyek a Vatikáni Múzeumokba kerültek. A mi feladatunk volt – a pápa és az államtitkárság titkáraival egységben –, hogy rendszerezzük és szortírozzuk ezeket az ajándékokat.

A pápai utak kapcsán mi volt a dolguk?

Az egyik legkényesebb feladat volt éppen az ajándékcsomagok elkészítése, két rendtársammal együtt. Ahová utazott, mindig sok rózsafüzért, pápamedált, vagy éppen drága kelyheket, miseruhákat csomagoltunk be, amiket aztán a pápa a helyszínen odaajándékozott.

És az utolsó évek XVI. Benedek pápával…?

Igen, ő az utolsó pápa, akit még személyesen ismertem. A vatikáni szolgálatom végén 2007 októberében kihallgatáson fogadott azokkal a lengyel nővérekkel együtt, akik 2001 óta velem dolgoztak a raktárban. Azóta is abban a kiváltságban részesülök, hogy a titkárán és egy neki segítő nővéren keresztül kapcsolatban maradhatok vele.

Ön századik életévét tölti be…

Mindenekelőtt az Urat dicsérem, aki mindig megsegített engem az életemben. Most már csak arra az életre gondolok, ami Mellette, Vele lesz.

Forrás: Vatikáni Rádió
 
 


 
 

Nagyböjti lelki hétvége fiataloknak a szaléziaknál


2019. február 23., szombat

"Napról-napra teljesítsem fogadalmaimat."
Könyörgés Istenhez

Hallgass, Isten, esdeklésemre,
figyelj könyörgésemre.
A föld széléről kiáltok hozzád szorongó szívvel.
Vezess engem a megközelíthetetlen kősziklára!

Mert te vagy az én reménységem,
erős tornyom az ellenséggel szemben.
Bár lakhatnék mindörökké hajlékodban,
hogy oltalmat lelhetnék szárnyad árnyékában!
Mert Istenem, te meghallgatod imádságomat,
s azoknak, akik nevedet félik, örökséget adsz.

Adj a király napjaihoz napokat,
esztendeit nemzedékről nemzedékre nyújtsd.
Maradjon meg örökké Isten színe előtt,
irgalmad és hűséged őrizzék meg őt!

Így majd zsoltárt zengek nevednek mindörökké,
hogy napról napra teljesítsem fogadalmaimat.

61. Zsoltár 1-9.A Szociális Testvérek programjai fiataloknak, hivatáskeresőknek


Elhunyt Bán Zoltán Elizeus ciszterci atya

A Ciszterci Rend Zirci Apátsága fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatja, hogy Bán Zoltán Elizeus ciszterci áldozópap, a Zirci Apátság egykori kormányzó perjele életének 88., szerzetességének 70., áldozópapságának 59. évében, szentségekkel megerősítve 2019. február 21-én hazatért az Úrhoz.

„Isten szeretésére az ok maga az Isten. A mérték: hogy e szeretetnek nincs mértéke.” (Szent Bernát)

Az elhunyt lelkipásztorért a vigaszt adó, engesztelő szentmiseáldozatot március 1-jén 11 órakor a Zirci Apátsági Bazilikában mutatják be, és ezt követően a zirci temető ciszterci sírkertjében helyezik örök nyugalomra.


Bán Zoltán Elizeus 1931. április 3-án Kaposváron született. Középiskolai tanulmányait a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában 1941–1949 között végezte. 1949. augusztus 29-én Zircen a Ciszterci Rendbe lépett, első fogadalmát 1950. június 22-én tette le. 1950 szeptemberében elöljárói biztatásra több növendéktársával elhagyta az országot, majd letartóztatták, és Magyarországra visszatoloncolva 1950–1954 között bebörtönözték.

1954-ben győri szeminarista volt, ahonnan szerzetessége miatt 1955-ben elbocsájtották. 1955-ben Püspökszentlászlón, majd a verőcei Migazzi Otthonban, végül a székesfehérvári papi otthonban volt gondnok 1957-ig. 1956. október 11-én tett egyszerű örökfogadalmat Bodajkon. 1957 februárjától 1959-ig a budapesti Központi Szeminárium kispapja volt.

1960. április 2-án szentelték pappá Budapesten. 1959 és 1963 között a piliscsabai szeretetszolgálatnál anyagbeszerző; 1960–1962-ben lelkipásztori kisegítő volt.

1963. augusztus 15-én ünnepélyes örökfogadalmat tett Pannonhalmán. 1962-től 1969-ig könyvelőként tevékenykedett a Pannonhalmi Szociális Otthonban. 1969 és 1973 között Hejcén lelkészként, 1973-tól 1981-ig Nagynyárádon káplánként; 1981–1984-ben Bükkösdön, majd 1984–1988-ben Görcsönyben plébánosként szolgált.

1988-tól újra rendi keretben szolgálhatott: 1988 és 1994 között novíciusmester volt a nagyvenyimi rendházban, közben plébánosként szolgált 1989-ben Apátszálláson, 1990-től Baracson is, majd 1993-tól Nagyvenyimben is. 1994-től 2008-ig novíciusmester volt Zircen. Elöljárója kérésére licenciátust és PhD-t szerzett 1995–2002 között. 2004-től 2011-ig perjel, 2010 decemberében kormányzó perjel volt Zircen. 2008-tól 2011-ig plébánosi szolgálatot végzett Zircen. 2011-ben Zirc város díszpolgárává választották. 2012-től volt nyugállományban.

Forrás: Zirci Ciszterci Apátság

Korábbi cikk az atyáról tanúságtételével hivatásáról itt megtekinthető: https://hivatastisztazas.blogspot.com/2019/02/dr-ban-zoltan-elizeus-ciszterci-atya.html
Tornya Erika Sacré Coeur nővér örökfogadalom-tétele RómábanKorábbi cikk és interjú Erika nővérrel itt olvasható:

https://hivatastisztazas.blogspot.com/2019/02/jezusnak-nagyon-sok-arca-lehet-es-ez.html

2019. február 22., péntek

Ima a Szentatyáért Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén

Jézus Krisztus, Egyházad Ura és Pásztora!

Te Pétert és utódait az igazság sziklájává és az egység jelévé tetted. Kegyelmeddel sok szent pásztort küldtél Szent Péter után Egyházad vezetésére. Az ő közbenjárásukra kérünk: őrizd, kormányozd, egyesítsd és szenteld meg Egyházadat a föld minden országában.


Könyörgünk hozzád Szentatyánkért, Ferenc pápáért. Oltalmazd hatalmaddal, irányítsd szereteteddel, világosítsd meg a Szentlélek világosságával, erősítsd meg gondjaiban, csalódásaiban a Te erőddel! Áldd meg munkáját, hallgasd meg imáját! Ajándékozd meg egészséggel és hosszú élettel!

Adj melléje mindenkor bölcs, jó tanácsadókat! Önts szívébe megértést minden vidék és minden ember szükségei és bajai iránt! Légy számára az üdvösség sziklája az idők minden viharában. Erősíts meg bennünket a földi helytartód iránti engedelmességben és hűségben! Végül pedig vezesd el őt a rábízott nyájjal együtt az örök üdvösségre.

Ámen.

Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén

Forrás: Mária Rádió


Hallod Isten hívását? - a jezsuiták Egyetemes Apostoli Preferenciái


Lányok nagyböjti lelkigyakorlata a Jézus Szíve Nővéreknél


2019. március 15-én és 16-án lelkigyakorlatot szervezünk 17-27 éves lányoknak, melynek mottója: "Táplálsz minket a búza legjavából". 

A helyszín a Szent Szív Központ a Jézus Szíve Nővérek Társasága Rendháza.


Időpont: 2019. március 15., 9:30 – március 16., 17:00 óráig

Elérhetőség és helyszín:

Cím : 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 84/b.
Tel: ((36) -1)-290-9674
Fax:((36)-1)-296-0838
e-mail: jezusszivenov@gmail.com

Forrás: Jézus Szíve Nővérek Társasága


2019. február 21., csütörtök

Szerzetesek gyalogos zarándoklata


Szeretettel várjuk a magyarországi szerzetes nővéreket és testvéreket gyalogos zarándoklatra, amelyet szeretnénk felajánlani minden Magyarországon élő szerzetes közösségért, hogy hivatásunkat hitelesebben éljük meg.


A mai világban, fogyasztói társadalmunkban tudjunk kiállni értékeink mellett, tudjunk radikálisan kitartani Isten mellett, fogadalmainkban.

Odaadott életünk példájából születhetnek új hivatások, a személyes és mély istenkapcsolat kisugárzása vezethet másokat is Isten felé. Imádkozzunk együtt belső megújulásunkért!

Isten hívása nekünk is szól: Szentek legyetek! Nem nagy dolgokra kell itt gondolnunk, csak a mindennapok hűségére, a szeretetben való növekedésre, Istennel való kapcsolatunkra...

Zarándokoljunk hát együtt testben és lélekben, hogy Isten kegyelme formálhasson minket olyan szerzetesekké, akikben kedvét leli.

Program:

2019. április 26. péntek:

18-21 óráig: zarándokok érkezése Szécsénybe.
Zsolozsma 18.35-kor a templomban, utána vacsora. Ha 19.30 után érkezel, kérjük gondoskodj a vacsorádról.

2019. április 27. szombat:

6.20 közös zsolozsma, után gyalogos indulás Szentkútra.
Útközben rövid tanítások, csendes, elmélkedős zarándoklás, rózsafüzér, éneklés, lehetőség beszélgetésre, ismerkedésre.
Érkezés 16 óra körül.
Szentmise Mátraverebély-Szentkúton 18 órakor. Utána vacsora. Este lehetőség fakultatív módon szentségimádásra, kiscsoportos kötetlen beszélgetésre...
Az elszállásolás 6 ágyas szobákban a zarándokszálláson.

2019. április 28. vasárnap:

7.30 Laudes, utána reggeli
9.00-10.00 előadás
11.00 szentmise
A délelőtt folyamán gyóntatás a kegyhelyen.
A közös program az ebéddel zárul.

Jelentkezési határidő: 2019.04.08 24 óra

Jelentkezési űrlap linkje: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdshu-tUspj5N47yAXFCaKYV4GyzOjJ3ShXGfaT21DjFLwQIQ/viewform

Részvételi hozzájárulás:

7000 ft/fő. A zarándoklat fennmaradó költségét a szerzetesi iroda fizeti.
Érdeklődni lehet: Teréz nővérnél: magosarj@gmail.com

Szeretnénk majd imádsággal készülni a zarándoklatra, így azok is bekapcsolódhatnak, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljönni.

Zarándokoljunk és imádkozzunk együtt!

A Ferences Szegénygondozó Nővérek szervezésében

Forrás: Szerzetesek.hu