2015. augusztus 30., vasárnap

Hűséges az Isten


Mádi György atya 1983-tól szolgál plébánosként Kiskundorozsmán, november 29-én immár ötvenéves papi szolgálatért adhat hálát Istennek aranymiséjén. Szavaiból kiviláglik: Isten hűsége minket is arra kötelez, hogy hűek legyünk Hozzá.

– Ötvenéves papi pályája alapján hogyan fogalmazná meg a pap szerepét?

– Mikor az első önálló helyemre, Móricgátra kerültem, a plébánia udvara fel volt verve gazzal, és egy tarka kutyus fogadott, mikor megérkeztem. Megkapott ez a környezet, amelyben minden és mindenki várta a gazdáját. A pap szerepe a pásztoré, a lelkipásztoré. Szükség van valakire, aki összefogja a népet, összehangolja a közösséget, a feszültségeket elrendezi. A papi hivatás emberi is, de titok is számunkra.

Rádiószerelő isteni frekvenciára hangolva


– Engedje meg a klasszikus kérdést is: ön miért választotta ezt a hivatást?

– Ez az a kérdés, amire lehet is, meg nem is válaszolni. Lehet indokolni ezzel-azzal, de valahol mélyen mégiscsak titok marad. Lehet mondani, hogy édesapámat hamar elvesztettük, édesanyám magára maradt, ő nevelt bennünket Kelebián, és szívesen, lelkesen segített a templomban. Ott nőttem fel és voltam ministráns, hozzátartozott az életemhez. Kamaszkoromban rádiószerelő akartam lenni, egészen érettségi előttig. És akkor itt jön az, amit nem tudok megmagyarázni: úgy éreztem, hogy nekem jelentkeznem kell a teológiára. Erre mondjuk, hogy hívás, hivatás. Nem szervezni, prédikálni akartam, hanem a legfontosabb kérdésekben akartam segíteni az embereknek, hogy eligazodjanak az életben az Úristen felé, az örök cél felé.

– Az ’56-os forradalom idején még nagyban végezte a teológiát.

– 1954-től 59-ig voltam teológushallgató. Budapesten éltük át a központi szemináriumban a forradalmat. Mikor bejöttek az oroszok, idősebb társaim segítettek például a joghallgatóknak: reverendát adtunk nekik, és a szemináriumon keresztül menekítettük ki őket. Emiatt és más dolgok miatt is jött a retorzió, és az egyik tanárunk ezt szépítve írta meg az újságban állami nyomásra. Onnantól nem jártunk az ő órájára, de ránk parancsoltak, hogy írjunk alá egy fenntartás nélküli engedelmességről szóló nyilatkozatot a szemináriumi elöljárók felé a fegyelem területén. Ezt körülbelül nyolcvanból hatvanegynéhányan nem írtuk alá – lelkiismeretünk szerint nem tudtuk vállalni, ezért elküldtek minket a teológiáról.
A történelem Ura

– Bizonyára nehéz időszak következett.

– Akkor én már négy és fél évet elvégeztem, és egyházi előírás alapján ekkor már pappá lehetett szentelni, ez 1959-ben Pesten meg is történt, persze az államtól nem kértek engedélyt, ezért nem helyezhettek el papként: három évig sekrestyésként szolgáltam Újszászon. Ez egy olyan időszak volt, amikor nem tudtuk, hogy mi lesz. Akkor felmerült persze bennem, hogy miért folytassam, miért maradjak. De úgy gondoltam: az Úristen hívott, Ő látja, tudja, Ő a történelem Ura, majd ahogy a tetszése hozza, úgy fogok helytállni. Talán éppen ezek az évek edzették meg a hűségemet abba az irányba, amit vállaltam.

– És mit vállalt?

– Szent Pál írja, hogy mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit az örök boldogságra, az üdvösségre segítsek. Mindenkinek nem tudok ugyan mindene lenni, de amit fontosnak tartottam, arról kapok időnként visszajelzést, hogy valóban, valakiknek segíthettem valamit, a legfontosabb dolgokban: Isten felé menni.

– Van kedves igéje?

– Az újmisés képemre az az ige került, hogy „Hűséges az Isten” – ami a Szentírásban sokszor szerepel. Ez ad erőt arra, hogy mi magunk is hűségesek legyünk, mert van Valaki, akire maximálisan támaszkodhatunk. Most is ezt írom az aranymisés emlékképre. Úgy érzem ugyanis, hogy ez az, amire mindenképpen lehet építeni: egyéni életet, családot, társadalmat és az egyházat is.

Forrás:Szeged Ma

Isten embere?


Futó számvetés a szerzetesi életemről

A szerzetes legrövidebb és legtalálóbb meghatározása így szól: „Isten embere”. Gyönyörű eszmény ez: valaki arra adja az életét, hogy az égvilágon semmi más nem érdekli annyira, mint Isten ügye, semmi sem olyan fontos számára, mint az ő akaratának megvalósítása, a vele való kapcsolat, egyesülés. Eszményekre nagy szükség van; még akkor is, ha a realitás gyakran mást mutat.
 
A szerzetes archetípusa

Minél távolabb él valaki az egyháztól, annál könnyebben idealizálja a szerzetesek életét. Talán van ebben egy adag naivitás is, ám – én azt hiszem – voltaképpen egy sokkal mélyebb igazságból forrásozik. Mindannyiunk lelkének legmélyén él ugyanis egy ősi kép arról, milyennek kell lennie az Istennek egészen átadott embernek. Ez a szerzetes archetípusa: bölcs (általában idős) férfi vagy nő, aki (általában már fiatalon) lemondott a világról, hogy egyetlen dolognak, a végső igazság kutatásának, a belső kincsek megszerzésének szentelődhessen. „Egy-ügyű” ember a szó etimológiai értelmében: megalkuvás nélkül mindent feltett egy lapra. Szélsőségesen aszketikus életvitelt vállalt, hogy a meditáció, az imádság és a szemlélődés útján járhasson. Az intenzív belső élet eredményeként az évek során belsőleg megelevenedett: tekintete a vesékbe hatol, átható és figyelmes. Olyan ember, aki túllát a felszíni történéseken és képes észrevenni az élet rejtett összefüggéseit. Mester, akiben lehet bízni; tud kihívást is adni, ám jóindulatát nem lehet elveszíteni. Ha keresztény, akkor szamaritánus: Jézus Krisztus követője, a szeretet és önfeláldozás bajnoka.


A szerzetesség szerepe az Egyházban

A katolikus egyházban tradicionálisan háromféle út létezik Isten rólunk való elképzelésének megvalósítására: a világi hívő, a papi és a szerzetesi hivatás. Ősi spirituális hagyomány szerint ezek közül a szerzetesé bizonyos értelemben „fölötte áll” a többinek: az a „legtökéletesebb” út, mert már itt a földön az angyalok életét (angelikos bios) utánozza, s így a Krisztus-követés csúcsának számít. A valódi szerzetes a mennyország előízét élvezi, amelyet már most – az önmagáról való lemondás révén – tapasztal az Istennel való belső egyesülésben.

Gyakorlati szempontból a szerzetesi élet elsősorban abban különbözik az egyházmegyés papi hivatástól, hogy sokkal koncentráltabb. Egy „világi pap” élete óhatatlanul szétforgácsolódik a napi teendők (az „élet”) forgatagában: aki hitoktat, esket és temet, aki a szentségek kiszolgáltatása révén szolgálja híveit és képzi a jövő keresztény generációját, aki betegeket látogat és csoportokat vezet – hogy a templom- és plébánia-felújítás gondjáról ne is beszéljek – nehezen talál időt a specializálódásra. Gyönyörű és univerzális hivatás ez: utolérhetetlen lehetőség, hogy minden korosztály és népréteg, aki csak kapcsolatba kerül a pappal, egy lépést tegyen általa Isten felé. Hanem a belső élet igazi specialistái – akikkel radikalitás terén (legalábbis elvileg) nem lehet versenyezni – mégiscsak a szerzetesek! Őket a Lélek gyakran sajátos feladatokra (betegápolásra, iskolai oktatásra, tudományokkal való foglalkozásra, vagy éppen intenzív imára) hívja; karizmájukból táplálkozik az egyház többi része. Ugyan kihez fordulnánk útmutatásért, ha a keresztény életvezetéssel, hittel vagy erkölcsökkel kapcsolatban nehéz kérdésbe botlunk? Ki mást keresnénk, ha lelkigyakorlatra, lelki vezetésre volna szükségünk? Nem véletlen, hogy minden egyházellenes politikai erő is a szerzetesrendek betiltásával, tagjaik üldözésével kezdi az egyház megsemmisítésére irányuló tevékenységét!

A szerzetessé válás lehetséges motívumai

Nem gondolom, hogy arányaiban több szerzetes üdvözül, mint ahány világi pap vagy családos ember. Bizony, nehéz dolgunk lesz, ha majd egyszer el kell számolnunk a Jézus Krisztus radikális követésére szóló meghívásával. A felelősség a miénk, a választás azonban nem: hiszen érdemtelenül kaptuk, eredetileg Tőle jött. A hivatás – ahogy mondani szokás – „hivatás dolga”.

Én hat év egyházmegyés szolgálat után léptem szerzetesrendbe. A döntésemben az játszotta a fő szerepet, hogy nagyon vágytam arra, hogy naponta legalább egy órát imádkozhassak. Tudom én, persze, hogy ehhez nem kell jezsuitává válni! Hiszen ez elvileg bárki számára lehetséges! Nekem azonban máshogy nem sikerült… A keretek védettségére volt szükségem a cél megvalósításához. Meg nyilván vonzott az a szabadság is, amivel – paradox módon – az abszolút elköteleződöttség jár együtt. És talán a specializált munka is megfelel az alkatomnak. Akárhogy legyen is, életem egyik legjobb döntésének tartom, hogy akkor hallgattam a belső hívásra – máig is hálás vagyok érte. Számomra nyilvánvalóan ez volt a radikálisabb Krisztus-követés útja.

Nem egyszerű döntés pedig, ezt elmondhatom… – s a keretek sem mindenhol ideálisak hozzá. Hallottam egyszer egy komoly fiatalról, aki – már diplomás emberként – szerzetesrendet keresett. Megfordult több kolostorban, itthon és Ausztriában is, mire majdnem elkeseredetten szakadt ki belőle: „Olyan rendet keresek, ahol nincs a rendházban padlófűtés!” Az egyházmegyés pap kollégák egyébként is gyakran viccelnek ezzel: „Ti, szerzetesek fogadjátok a szegénységet, mi pedig tartjuk…” – s talán nem is teljesen alaptalan az irónia! Hiszen a cölibátus megtartásában sincs sok érdem akkor, ha az ember olyan elzártan él, hogy alig találkozik az ellenkező nem képviselőivel (s ha mégis, csak az egyházi vagy társadalmi nyilvánosság legszigorúbb kontrollja mellett). Engedelmesnek lenni sem jelent különösebb kihívást, ha egy szerzetes számára ideálisak a lehetőségek a fejlődéshez (a jezsuitákkal például elit egyetemeket végeztetnek, hogy alkalmasabbakká váljanak a későbbi küldetésük teljesítésére). Mindenesetre átlagon felüli érettségre van szükség ahhoz, hogy valaki ilyen körülmények között se tévessze szem elől a célt, ami miatt évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt elindult az úton: hogy egyedül Istenért akar élni, az embereket pedig érte (és nem valami jutalomért) szeretni és szolgálni.
 
Egy személyes szál

Én a hivatásom kezdetén lelki vezetőnek indultam. Nem a saját ambícióm volt: egy év lelkipásztori munka után azzal a feladattal bíztak meg, hogy papnövendékeket kísérjek személyes útjukon, hivatásuk kibontakozásában. Később, egy rövidebb átmeneti időszak alatt, főiskolai egyetemi oktatással voltam megbízva, miközben hivatalosan – vagy legalábbis félhivatalosan – még mindig rengeteg embert hallgattam meg lelki kérdésekben. Nemrég történt, hogy változtattak a munkakörömön: immár teljes időben felszabadítottak oktatói és tudományos kutatói munkára. Megesik az ilyesmi a jezsuitáknál.

A belső átállás azonban nem ment olyan egyszerűen. Emlékszem, mikor először mentem ismerkedő látogatásra abba az intézménybe, ahová később az oktatói küldetésem szólt. Egyetlen hét alatt vagy egy tucat különböző egyetemi emberrel (rektorral, dékánokkal, tanszékvezetőkkel) volt megbeszélt találkozóm. Bár az egyeztető tárgyalások szakmai szempontból felettébb érdekesek voltak, a lelkem legmélyén mégis egyetlen dolog foglalkoztatott: vajon akarok én ezekhez az emberekhez hasonlítani 15-20 év elteltével? Mondhatom, nem volt könnyű szembesülés… Végül aztán ezzel nyugtattam magam: hiszen a kocka voltaképpen már el van vetve! Ha ugyanis majd másfél évtizeden át filozófiát és teológiát taníttattak velem különböző felsőfokú oktatási intézményekben, nehéz is volna elképzelni, hogy ne ilyen téren akarjon most hasznosítani a rend. Hogy mi nehezítette mégis az új szerepemmel való azonosulást?

A szakmai ártalmakról

Minden hivatás gyakorlásával együtt járnak bizonyos torzító tényezők, melyeknek a hatása alól hosszú távon lehetetlen kivonni magunkat. Amíg egyszerre kellett lelki vezetéssel és tudományos munkával foglalkoznom, egészen világossá vált számomra a kétféle foglalkozás lényegi „összeférhetetlensége”. Jó tanárnak ugyanis az számít, aki otthon van a saját szakterületén, mert rengeteget olvas. Ismerjük ezt az embertípust: állandóan beszél, és a feje tele van jobbnál jobb ötletekkel. Ez kell ahhoz, hogy képes legyen inspirálni a hallgatóit: mindenről eszébe jut valami érdekes, és – bár az érzelmekkel nincs sok dolga – racionális ítéletei szinte tévedhetetlenül pontosak. Röviden: sok okosságot lehet tőle tanulni. A jó lelki vezető ellenben olyan ember, aki önmagát olyannyira ki tudja üresíteni, hogy benne kényelmesen helyet kapnak mások is. Oldott, és órákon keresztül mély empátiával tud odafigyelni másokra, miközben észreveszi és kíséri az érzelmi rezdüléseiket. Mivel elsősorban Isten ügyvédje, aki az emberi szív mélyén lakik, nem kenyere a magabiztos ítéletalkotás. Egyszerűen szólva: nyitott ember, aki képes tanulni másoktól és Istentől.

A napokban egy szerzetes professzor kollégával beszélgettem az egyik doktori védés szünetében. Elmesélte, hogy másfél évtizednyi oktatómunka után új feladatot kapott egy másik városban. Csak fél füllel hallgattam oda rá, gondolatban valami más foglalkoztatott. A végén azért odavetettem neki: „Igazán jó előkészület az új feladatodra mindaz, amit eddig csináltál!” Szomorúan rám nézett, s csak ekkor vettem észre szemében a lemondó fáradtságot: te sem értettél meg… Később, amikor már valaki mással beszélgetett, végre kiéreztem a szavaiból, hogy milyen embertelenül nehéz számára ez az életszakasz, hogy mennyi nehézsége van azzal, hogy azonosuljon az elöljárója (és Isten) akaratával. Ekkor ijedtem meg először a „professzoros” érzéketlenségemen.

Van-e kiút?

Lehetséges megmaradni valódi szerzetesnek (azaz Isten emberének) bármiféle munkát végezve? Ha érdekel benneteket, megosztom, amire jutottam. Alighanem csak harc árán. Aki ugyanis már próbálkozott azzal, hogy az átlagosnál komolyabban vegye a lelki életét, rendszerint arról számol be, hogy egyszeriben megsokasodnak a kísértései is. Mintha az ördögnek külön gondja lenne rá, hogy ne hagyjon bennünket a jóban kitartani! Például váratlanul nagyon nehézzé válik időt találni az imádságra… Nem is véletlen, hiszen a belső életben ez mindennek az alfája és ómegája – s mégis jóformán az egyetlen dolog, amit nem vesznek észre, ha kimarad a napi tennivalóik közül! Tudniillik rövidtávon…

Mert tegyük fel, hogy mégis erőt veszek magamon, és letelepszem. Itt veszi kezdetét a lelki harc második szakasza. A leülésnél ugyanis már csak egyvalami nehezebb: ülve maradni! Tapasztalatom szerint alighogy elhelyezkedem, hirtelen testi szükségletek törnek rám: éhes leszek, vécére kell mennem, vagy elálmosodom. Ha továbbra is kitartok – már ismerem ezt! –, nyomban eszembe fog jutni néhány sürgős és halaszthatatlan elintéznivaló. Ha még ekkor is mozdulatlan maradok, egyszeriben elárasztanak a jobbnál jobb gondolatok, szakmai és magánéleti természetű meglátások (amiket ráadásul biztosan elfelejtek, ha azonnal nem írom le…); és így tovább, hosszú sorban. Ja, hogy eredetileg imádkozni akartam? S akkor még hol vagyunk az állandó istenjelenléttől, az evangélium által javasolt „szüntelen imától” (1Tesz 5,17; vö. Ef 5,20; 6,18)? Hiszen már a sivatagi atyáknak is nagy kihívás volt megmaradni a Jézus-imában kosárfonás vagy más kétkezi munka mellett… Milyen esélye van erre annak, aki szellemi munkát végez (tehát munkája közben az eszét kénytelen másra is, mint imádságra használni)? Talán mégsem lehetetlen ez a vállalkozás. A dolog végső soron egy belső attitűd dolga. Én például gyakran azt mondom magamnak: most kölcsönadom az értelmemet, hogy Isten helyett azokkal a (sokszor nagyon is elméleti) problémákkal foglalkozzam, amiket a munkám megkövetel. Tehát otthagyom Istent – Istenért; ám próbálom mindezt egyedül az iránta való szeretetből tenni. Sosem megy tökéletesen – de szerencsére nem is csak rajtam múlik…

A végszó részemről:az önátadás

Minél több tapasztalatom van a belső életből, annál világosabb számomra: magamtól megszabadulni egyedül képtelen vagyok. Önmagával egyesíteni csakis Isten tud majd – ha akar. A legtöbb, amit én tehetek, legfeljebb, hogy próbálom őt ebben nem akadályozni. A kulcsszó ehhez számomra az önátadás, amely persze maga is csak kegyelem révén lehetséges.

Persze, mintha természetes folyamatok is segítenének ebben. Ahogy öregszem, például azon kapom magam, hogy egyre kevésbé gondolom fontosnak saját magamat. Korábban annyira foglalkoztatott a saját sorsom: tervek, álmok, ambíciók… Gyerekként, ha betömték egy végleges fogamat, már azt is a világ végének éreztem – hiszen így nem tökéletesek az esélyeim a nagybetűs felnőttkori Boldogságra! Ma már ritkábban használok ilyen nagy szavakat – az életemmel mégis elégedettebb vagyok. Mintha valami elmozdult volna: talán egy kissé kevésbé állok a középpontban. Isten időközben türelemmel tanítgat önmagamtól megszabadulni. Ő számon tarthat, ha akar – a magam részéről azonban már kevésbé tartom elengedhetetlennek a saját személyes kibontakozásomat. Megelégszem azzal, ha segíthetek a körülöttem élők életének szolgálatában, s talán az utánunk következő generációkéban is. De talán már ez is túl nagy igény; önmagában azt is vigasztalónak érzem, hogy ami nekem nem adatik meg, talán ők megvalósíthatják. Él bennem a remény, hogy az élet – úgy ahogy van – jó végre szól és érdemes leélni. A többi Isten dolga. Ezt jelentené szerzetessé válnom?

Patsch Ferenc SJ

Forrás: A Szív folyóirat - 2015 március


Csodák a hétköznapokban

Könyvajánló

Thomas M Gögele LC & Valentin Gögele LC:Csodák a hétköznapokban - 100 katolikus pap tanúságtétele


Ez a könyv az Istennel való élet kegyelmi pillanatairól szól. A világ különféle városaiban és falvaiban élő katolikus papok tanúságtételeit olvashatjuk olyan hétköznapi eseményekről, melyekben Isten különleges áldásával találkoztak. Szívükben hordják Isten szeretetének tüzét és életüket áldozzák egy jobb világ reményében az emberekért. Ezekben a tanúságtételekben minden pap hálát ad a hivatásáért, hogy Isten eszköze lehet és szolgálhatja az emberek üdvösségét.

Ha nem lenne pap, ki mutatná meg az örök élet felé vezető utat? Ha nem lenne pap, ki segítené az embereket, hogy ki tudjanak lépni az elhibázott élet depressziójából, ki mutatná meg nekik az utat Jézus felé, aki meg tudja menteni őket? Ha nem lenne lelki atya, ki vigasztalná meg azokat, aki szorongásaikban és szomorúságukban elutasítják az életet? A világ legnagyobb szükséglete ma nem az energia, hanem a papi hivatás.

Ma 414 000 katolikus pap hirdeti az élet evangéliumát szerte a világon. Olyan férfiak ők, akik életüket áldozzák az emberek üdvösségéért. A keresztény szülők bátorítsák fiaikat, hogy merjék vállalni a papi szolgálatot, hogy minél többen legyenek, akik megmentik az emberek lelkét az örök üdvösségnek. De fontos a papokért mondott imádság is, hogy szolgálatuk minél hatékonyabb legyen hazánkban és a világban egyaránt.

Forrás: Martinus Kiadó

2015. augusztus 25., kedd

GPS - 2015

GPS - lelki útvonatervező műhely a Sacré Coeur nővérekkel

Néha úgy érzed, nem tudod, hol tartasz az életben?

Zsákutca felé haladsz, nem veszed észre a STOP táblát, esetleg forgalommal szemben találod magad az egyirányú utcában?

Nem tudod, hol a kiút a körforgalomból?

Mindig van lehetőség az újratervezésre!

Ne sodródj a forgalomban, hanem lassíts, parkolj le, keress új koordinátákat az életedhez!

Ebben segít a Sacré Coeur nővérek útkereső műhelye, ahol nyolc estén keresztül együtt keressük az utat, amire Isten hív téged.

Várjuk azokat a 20-30 év közötti fiatalokat, akik arra vágynak, hogy másokkal közösen keressék életük értelmét, lelkük nyugalmát, a helyes célokat és utat.

A műhely minden második kedden 18 és 21 óra között találkozik Budapest belvárosában.

A műhely időpontjai:

szeptember 15, 29
október 6, 20
november 3, 17
december 1, 15

A műhely kísérői: Mariola Pietrzak RSCJ és Tornya Erika RSCJ

Jelentkezés: szeptember 11-ig, a következő mail címen: hivatasrscj@gmail.com

A részvétel ingyenes.

Mivel a műhely témái egymásra épülnek, csak olyanok jelentkezzenek, akik mind a nyolc alkalmon részt szándékoznak venni. Mivel a csoport létszáma korlátozott, érdemes időben jelentkezni!


2015. augusztus 1., szombat

Amiért szerintünk jó és szép

“Miért jó szerzetesnek lenni? Nem csupán az ajándékokért, amikkel Isten elhalmoz, bár az is van bőven – ajándékot máshol is tud adni az Úr. Az én válaszom nagyon rövid: nekem azért jó, mert egyáltalán nem szeretnék másképpen élni (tudnék, de nem szeretnék). Bővebben: számomra ez az az élet, amelyre Jézus hívott, amelyben otthon érzem magam, legmélyebb vágyaim teljesülnek, ezen az úton látom legjobban elérhetőnek számomra azt, amit az Úr elképzelt rólam. Ebben van a békém, a reményem és a biztonságom. Azt érzem, hogy a helyemen vagyok, és ez nem csak átmeneti állapot, hanem végleges. Örökre elköteleztem magam Jézus szorosabb követésére, melyhez Ő ad meg minden szükséges kegyelmet, és az Egyház, valamint a Rend biztosítja ehhez az eszközöket. A rendi keretek, szabályok, a közösség segítik elérni azt a végső célt, amelyre az Úr teremtett: az üdvösséget. Ez adja életem alapvető boldogságát”

“Mert Istené a legnagyobb szeretet, és úgy szeret minket, ahogyan senki más nem tud szeretni. Van-e természetesebb annál, hogy ezzel a mindent nekem adó szeretettel találkozva én is mindent neki akarok adni? És mégis, Istent nem lehet felülmúlni a nagylelkűségben: az a bizonyos százannyi, amit Jézus ígér az apostoloknak, valóságos – megad mindent, sőt, többet és nagyobbat ad annál, mint amiről lemondtunk.”

“Hogyha egészen Istenre teszed az életed, Ő tud nagy meglepetéseket okozni, de csalódásokat soha.”

“Ha valakit Isten hív a szerzetesi életformára, akkor önmagában olyan igazi társat, barátot ad neki, aki úgy tud szeretni, gondot viselni, oltalmazni, vezetni, mint senki más. Szerzetesként az a legszebb, hogy egészen Jézusnak élhetek, Őt követve, Vele együtt járva Őt adhatom másoknak, a hit igazságát és világosságát tovább adhatom. Ha adó ember szeretnél lenni, az Istennel való bensőséges élet nagy örömét, boldogságát megtapasztalni, és ha Isten valóban erre az útra hív téged, merj igent mondani, megéri.”

“Isten szeretete semmihez sem hasonlítható öröm forrása, ami arra indít, hogy én is szeretetben szolgáljak másokat, hogy ők is megérezzenek valamit ebből a végtelen isteni szeretetből. Meggyőződtem: Isten nélkül teljesen értelmetlen az élet.”

“Jézus közelsége miatt, hogy egy házban lakhatok vele. Változatlan öröm és boldogság számomra minden reggel úgy ébredni, hogy vár az Úr, és siethetek hozzá a kápolnába. A szerzetesi élet nem más, mint egészen Jézusért élni, és az áldozatokat is felvállalva másokért adni magam az imádságban és a szolgálatban. Nem csalódtam.  Számomra Krisztus az élet.”

“Az osztatlan szív lehetősége miatt. Számomra ez azt jelenti: a kenyérszaporítás kenyerének lenni, úgy adni magamból, hogy nem kell senkinek sem félretenni a részét. Egészen Istené, és Istenben mindenkié.”

“Egyedül Istenért érdemes, az ő szerelméért. Nincs nagyobb öröm annál, mint amit az ad, hogy egészen Istenhez tartozhatok, különleges, szoros módon, egyedül az Övé lehetek. Benne nem lehet csalódni. Olyan utakra vezet, amikre sosem gondoltál volna, olyant hoz ki belőled, amit sosem reméltél volna, szabaddá tesz, hogy szabadon rendelkezzen veled azokért, akikhez küldeni akar.”

“Minden keresztény, akit megérintett Isten szeretete, törekszik Felé. A szerzetesi életforma rendkívüli módon szolgálja ezt a törekvést: a keretekkel, amik kivesznek az életünkből majdnem mindent, ami elterelhetné a figyelmünket Istenről; a közösséggel, ami folyamatosan ösztönöz a nagylelkűségre, a nagyobb odaadásra, és amelynek a megtartó ereje átsegít a nehézségeken; a szolgálattal, ami mindent Istenért és Istennel próbál tenni; a személyes és közös imádsággal, vagyis azzal az idővel, amit Istenre, a Vele való együttlétre, életre “pazarolhat” a szerzetes…”

“Edénnyé válni Isten kezében, amelyet önmagában megmerít és másoknak kioszt.”

“Róm 8,35 – mert semmi nem választhat el bennünket Krisztus szeretetétől. Mert Isten önmagát adja – egyre többet, egyre mélyebben – és Isten egymaga elég. Pontosabban: többé már semmi más nem elég.”

“Mert Isten ma is vágyik munkatársakra, akik az ő szemével látnak, az ő szívével szeretnek, az ő szavával beszélnek, az ő útmutatása szerint útmutatássá válnak mások számára a mennyek országa felé… Van-e nagyobb megtiszteltetés annál, mint mindent magad mögött hagyva, egészen Istennek adni magad, egyedül Érte és Vele élni, azt az életformát élni, amelyet ő élt, és azt a munkát folytatni, amelyet ő tett itt a földön?”

Forrás: Domonkos Nővérek


A konszekrált szüzesség és a világi intézmények kapcsolatáról


Íme egy cikk egy teológus konszekrált szűz tollából 

a konszekrált szüzesség és a világi intézmények közötti különbségről.