2012. január 31., kedd

Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére a Megszentelt Élet Napjára 8.


Urunk bemutatása - Praesentation Domini

8.                  nap

„Aztán harmadszor is megkérdezte: ’Simon János fia, szeretsz-e engem?’ Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte őt: ’Szeretsz-e engem?’, és azt felelte:’Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek!’ Ekkor így szólt:’Legeltesd juhaimat!’…” János 21, 17

Kérdések elmélkedéshez

Egész szívemmel ráhagyatkozom Krisztusra, hogy üdvözítő terve megvalósuljon életemben?
Megbánom-e hűtlenségeimet kegyelmeihez, de anélkül, hogy elbátortalanodnék, hitem gyengülne?
Újult erővel indulok neki minden megtorpanás után, hogy megtegyem, amit kér?
Belőle merített szeretettel végzem-e szolgálatomat a rám bízott lelkek javát keresve?

Ima

Üdvözítő Jézusom! Hálát adok minden kegyelmedért és hűségedért. Áldj meg, hogy szeretetedből megújulva mindig erőt meríthessek hivatásom betöltéséhez. Amen

Bizakodjatok, jó az Úr - Confitemini Domino


Confitemini Domino quoniam bonus,
Confitemini Domino. Alleluja!

Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet!
Bizakodjatok, jó az Úr! Alleluja.

 Taizé-i énekA megszentelt személyekről


„A megszentelt személyek: a monasztikus szerzetesek és szerzetesnők, a szemlélődő férfiak és nők, az apostoli munkát végző szerzetesek és szerzetesnők, a világi intézmények és az apostoli élet társaságainak tagjai, a remeték és a megszentelt szüzek valóban megérdemlik az egyházi közösség háláját. Életük Krisztus iránti szeretetükről tesz tanúságot, hiszen úgy követik Krisztust, ahogyan az evangélium tanácsolja, és szíves örömest vállalják ugyanazt az életstílust, amelyet az Úr választott magának. (Vö. Lumen gentium, 44.)  Ez a dicséretre méltó hűség, bár nem keres más jóváhagyást, csak az Úrét, élő emlékezés Jézus élet- és cselekvésmódjára, arra, ahogyan a megtestesült Ige az Atya és a testvérek színe előtt élt. (Vita consecrata, 22.) (…)


A plenáris ülés tagjai tudatában vannak ennek a szükségletnek, és kifejezték vágyukat, hogy alaposabban megismerjék a megszentelt élet intézményeit és az apostoli élet társaságait, és szorosabban együttműködjenek velük. A püspöknek és a papságnak kiemelt figyelmet kell fordítania jelenlétükre a helyi egyházban, és különösen oda kell figyelnie az egyházmegyei jogú különféle kongregációk, a megszentelt szüzek és a remeték jelenlétére is. (…)
A monasztikus szerzetesek és szerzetesnők, valamint a maguk sajátos módján a remeték több időt szentelnek Isten közösségi dicsőítésére és a hosszas csendes imára. A világi intézmények tagjai, valamint a világban élő megszentelt szüzek Istennek ajánlják az összes emberek örömeit és fájdalmait, reményeit és kéréseit, és Krisztus arcát szemlélik, amelyet felismernek testvéreik arcán, a történelem eseményeiben, az apostoli szolgálatban és a mindennapos munkában.”

Szent Ágnes

Forrás: ÚJRAINDULÁS KRISZTUSTÓL - A megszentelt élet megújult elköteleződése a harmadik évezredben – Instrukció, 2002. május 19. Fordította: Tőzsér Endre SchP, 2002. május 16-án a szentatya jóváhagyta a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának ezt a dokumentumát.


Remete Szent.Pál és Remete Szent Antal

A Megszentelt Élet Világnapja – Gyakran feltett kérdések


Simon András: Vita Consecrata
Mi a Megszentelt Élet Világnapja?
Évente ekkor ünnepeljük kifejezetten azokat az embereket, akik különleges célra szentelték életüket a Katolikus Egyházban.

Hogyan indult ez az ünnep?
Az Egyház Rómában hosszú évek óta február 2-án, Urunk Bemutatása ünnepén tiszteleg a megszentelt élet előtt. Ezen az ünnepen II. János Pál pápa misét celebrál a Szent Péter Bazilikában. Megszentelt életet élő emberek gyertyát visznek a bevonulási körmenetben, felolvasói szolgálatot látnak el, és ők hozzák a kenyeret és a bort a felajánlási körmenetben. A pápa 1997-ben elrendelte, hogy segítsék elő a megszentelt életformát az egész egyetemes Egyházban, és február 2-át jelölte ki, hogy akkor tartsuk meg a Megszentelt Élet Világnapját.

Mikor van ennek az ünnepe Magyarországon?
Február 2-án van ez az ünnep, ha február 2-a szombatra vagy vasárnapra esik, egyébként a február 2-át követő hétvégén, hogy minél több ember részt vehessen a plébániai ünnepléseken.

Mik a céljai a Megszentelt Élet Világnapjának?
A Megszentelt Élet Világnapjának első megünneplésekor kiadott üzenetében a pápa azt mondta, hogy ez a nap alkalmat kínál arra, hogy hálát adjunk Istennek a megszentelt életért, hogy előmozdítsuk az élet ismeretét, hogy a megszentelt életet élő emberek megünnepeljék azt, amit az Úr véghezvitt bennük, és hogy küldetésük tudatosabbá legyen az egyházban és a világban.

Történt-e más is, hogy előtérbe kerüljön a megszentelt életforma?
Számos lépés része annak a stratégiának, amely a papi és a szerzetesi hivatások számának növekedését célozza. Köztük a következők:
"Nevén szólítva" - ebben a plébániai programban arra kérjük a plébánia tagjait, hogy javasoljanak a lelkipásztornak olyan fiatalokat, akikről azt gondolják, hogy alkalmas jelöltek lehetnek;
"András művelet" valamint "Mária és József művelet" - az első olyan összejövetel, ahol a püspök a papokkal és a papság iránt érdeklődő férfiakkal találkozik, ekkor együtt étkeznek és imádkoznak, a püspök és a papok pedig beszámolnak hivatásuk történetéről; a második hasonló program nők és férfiak részére, amikor egy szerzetesi közösség vezetőjével és tagjaival találkoznak.

Miért létezik olyan sok különféle szerzetesrend?
Mindegyik szerzetesi rendnek van egy alapítója, aki indíttatást kapott, hogy választ adjon egy sajátos helyzetre az Egyház története során. Azok a rendek, amelyek küldetése vagy karizmája folyton jelenlévő ügyekre reagál, túlélik az idő múlását, viszont több szerzetesrend kialakult, majd elenyészett az Egyház hosszú történelme sodrában. Azonban ma is jönnek létre új szerzetesi rendek, hiszen vannak nők és férfiak, akik a mai körülmények között is az Evangéliumot akarják alkalmazni és megélni.

Mi a különbség egy pap és egy testvér között?
A pap felszentelt személy, aki a keresztség, az eucharisztia, a bűnbánat (a gyónás), a házasság és a betegek kenete szentségének rendes kiszolgáltatója. Egy testvér élete nagyjából egy szerzetesnő életéhez hasonlít: szerzetesi közösségben él; szegénységi, tisztasági és engedelmességi fogadalmat tesz; valamint részben bekapcsolódik a lelkipásztori szolgálatba és a szemlélődő életbe.

Mit jelent ma a szegénységi, tisztasági és engedelmességi fogadalom?
Ezt a három fogadalmat evangéliumi tanácsoknak is nevezzük, és az evangélium radikális életre váltásaként jellemezhetjük. Ezek minden egyes korban határozottan tanúskodnak az evangéliumi értékekről az éppen uralkodó kultúra kihívó, sőt ellentétes kínálatával szemben.
SZEGÉNYSÉG - A szerzetes azt választja, hogy mindenben osztozik ahelyett, hogy anyagi javak személyes tulajdonjogával rendelkezzék. A materialista, fogyasztói kultúrával szemben, ahol az ember értékét gyakran a hatalomszerzés és a vagyongyarapítás határozza meg, a szegénység arról tesz tanúbizonyságot, hogy Istenben bízunk, mint minden adomány és az egymás iránti, különösen is a szegények iránti szolidaritásunk forrásában. Amikor oly sokan feledkeznek meg a társadalom peremén élőkről, a szegénységi fogadalmat tett szerzetes kapcsolatba tud lépni a szegényekkel, tud velük dolgozni, és szót tud emelni az ő szükségletük érdekében.

TISZTASÁG - A szerzetes a szeretet cölibátusban megélt módját választja ahelyett, hogy házasságot kössön. A nemiséget a mi társadalmunkban sok célra használják, például termék- és szórakozásértékesítésre, és az uralkodó sugallat az, hogy a nemi aktivitás által valósítja meg magát teljesen az ember  még ha ez szabados nemi élet is. A tisztaság a nemiség mélyebb értelmére emlékeztet. A tisztaság hiteles tanúja mások szeretetének és szolgálatának páratlan útját fejezi ki, és másokat is elgondolkodtat, hogy az élő test több, mint ruha, hogy Istennel való kapcsolatunk az elsődleges.

ENGEDELMESSÉG - Az engedelmesség jelzi, hogy a közös jó fontosabb a személyes igénynél. A szabadság mostani meghatározása szerint azt tehet az ember, amit akar, mindaddig, amíg az nem ütközik mások jogaival ez felelősségmentesség. Az engedelmesség azt mutatja meg, hogy a szabadság legtökéletesebb formája az, amikor valaki isteni vagy emberi személy mellett, vagy egy ügy mellett elkötelezi magát az ember. Az engedelmesség képessé teszi az embert arra, hogy valóban ez Egyház szolgálatába állítsa az ember az életét.

Mi a világi intézmény?
Ez egyedülálló laikusok társasága, akik gyakorolják az evangéliumi tanácsokat, és az intézményük külön szabályzatát követik. Tagjai világi környezetükben maradnak, továbbá személyes életszentségük elérésén és mások megszentelésén fáradoznak azáltal, hogy „kovászként” közvetítik az evangélium üzenetét, valamint különleges lelkiséggel gyakorolják a szociális igazságosságot.

Hogyan élik meg az evangéliumi tanácsokat a világi intézményekben?
A szegénység arra hívja meg a megszentelt életet élő tagokat, hogy pozitív viszonyba lépjenek az anyagi javakkal, miközben nem kezdenek ragaszkodni hozzájuk, továbbá magába foglalja a szociális igazságosságot, különösen is a hátrányos helyzetűek körében. A szegénység magába foglalja a különbségtételt is, hogy felismerjük, mi szükséges a mindennapi élethez. A tagok maguk gondoskodnak mindennapi megélhetésük kiadásainak és nyugdíjuk fedezetéről.
Az engedelmesség Isten akaratának a felismerésére vonatkozik a mindennapi cselekedetek közepette, s hogy az ember hűséggel kötődjék az intézmény lelkiségéhez, imaéletéhez és szabályzatához, valamint az egyházi tanításhoz.
A tisztaságot cölibátusban élik meg, olyan állapotba helyezi az egyes tagokat, hogy mindenkinek barátai lehessenek, és utal arra, hogy önmagukat átadták Istennek mások szolgálatára.

Mit jelent a világi állapot?
A világi intézménynek világi jellege van, és a tagjai önálló lakásokban élnek; mások a közelben telepedhetnek le, ismét mások országszerte szétszórtan élnek. Noha a megszentelt életet élő tagok evangéliumi elköteleződést vállalnak, ők mégis laikusok.

Miben áll az apostoli küldetés a világi intézményekben?
Az apostoli küldetés világi intézményekben magában foglalja a tagok egész életvitelét rutinszerű foglalkozásuktól kezdve mások szolgálatáig. Alkalmanként segítenek a plébániai vagy egyházmegyei munkában is.

A világi intézmények önállóan élő tagjai hogyan állnak kapcsolatban egymással?
A tagok helyileg, területileg vagy országos összejöveteleken találkoznak rendszerint lelki napokon vagy lelkigyakorlatokon, de társasági összejöveteleket és országos konferenciákat is tartanak. Erős közösség alakul ki az intézmény tagjai között.

Miért tűnik némely intézmény néhány tagja ismeretlennek vagy rejtettnek?
Vannak laikusok, akik nem tudatják másokkal, hogy megszentelt életet élnek, mert nem szeretnék, hogy "külön kezeljék őket." Ennek ellenére ezeket a tagokat is ismerik az egyházi hivatalnokok.

Mikor váltak a világi intézmények nyilvánvalóvá az Egyházban?
Bár az 1900-as évek elején már léteztek csoportok, amelyek a világi intézmények életvitele szerint működtek, csak 1947-ben nyertek hivatalos elismerést a világi intézmények rendje szerint élő csoportok, amikor XII. Pius pápa kiadta a Provida Mater Ecclesia kezdetű apostoli konstitúciót.

Milyen életállapotok ismertek a Katolikus Egyházban?
Az Egyház különféle emberekből épül fel, és mindegyiküknek sajátosan jellemző szerepe van Isten tervében. A legtöbben a házaséletre kaptak meghívást, hogy egymásnak szenteljék életüket. Mások a felszentelt szolgálatra hivatottak, hogy másokat különösen is a szentségi élettel szolgáljanak. Ezek a lelkipásztorok a püspökök, a papok és a diakónusok. Egy harmadik "életállapot" a megszentelt életforma. A megszentelt életformára meghívottak közé tartoznak a szerzetes nővérek, testvérek és papok; a világi intézmények tagjai; a remeték; és a megszentelt szüzek. Ismét mások laikus életállapotra kaptak meghívást, hogy erényes éljenek nőtlenül és hajadonon az Egyházban.

Mert láttam KRISZTUS arcát
A megszentelt életforma hivatás, meghívás Istentől, hogy az ember Jézus Krisztushoz alakítsa életét azáltal, hogy úgy él, ahogy ő élt szegénységben, tisztaságban és engedelmességben Istennek áldozva magát az Egyház szolgálatára és a világ üdvösségére. Az általános leíráson belül több változat létezik, hogyan valósul ez meg gyakorlatilag az egyén, illetve a közösség esetében.

A megszentelt élet legismertebb formája, amely mintaképül szolgál a többi formának, a szerzetesi élet. Ebben az életformában férfiak és nők nyilvánosan szegénységi, tisztasági és engedelmességi fogadalmat tesznek, közösségben élnek, és osztoznak a közös apostoli küldetésben.

A szerzetesek között a legtöbb a nő, őket nővéreknek nevezzük. A férfiak között testvérek és papok vannak. Akár fel vannak szentelve, akár nem, a testvérek és a szerzetes papok (vagy "rendi" papok, ahogy néha nevezik őket) egyaránt szerzetesek.

A szerzetesi életstíluson belül két általános életformát különböztetünk meg: aktív, azaz apostoli, és szemlélődő életet. Bár minden szerzetes első és legfőbb kötelessége az imádság, az apostoli intézmények aktívan bekapcsolódnak az Egyház tevékenységébe - tanítanak, egészségügyi ellátást biztosítanak, szegényeket gondoznak, különböző módon segítik a plébániákat, egyházi hatóságokat, vagy más egyházi szervezeteket. A szemlélődő szerzetesek azonban napjuk nagyobb részét imádsággal töltik, elkülönülnek a világtól, hogy felajánlják imáikat és áldozatukat az Egyház és a világ javára. Az imádságot különféle kézi munkával egyesítik, gyakran mezőgazdasági munkával, kézművességgel, vagy más hasonló tevékenységgel. A szemlélődő nőket szerzetesnőknek, a férfiakat szerzeteseknek nevezzük.

A szerzetesi élet mellett két másik életformát tévesztenek gyakran össze a szerzetesélettel: a világi intézményekét és az apostoli társaságokét. Mindegyik intézményi forma átvesz bizonyos vonásokat a szerzetesi élet összetevői közül, másokat viszont nem.

A világi intézmények osztoznak a szerzetesi intézményekkel Jézus szoros követésében a szegénység, tisztaság és engedelmesség evangéliumi tanácsainak fogadalmával. A világi intézmények tagjai a szerzetesektől eltérően, akik nyilvános fogadalmat tesznek, tehetnek fogadalmat, inkább azonban ígéretet tesznek, vagy más elköteleződési formát választanak. A szerzetesekhez hasonlóan azonban ezeket az ígéreteket ideiglenesen teszik a formálódás időtartamára, és ezt követi a végleges elköteleződés.

A szerzetesektől eltérően a világi intézmények tagjai rendszerint nem élnek együtt és nem osztoznak egymás apostoli küldetésében, bár vannak, akik ezt teszik. Ehelyett inkább arra törekszenek, hogy megszenteljék a világnak azt a darabját, ahol élnek és dolgoznak. Azok a papok, akik a világi intézmények tagjaivá lesznek, rendszerint megmaradnak egyházmegyéjük kötelékében, ahol élnek.

A szerzetesi intézményekhez hasonló s velük gyakran összetévesztett intézmények másik csoportja az apostoli élet társaságaiból áll. Az apostoli élet társaságai között jól ismertek az Egyesült Államokban a Szeretet Leányai, a Maryknoll, a szulpiciánusok és a vincések. Bár szoros értelemben véve nem részesei a megszentelt életformának, de az apostoli élet társaságainak egyes vonásai a szerzetesi intézmények vonásait tükrözik. Vannak például, akik közösségben élnek; mások évente megújítják fogadalmaikat.

Ezen a három intézményi formán túl vannak emberek, akik egyénileg szentelik magukat Isten szolgálatára az evangéliumi tanácsok követésével. Közéjük tartoznak a megszentelt szüzek és a remeték.

A megszentelt szüzeket, akik Krisztus szorosabb követésére és az Egyház szolgálatára kötelezik el magukat, a megyéspüspök szenteli meg. Ők evilági munkát vállalnak, ahogy megszentelésük előtt tették, és arra törekednek, hogy a világi intézmények tagjaihoz hasonlóan belülről szenteljék meg a világot. A remeték a püspök előtt nyilvánosan vállalják az evangéliumi tanácsokat fogadalommal, vagy más elköteleződéssel; azonban a megszentelt szüzektől eltérően ők elkülönülnek a világtól, a magány csendjébe vonulnak, imádkoznak és vezekelnek a szemlélődő szerzetesekhez hasonlóan.

Forrás: Alexiánus Testvérek Kongregációja (2010)2012. január 30., hétfő

A Szaléziánum meghívója a veszprémi Szalézi napokra


A Szaléziánum szeretettel hív minden érdeklődőt 2012. február 3-tól 5-ig a Szalézi napokra.
Helyszín: Veszprém, Szaléziánum, Vár utca 31.
A szentről elnevezett szerzetesrend bemutatkozása lesz az első nap, február 3. középpontjában. Ezen a napon 17 órakor tartják a megnyitót, Márfi Gyula érsek részvételével. Az érdeklődők megismerhetik a Don Bosco Szalézi Társaságot, a szalézi rend történetét és a Szalézi Ifjúsági Mozgalmat is.
 
Bosco Szent János, a Szalézi Mű létrehozója

A második napon, február 4-én, szombaton 10 órakor lesz a Szent Ferenc rajzpályázat eredményhirdetése, majd 11 órától közös játékokat tartanak gyerekeknek és fiataloknak. A média szerepe az egyházban címmel rendeznek konferenciát 15 órától, a kerek-asztalbeszélgetés idejére gyerekfelügyeletet biztosítanak.

A február 5-i programban 10.30-kor szentmise kezdődik a székesegyházban, kísérőrendezvényként pedig könyvvásár várja az érdeklődőket.Bosco Szent János meghívásának látomása


Meghívásának látomását így írja le maga a szent: ,,Kilenc éves koromban álmot láttam, amelyet egész életemben soha el nem felejtettem. Álmomban úgy éreztem, hogy egy igen tágas udvaron álló ház közelében vagyok, ahol egy sereg gyermek tolongott. Egyesek nevetgéltek, mások játszottak, de voltak köztük olyanok is, akik káromkodtak. Amint ezeket az istentelenségeket meghallottam, közéjük rohantam, s rábeszéléssel és ütlegekkel akartam őket elhallgattatni. Ebben a pillanatban egy javakorabeli, tiszteletreméltó, előkelő öltözetű férfi jelent meg. Egész alakját fehér köpeny burkolta, arca azonban olyan fényes volt, hogy nem tudtam rátekinteni. Nevemen szólított és megparancsolta, hogy álljak a fiúsereg élére, miközben hozzátette:
- Nem veréssel, hanem szelídséggel és szeretettel teheted ezeket barátaiddá. Kezdd el tehát azonnal a munkát! Tanítsd meg őket a bűn utálatosságára és az erény szépségére!
Én ijedten jegyeztem meg, hogy tudatlan ifjú vagyok, tökéletesen képtelen arra, hogy a fiúkat vallásos oktatásban részesítsem. Amint ezt kimondtam, a fiúk abbahagyták a veszekedést, a zajongást és a káromkodást, és mind a férfi köré sereglettek. Majdnem öntudatlanul kérdeztem:
- Kicsoda ön, hogy ilyen lehetetlenséget kíván tőlem?
- Éppen azért, mert lehetetlennek látszik, végre kell hajtanod engedelmesség és tudomány által!
- Hol és milyen eszközökkel fogom megszerezni ezt a tudományt?
- Adok melléd egy tanítónőt, akinek védelme alatt bölcs leszel, akinek befolyása nélkül miden bölcsesség csak balgaság.
- De hát kicsoda Ön, hogy így beszél velem?
- Annak vagyok a fia, akit napjában háromszor üdvözölni tanított a te édesanyád.
- Édesanyám azt parancsolta nekem, hogy az ő engedelme nélkül semmiféle idegen emberrel szóba ne álljak; mondja meg tehát a nevét!
- Azt kérdezd meg az én anyámtól!
Abban a pillanatban egy asszonyt láttam a férfi oldalán, igazi, fenséges alakot, olyan ruhában, amelyből pazar fényesség sugárzott, mintha csupa ragyogó csillaggal lett volna telehintve. Mikor megbizonyosodott növekvő zavaromról, közelebb hívott magához, jóságosan kézen fogott, és így beszélt:
- Nézz ide!
Föltekintve észrevettem, hogy a fiúsereg eltűnt, és helyébe nagy tömeg kecske, kutya, macska, medve és egyéb állatokból álló nyáj került. A felséges Asszony tovább beszélt:
- Ez a te munkaköröd, itt működj. Légy alázatos, erős és férfias, és az átváltozást, amelyet ezeken az állatokon most látni fogsz, csináld meg később az én fiaimnál.
Megint odatekintettem, és a vad állatok helyén ugyanannyi szelíd bárányt láttam. Ezek örömmel bégetve ugrándozták körül a férfit és az asszonyt, mintha hódolnának nekik. Ahogy ezt észrevettem, álmomban sírva fakadtam, és kértem a dicsőséges Asszonyt, magyarázza meg nekem, amit láttam, mert nem értettem, mit jelent mindez. Ő azonban csak a fejemre tette a kezét, és azt mondta:
- A kellő időben mindent meg fogsz érteni.
Alig ejtette ki ezeket a szavakat, valami zörej fölébresztett az álomból, és minden eltűnt.''
Ez az álom - mint később összes prófétai álmai - szóról szóra beteljesedett, amikor a vad utcagyerekekből és suhancokból becsületes, vallásos fiatalokat nevelt, akik családjukban vagy az Egyház szolgálatában kamatoztatták mindazt, amit tőle kaptak. 
Istenünk, ki Bosco Szent Jánost arra választottad, hogy atyja és tanítómestere legyen az ifjúságnak, kérünk, add, hogy a szeretet tüzétől lángra gyúlva mi is keressük a lelkeket, és csak Neked szolgáljunk!

Forrás: Szentek élete

Képek: Szaléziak

A szalézi közösségekről bővebben:

Szalézi Rend Magyar Tartománya - http://www.szaleziak.hu/
Szalézi (Don Bosco) Nővérek - http://www.donbosconoverek.hu/


Bosco Szent János, a fiúk apostola

Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére a Megszentelt Élet Napjára 7.


Urunk bemutatása - Praesentatio Domini

7.                  nap
„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” János 15, 13

Guido Da Siena: Urunk bemutatása a templomban

Kérdések elmélkedéshez

Gondot fordítok-e arra, hogy helyesen munkáljam ki a szeretetet önmagam, embertársaim és Isten iránt?
A Szeretet Forrásához rendszeresen járulva megerősítem-e szeretetkapcsolatomat, ezáltal gyarapodva és gyarapítva testvéreimet?
Figyelemmel vagyok-e az Úr szavára és felebarátaim szükségleteire, ugyanakkor megvalósul-e saját életem helyes vezetése is?
Ha az önfeláldozó szeretet olyan módjára hív az Úr, hogy világi életemről teljesen lemondjak, készséggel megtenném/megteszem-e a tőlem telhetőt?

Ima

Szeretet Istene! A Te kegyelmeidből erőt merítve engedd, hogy minden nap közelebb kerülhessek Végtelen Szeretetedhez szentségeid, Szent Jelenléted és minden kegyelmi forrásod által. Amen2012. január 29., vasárnap

Áron fiainak szolgálata


„Ami minket illet, nekünk az Úr az Istenünk, mi nem hagytuk el. Papjaink, akik az Úr előtt szolgálatot teljesítenek, Áron fiai, meg a leviták is a maguk szolgálatában. Minden reggel és minden este bemutatják az Úrnak az égőáldozatokat, az illatáldozatokat és a tiszta asztalra kitett kenyerek rendjét. Nálunk van az arany mécstartó a mécseseivel együtt, amelyeket minden este meggyújtanak. Mi ugyanis megtartjuk az Úrnak, a mi Istenünknek törvényeit, ti azonban elhagytátok őt. Nézzétek, nekünk Isten áll az élünkön, meg az ő papjai, és a riadó trombiták, amelyek ellenetek harsognak. Izrael fiai, ne harcoljatok az Úr, atyáitok Istene ellen, mert nem hoz rátok szerencsét (nem válik javatokra)!" 2 Krónikák 13, 10-12


Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére a Megszentelt Élet Napjára 6.


Urunk bemutatása - Praesentatio Domini

6.                  nap

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut – a farkas pedig elragadja és szétszéleszti azokat-, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, amint engem ismer az Atya, és én is ismerem az Atyát; és én életemet adom a juhokért.” János 10, 11-15Kérdések elmélkedéshez

Nyitott vagyok-e az Úr hívó szavára, ha szeretne meghívni apostolai közé?
Imádkozom-e papi hivatásokért?
Megteszek-e mindent a hívekért, hogy minden rám bízott lélek közelebb kerülhessen szolgálatom által Istenhez?
Segítem-e közösségem papjait, imádkozom-e paptestvéreimért, hogy Jézus Szent Szíve szerint be tudják tölteni hivatásukat?

Ima

Jézusom, add kegyelmedet, hogy Szent Szíved szerinti méltó lelkipásztorok lehessenek híveid szolgálatában minden közösségben és értük vállalt áldozataink méltó gyümölcsöt teremjenek. Amen

Ego sum Pastor bonus

Ego sum Pastor bonus, Alleluia:
et cognosco oves meas et cognoscunt me meae, alleluia.
Pono animam meam pro ovibus meis, alleluia.
2012. január 28., szombat

Imádság a papi és megszentelt hivatásokért
Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére a Megszentelt Élet Napjára 5.


Urunk bemutatása - Praesentatio Domini

5.                  nap
„Ébredj, ébredj, öltsd fel erődet, Sion! Öltsd fel díszes ruhádat, Jeruzsálem, te szent város! Mert többé nem jár benned körülmetéletlen és tisztátalan.” Izajás 52, 1

Kérdések elmélkedéshez

Ragaszkodom-e teljes szívvel az Úrhoz és megőrzöm-e tisztán szívemet a világtól lehetőségeim szerint leginkább elkülönülve?
Mennyire fontos számomra a tisztaság erénye testben és lélekben?
Ha a tökéletes tisztaságra kapnék meghívást, az Úrban való hittel, alázattal képes lennék-e elfogadni az Isten Országáért vállalt tiszta élet áldozatát?
A szív körülmetéltségére is törekedve megteszem-e a tőlem telhetőt, hogy úgy tükrözzem az Úr fényét embertársaimra, hogy őket is megérinthesse Isten szeretete?

Ima

Segíts Istenem, hogy az Úr Jézus, a Boldogságos Szűz Mária és a tisztaságot hősies fokon gyakorló szentek példaképe által egyre közelebb kerülhessek az elérendő eszményhez a Te kegyelmedből. Amen


Dicsérjük Jézus Szentséges Szűz Anyját

Dicsérjük Jézus Szentséges Szűz Anyját,
A szép mennyország színaranyját,
Az égnek drága gyönyörűségét,
A kerek földnek legragyogóbb ékét.

Ó szent Szűz tiszta minden földi szennytől,
Nagy kegyet nyertél az Istentől,
Mert mint a liljom tiszta volt lelked,
Isten Anyjául kiválasztott Téged.

Hozsanna 180.A. ének 1.-2. vers2012. január 27., péntek

„Előbb magadat alakítsd azzá, akivé a másikat formálni akarod.”


Szent Angéla, mint istenkereső, lelkes fiatal nő, már több mint 460 évvel ezelőtt maga köré gyűjtötte a fiatal lányokat, hiszen az ő nevelésükkel akkor nem igen törődtek. Így sokan nem ismerhették fel életük célját. Azt, hogy nem egy rövid, múlandó életre születtünk, hanem azért, hogy szeressük Istent, tegyük a jót és ezáltal elnyerjük az igazi, az örök életet.


"Az ifjúság szép virág, - de múlékony, mint a napsugár.
Azért lelki szépség után törekedj,
s így ifjúságod százszorozva lesz." (Prohászka)

Ebben a mai anyagias, harácsoló, élvezeteket kergető világban szomorú, hogy nincs, vagy csak nagyon kevés a fiatal, aki le tud mondani ezekről Istenért, a küldetésért, a tévelygő embertestvérekért. Úgy, hogy felajánlom életemet, két kezem munkáját, takarítok, ápolok, tanítok stb. egész szívvel érettük. Nem hallod lelked mélyén, hogy téged is hív az Isten az apostoli munkára? A tiszta, Neki szentelt életre? Istent szolgálod. Imával, lemondással, munkával. Erre küldettél a földre, nem arra, hogy törvények, parancsok nélküli életet élj.

"Tudod mi az erő? - Akarat, mely előbb vagy utóbb, de diadalt arat." (Arany János)

Munkára hív az egyház benneteket is lányok. Szent István népe ma befogja a fülét? Általatok akarjuk megmenteni a jövőt. Halljátok meg a hívó szót! A fiatal Jézus mindenét odaadta, az életét is, vállalva a kereszthalált. Várunk reátok, mert a 24. órában vagyunk. Jöjjetek!
Szent Angéla, ó kérünk Téged!
Halld meg szívünk szavát:
Vigyázz reánk és vidd Istenhez
Esdeklő, kérő imánk!

Mácsik Terézia Auguszta nővér

"Előbb magadat alakítsd azzá, akivé a másikat formálni akarod. Ha szeretjük embertestvéreinket és mindenkivel békében tudunk élni: biztos jele ez annak, hogy jó úton haladunk." (Merici Szent Angéla)

Forrás: Orsolyiták


Ifjúsági imaest szerzetesekkel 2012


A Megszentelt élet napját minden évben

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án ünnepli a Katolikus Egyház.

Az ünnep előestéjén, február elsején 18 órától

az Országos Lelkipásztori Intézet és
a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség

ifjúsági imaestet szervez Budapesten, az Örökimádás-templomban.


Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére a Megszentelt Élet Napjára 4.


Urunk bemutatása - Praesentatio Domini

Jézus bemutatása a templomban
4.                  nap
„A többiek a nép közül: papok, leviták, kapuőrök, énekesek, templomszolgák, és mindenki, aki az országok népeitől elkülönült, és az Isten törvényéhez szegődött, feleségestől, fiastól és lányostól, mindnyájan, akikben megvolt a kellő értelem, megfogadták, ahogy a testvéreik a vezetők, megfogadták és megesküdtek, hogy teljesítik Isten törvényét, amelyet Isten szolgája, Mózes által adott.” Nehemiás 10, 29-30a

Kérdések elmélkedéshez

Képzem-e magam világi és egyházi területen egyaránt?
Keresem-e azt a szolgálati területet, és elkötelezettségi szintet, amely képességeimhez leginkább közel áll?
Annyit vállalok-e, amelynek a megtartására biztosan meghívást, kegyelmet és erőt érzek?
Nyitott vagyok-e az Úr magasabb szinten való követésére, ha még van előrelépési lehetőség?

Ima

Erősíts meg, Uram minden kegyelmi forrásod által, hogy rátaláljak igazi szolgálatomra, feladataimat a legjobb tudásom szerint végezzem és megtartsam parancsaid. Segíts felismerni, milyen útra hívtál és add meg kegyelmedet Akaratod szerinti mind elkötelezettebb követésedre. Amen

Ki negyven nap előtt

Kit, midőn a kellő napok elmúltak,
Bemutat Szűzanyád e nap az Úrnak,
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Ki értünk véredet bőven ontottad,
Érted egy galambpár lett az áldozat.
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Hozsanna 163. sz. ének 7.-8. vers2012. január 26., csütörtök

Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére a Megszentelt Élet Napjára 3.


Urunk bemutatása - Praesentatio Domini

3.                  nap
„Ti pedig gyűjtsétek be a bort, a gyümölcsöt és az olajat, tegyétek edényeitekbe, és lakjatok városaitokban, melyeket elfoglaltatok!” Jeremiás 40, 10b

Urunk bemutatása a templomban - Basilica
di Santa Maria in Trastevere, Róma

Kérdések elmélkedéshez

Melyek azok a ragaszkodások, amelyek még nem engedik, hogy szabadon az Úr útján járhassak?
Körültekintően utánajárok-e a megszentelt élet különböző formáinak megismerése során, milyen bort és gyümölcsöt tudok az Úr edényébe helyezni?
Igyekszem-e időt tölteni a hasonló karizmákkal rendelkező testvérek társaságában vagy közösségében?
Felmérem-e a lehetőségeim felelősen, imádkozom e világosságért, mielőtt elköteleződöm egy megszentelt útra vagy közösségbe?

Ima

Jézusom, hálát adok minden meglevő és hiányzó adományért életemben. Segíts, hogy a Szentlélek ereje által felismerhessem az Atya Akaratát és ezek meglétében, vagy hiányában felelősséggel kamatoztathassam ajándékaim az egész Egyház javára. Amen

Ó Sion, templomod

Ó Sion, templomod, Ékesítsd csarnokod.
Így fogadd Krisztusod. Királyod, pásztorod.
Íme, itt jön Szűz Mária, Karján lelkünk vigassága.
Úristen szent Fia!

A törvényt megtartja, Mint az Úr meghagyta,
Fiát bemutatja, Simeon fogadja.
A szentséges Szűz Mária, Karján lelkünk vigassága.
Úristen szent Fia!

Hozsanna 164. sz. ének 1.- 2. vers


Simeon próféta (XVII. századi orosz ikon)

2012. január 25., szerda

Eszter királyné lesz


Rembrandt van Rijn: Eszter
 „Amikor elérkezett az ideje és rákerült a sor, hogy Eszter, Abichajilnak, Mardokeus nagybátyjának a lánya, akit Mardokeus lányává fogadott, bemenjen a királyhoz, nem kért semmi mást, csak amit Hege, a király eunuchja ajánlott neki. És lám, Eszter megnyerte mindenkinek a tetszését, aki csak látta. Bevezették Achasvéros királyhoz a királyi palotába a tizedik hónapban, amelynek Tebet volt a neve, uralkodásának hetedik évében. A király megkedvelte Esztert, jobban, mint a többi asszonyt. Megnyerte tetszését, és rokonszenvét jobban, mint a többi lány. Királyi koronát tett Eszter fejére, és Vasti helyébe királynévá választotta. Utána a király nagy lakomát rendezett - ez Eszter lakomája volt. Összes fejedelmének és szolgájának pihenőnapot engedélyezett minden tartományban, és királyi bőkezűséggel osztogatott ajándékokat.” Eszter könyve 2, 15-18


Eszter és Hámán Ahasvéros király előtt

Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére a Megszentelt Élet Napjára 2.


Urunk bemutatása - Praesentatio Domini

Urunk bemutatása - Presentatio Domini
2.                  nap
„Mert Isten ezt a nevet adja neked mindörökre: ’Igazság békéje’ és ’Jámborság dicsősége’.” Báruk 5, 4

Kérdések elmélkedéshez

Rá merem-e bízni az életem az Úrra, ha megszentelt életre hív?
Mi az akadály bennem, hogy teljes szívvel Rá hagyatkozzam?
Hiszem-e, hogy az új élet áldás és kegyelem forrása magam és testvéreim életében?
Hálát adok-e a meghívásomért?Ima

Szentháromságos Mennyei Atyám! Te tudod, hogy miért választasz ki egyeseket a világból, hogy Országodért szenteljék életüket. Segítsd, hogy felismerhessem, milyen módon hívsz engem és legyen bátorságom kimondani a választ: „Itt vagyok Uram, engem küldj!”. Amen


Ki negyven nap előtt

Ki negyven nap előtt üdvösségünkre
Eljöttél az égből bűnös földünkre,
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Ki a Szűz méhében testbe öltöztél
Hogy megmentsd az embert, emberré lettél,
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Hozsanna 163. sz. ének 1.- 2. vers

Duccio di Buoninsegna: Praesentatio Domini

2012. január 24., kedd

Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére a Megszentelt Élet Napjára 1.


Praesentatio Domini
Urunk bemutatása – Praesentatio Domini

1.                  nap
 „Nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igaz nemzet, mely megtartja a hűséget!” Izajás 26, 2

Kérdések elmélkedéshez

Nyitott vagyok-e az Úr hívó szavára?
Mennyire ragaszkodom saját terveimhez, céljaimhoz életemben?
Megteszem-e a legtöbbet, amely az Ő Terveinek ismeretéhez elvezet?
Kész vagyok-e akár a legnagyobb áldozatot is meghozni Azért, Aki életét adta értem, ha Ő kéri?

Ima

Add kegyelmedet Uram, hogy nyitott szívvel be tudjam fogadni kegyelmeidet, át tudjam adni teljesen az életem, hogy egész valómmal hűségesen szolgálhassalak, és Veled élhessek életemnek minden napján. Amen.


Megjegyzés

A kilenced elsősorban a hivatásban való tisztánlátásért és az abban való megerősödésért végzendő. Feltételei ugyanúgy, mint más kilencedeknél, hogy a kegyelem állapotában legyünk: ha lehet, napi szentmise és szentáldozás, egyszeri szentgyónás a kilenced alatt. A napi elmélkedés és ima mellett minden nap elimádkozható legalább egy tized rózsafüzér „Akit Te Szent Szűz, a templomban bemutattál” titokkal, vagy a teljes Gyertyaszentelő Boldogasszony rózsafüzér. Emellett bármilyen szabadon választható ima, szentségimádás és önmegtagadás is végezhető.  
Gyertyaláng

Gyertyaláng, tiszta fény,
csonkig égő áldozás,
áldozatban pusztulás
Isten oltárainál.

Gyertyaláng, tiszta fény,
embert hívó lángolás,
végső percig lobogás
áldozatunk asztalán!

Gyertyaláng, tiszta fény,
önpusztító lobogás,
nem is akar lenni más,
nem is kíván semmi mást,
nem is lehet soha más!

Szelíden, könnyesen,
minden új dal győzelem
ezer gyötrődésemen,
minden gyöngeségemen.

Gyertyaláng-életem
könnyű széltől megremeg,
de amit lehet, megteszek,
áldozattá így leszek!

Gyertyaláng, tiszta fény,
önpusztító lobogás,
nem is akar lenni más,
nem is kíván semmi mást,
nem is lehet soha más!

Sillye Jenő

2012. január 23., hétfő

Meghívó a kamilliánusok és a pálosok közös lelkigyakorlatára


Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony napján ünnepeljük a Megszentelt Élet Napját is. Ezen alkalomhoz igazodva szerzetesi napot szervezünk fiatalok számára a nyíregyházi Kamilliánus Rendházban (Pásztor u. 1/a.) 2012. február 17-18-án, pénteken és szombaton.

A találkozó vendégei idén, az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend tagjai, a pálosok lesznek, valamint a kamilliánus nővérek és testvérek, mint a találkozó házigazdái. A program alkalmat kínál ismeretszerzésre, a szerzetesi élet megismerésére, az érdeklődőknek pedig lehetőségük lesz kérdéseket intézni a szerzetesekhez, és személyes beszélgetésre is.

Február 17-én, péntek délután 15 órától lehetőséget adunk fiataloknak, hogy beköltözzenek a rendházba és egy kis időt (lelkigyakorlat szerűen) együtt éljenek a kamilliánus szerzetesekkel.
Február 18-án, szombaton pedig az alábbi rend szerint alakul a nap, amelybe bekapcsolódnak a péntekiek is és természetesen azok, akik csak szombaton tudnak jönni.

A jelenlévők számára pénteken szállást és étkezést, a csak szombatra érkezőknek szerény ebédet biztosítunk, ezért is szükség van a részvétel előzetes jelzésére, melyet február 15-ig várunk Gerhes Józsefnél a 06 30 292 02 20  telefonszámon vagy ifi.iroda.dnyem@gmail.com email címen.

A fentiek okán szerény részvételi hozzájárulást is kérünk (helyszínen fizetendő):
Péntek – szombat: 1500 Ft
Csak szombat: 500 Ft A találkozó részletes programja:

2012. február 17. péntek

1500 – Érkezés a kolostorba – „Beköltözés”
1530 – I. Elmélkedés (P. György Alfréd kamilliánus tartományfőnök)
1600 – Beszélgetés
1700 – II. Elmélkedés (P. György Alfréd kamilliánus tartományfőnök)
1730 – Vesperás
1800 – Szentmise
1900 -  Vacsora
2000 -  Szünet
2030 – Szentségimádás és Kompletórium

február 18. szombat

700– Ébresztő
730 – Laudes + csöndes elmélkedés
815 – Reggeli
900 – Előadás, majd bekapcsolódás a szombati  programba
1000 - Érkezés, fogadás
1030 - Köszöntés, előadás (P. Csóka P. János OSPPE)
1120 - Szünet
1130 - Elmélkedés a hivatásról - az Oltáriszentség előtt (Pálosok)
1200 - Ebéd
1230 - Tanúságtétel
1300 - Kiscsoportos beszélgetések - Esetleg fórum
1430 - Szünet, énektanulás
1500 - Szentmise, a találkozás lezárása


Rogier van der Weyden:
Urunk bemutatása

2012. január 22., vasárnap

Szent Kamill magyar arca


Krisztust megismerni, megszeretni és felismerni a szomjazókban, elhagyatottakban, ez az, ami bennünket az irgalmas Jézus tanúivá tesz a világban, ez a mi „habitusunk”, ez a mi arcunk – mondja György Alfréd, aki 2010 szeptemberében vette át a Magyarországi Kamilliánus Rend vezetését a Anton Gotstól, aki 1995-ben alapította a nyíregyházi Szent Kamill Rendházat. Azóta sokban változott a rend arculata. György Alfréd MI szerzetes atyával, az új házfőnökkel, tartományfőnök helyettessel beszélgettünk.

Anton Gots atya emblematikus alakja, alapítója és 15 éven keresztül vezetője volt a kamilliánus kolostornak Magyarországon. A külföldi kapcsolatai révén a betegpasztorációs szolgálat mellett, havonta több tonna kamionnyi adományt osztott szét a térség szegényeinek, ez állandó feladatot is jelentett. Anton atya elment, ez a forrás megszűnt és a ház arculata megváltozott.

Milyen lett a rend magyar arculata?
„Szent Kamill magyar arca” a szenvedők szemében tükröződik, a szomjazó Krisztust szeretnénk felismerni a „Magyar Golgotán”. Sokféle szomjúság van... Egyelőre elfogadásra váró tervek vannak, azt tartjuk szem előtt, hogy az arculat kialakításánál hiánypótló feladatokat oldjunk meg.

Mire gondol?
Elsősorban befogadó, tanulmányi házként működünk. Ez a noviciátus, azaz a jelöltek és főleg a rendi utánpótlás szempontjából fontos, mert itt vagyunk kelet kapujában, és jelenleg több hivatás születik a határon túlról, mint Magyarországról. Hiánypótló lenne a rehabilitációs központ, a házi beteggondozói szolgálat hálózatának kialakítása, beteg gyerekek felkarolása, szociálisan sérült személyek sebeinek gyógyítása. A lelkiség erősítésére különböző lelkigyakorlatokat indítottunk, hiszen a hely adott és a program sem igényel nagyobb infrastruktúrát. Fogadjuk a szenvedőket, az irányvesztett fiatalokat, már középiskolás osztályok is „erősítettek” nálunk, bentlakásos lelkigyakorlaton vett részt Böjte Csaba atya a nevelőszülői hálózat tagjaival, valamint a helyi - borbányai – hívek is. (Nyíregyháza-Borbánya a város főplébániájának fíliájaként működik.)   A házban 33 főt tudunk elhelyezni 3 és 6 ágyas, összkomfortos szobákban.

A rendház vezetésével a kórházlelkészi, betegpasztorációs referensi szolgálat is jár.
Feladatunk elsősorban a kórházlelkészi tevékenység kiépítése. Beszélgetünk a betegekkel és előkészítjük őket a szentségek felvételére. Szent Kamillhoz hasonlóan csendes hétköznapi szolgálatként biztosítjuk a mindennapi jelenlétet a kórházban. Tervünk nemcsak a betegek, hanem a kórházi dolgozók, orvosok lelki vezetése, a hozzátartozók lelki segítése is. Szentmisét is mutatunk be a kórház területén lévő kápolnában, amit sajnos hamarosan lebontanak. Ausztriában is lebontották a kórház kápolnáját. Szeretnénk beindítani egy betegeknek szóló, kéthavonta megjelenő lelkiségi füzetet, ebben együttműködést tapasztalok az orvosok részéről. A Kamilliánus Katolikus Orvosok Közösségének 107 tagja van, ők interneten keresztül tartják a kapcsolatot egymással, az közösségük lelki gondozása , valamint a kamilliánus családok lelki gondozása is a feladatunk.  Szombatonként a betegekért végzünk szentmisét, előtte a betegek gyógyulásáért imádkozunk.  Tervezem, hogy havonta egy alkalommal a mise végén rövid szentségimádás lesz, majd az Oltáriszentséggel minden beteg előtt külön imádkozunk.

Egyre kevesebb a hivatás, a fiatalok nem vállalják az elkötelezettséget, nem hallják meg Isten hívását. A kamilliánus rend 16. éve van jelen hazánkban.
Négyen vagyunk a nyíregyházi rendházban, Maczák Béla jelenleg klinikai lelki gondozást tanul, Keresztes Attila teológus, szociális munkás, Kovács Levente örökfogadalmas még két évig Rómában tanul. Közülünk csak Béla atya magyarországi, hárman erdélyiek vagyunk. Van még egy erdélyi és egy román jelöltünk, mindketten a próbaidőt töltik. Nemrég jelentkezett hozzánk ismét egy erdélyi fiatal. Látható, hogy Erdélyből több hivatás születik, mint Magyarországról.
Nehéz helyzetben van az osztrák tartomány is. Összesen tizennyolcan vagyunk ebből négy fiatal magyar örökfogadalmas, a többiek hetven év fölöttiek. De Európában a magyar a legfiatalabb közösség, mert nálunk az átlagéletkor 35 év.  A Jóisten majd megsegít bennünket. Nálunk még van hivatás. Egyházjogilag nézve az első kánonjogi közösség a jelenlegi magyar közösség, mivel eddig ez a személyi feltétel nem volt adott. Kánonjogilag csak három örökfogadalmas atya vagy testvér alkothat szerzetesi közösséget, amelynek van elismert és kinevezett házfőnöke.

Alfréd atya a fekete habitust néha fehérre váltja. Most is ezt viseli.
Éppen betegekhez készülök a kórházba. Azt tapasztaltam, hogy a betegek megriadnak a fekete színtől, attól való félelmükben, hogy „az utolsó kenetet”, akarjuk feladni, ami nem utolsó, hanem Isten kegyelmét közvetítő szentség.  Akkor sem mindig fogadnak szívesen bennünket, ha hívnak, ha pedig hívatlanul érkezünk, akkor végkép nehéz őket megközelíteni. A nevelés is az egyik feladatunk, így a betegeket arra neveljük, hogy ha papot látnak, akkor nem meghalni kell, hanem élni. A fehér habitus a misszió színe. Nálunk a nővérek viselnek fehér ruhát középen vörös keresztel. Ha beteghez megyek, én is ezt viselem.

A habitus szolgálat alatt, vagy azon kívüli viselése sokakat foglalkoztató kérdés, megosztja nemcsak a közvéleményt, hanem a papokat is.
A habitus életformát, életvitelt jelent, amely jel a jeltelenné tompuló világban.
Kultúrától is függ.  A nyugati országokban, így például Ausztriában is, papi civilben konzervatívnak számítok.  Az osztrák kórházakban a papot összekeverik az orvossal. A pap ugyanúgy fehér köpenyt visel, mit az orvosok. Fontos lenne, hogy ez ne így legyen. Véleményem szerint az sem jó, hogy ritkán viselem a habitust, de az sem, ha állandóan. Az állandó viselés igénytelenséget is vonhat maga után, valamint bizonyos szituációkban nevetségessé válhatok reverendában. Ha valaki csak ettől pap, akkor inkább ne tegye. Ha szolgálatot teljesítek, beteghez megyek, akkor fontosnak tartom, hogy rajtam legyen. Sajnos az emberek gyakran nem merik fölvállalni önmagukat függetlenül attól  hogymilyen életállapotban vannak. Vagy letagadják azt, például társaságban a jegygyűrű a zsebben marad, vagy a habitus, az egyenruha mögé bújnak. Ha mindig bizonygatnom kell azt, hogy pap vagyok, vagy egy másik életállapotban, hogy mi vagyok, az baj. Őszintén kell élni. Jó az, ha az emberek tudják, kik vagyunk. Tehát a kérdés nagyon összetett. Fontos a habitus is, de nem az fogja az identitásomat meghatározni. Krisztust megismerni, megszeretni és felismerni a szomjazókban, elhagyatottakban, ez az, ami bennünket az irgalmas Jézus tanúivá tesz a világban, ez a mi „Habitus”-unk, ez a mi arcunk, mert „a Te fényedben látjuk az igazi fényt” s ez nekünk elég.

* * *

A kamilliánus közösség hivatása a betegek, szenvedők, fogyatékosok, mozgássérültek pasztorációja. A folyamatosan bővülő Kamilliánus Rend harmad rendje a kamilliánus családok, jelenleg mintegy 1800 tagot számlál a Kárpát-medence magyar lakta területein. 1995. júliusától Nyíregyházán kórházi lelkigondozást és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében betegpasztorációs referensi tevékenységet végeznek.

P. György Alfréd MI
György Alfréd 1975. április 22-én született Csíkszentdomonkoson. Tanulmányait szülőfalujában, valamint Gyergyószentmiklóson végezte. A középiskola évek befejezése után iskolakönyvtárosként dolgozott. 1996-ban lépett be a kamilliánus rendbe, 2006-ban tette le örök fogadalmát Nyíregyházán a kamilliánus kolostorban. Még ebben az évben diakónussá szentelték Bécsben a Borromeo Szent Károly templomban, 2007-ben pedig pappá szentelték Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya társszékesegyházban. Szentelése után egy évig Bécsben a Lainz-i kórházban szolgált, mint kórházlelkész. A következő egy évet Budapest Pestszentlőrincen töltötte, ahol a Kárpát-medencei kamilliánus családok lelki gondozásával bízták meg, és hivatáspasztorációban is végzett szolgálatot. 2010 szeptemberétől Bécsben szolgált a tartományfőnökségen. 2010-ben elvégezte a novícius mesterképzőt, és még ebben az évben átvette a nyíregyházi rendház vezetését.

Kovács Ágnes

Forrás: Magyar Kurír - 2011. 02. 12.

Lellisi Szt. Kamill