2016. november 26., szombat

A hivatástisztázás adventi himnusza: "Mária tudtad?"

Advent a megkülönböztetés ideje is: az Úr tervének misztériumában élni, azon munkálkodni, hogy kimunkáljuk saját hivatásunkat.Mária mindannyiunk számára mintaként szolgál, hogy úgy éljünk, hogy a bizonytalanságok ellenére is bízzunk, csendességben maradva éljünk annak érdekében, hogy meghallhassuk és megérthessük Isten hívását.

Forrás: Ferencesek

Adventi imádság a hivatásért


Mária, az Egyház Édesanyja

Imádkozz Értem Fiadhoz, Jézushoz
a mi Urunkhoz, a Megváltóhoz,
hogy teljesedjen ki bennem
az Atya Akarata
a Szentlélek fénye által.

Könyörögj Hozzá értem,
Ó, Áldott Szűz,
Ő lásson el mindennel
szolgálatomhoz
Egyházamban
ahogy előrehaladok
hivatásomban.

Kérd Őt
Alázatos Szűz,
adjon számomra
egy különleges küldetést
és hozza nyilvánvalóvá előttem,
emellett adja meg a szükséges
látást,
bölcsességet,
erőt,
és minden kegyelmet
hogy beteljesíthessem
az Egyház javára
és az Úr dicsőségére.

Mária, Az Úr Szolgálóleánya,
járj közben értem
mindenkor és mindenhol
és mindenben,
hogy nyitott maradhassak
és választ tudjak adni
az Ő szavára
válaszolva Veled
egy örökkévalóságig:
„Legyen nekem
a Te szavad szerint.”

Teljesedjen be minden
az Atya végtelen szeretete által
amellyel eláraszt
és arra kér, hogy osszam meg
minden gyermekével.
Kérem ezt
Jézus Szentséges Szíve által
és a Te Szeplőtelen Szaved által,
Szent József Atyai Szíve által,
és minden szenttel egyesülten, különösen

minden apostollal,
Szent Mihály arkangyallal,
Szent Benedekkel,
Szent Meinraddal,
és Szalézi Szent Ferenccel.

Amen.


Francis de Sales Wagner, O.S.B.

Forrás: The Path of Life
A hivatás megtalálásáról és megéléséről adventi időben


Advent idején az új egyházi év kezdetén hivatásunk megtalálásához és megéléséhez is új utakra léphetünk. Ha az Úrban bízunk és figyelünk Rá, az Ő Akaratát kívánjuk megvalósítani életünkben, Ő minden kegyelmet megad számunkra ahhoz, hogy hivatásunkban kegyelem szerző módon kibontakozhassunk. 

Néhány lelki szempontot is szeretnék feltárni ezeknek az új utaknak az advent szempontjából való kiemelésével.


1.    Megújulás és új kezdet

Megint egy új egyházi év, egy új kezdet lehetősége. Engedd Urunk, hogy ebben az új egyházi évben eltökélten a megújulás újabb állomására érkezhessünk. Akár a hivatás keresés elején vagy már komolyabb út megtétele után tartunk, mindig újra és újra el kell határoznunk azt, hogy az Úr útján járunk, felé törekszünk, és minden lehetőséget megragadunk ahhoz, hogy a kegyelmi források célunk eléréséhez minél közelebb segítsenek. A mi feladatunk jól felhasználni a rendelkezésre álló eszközöket, az Úr pedig ránk árasztja kegyelmét és eltölt irgalmával, megáld szeretetével annak érdekében, hogy érdemszerzően hatékonyan és az örök élet reményében megismerhessük gondolatait, elérjük megszentelő jelenlétét és egy szív és egy lélek lehessünk Vele.

2.    Vágyakozás és várakozás

Minden lélek vágyik arra, hogy életében a leghatékonyabban megélhesse életének értelmét megtalálva küldetését. Ennek a vágynak a beteljesüléséért sokat kell imádkozni. Ezen a szép új adventben törekedjünk mi is arra, hogy legmélyebb vágyainkat odavigyük az Úrhoz, és Rá az Ő beteljesítő kegyelmére várakozva egyre közelebb kerülhessünk Őhozzá és Szent Tervéhez életünkben. A rátaláltunk hivatásunkra a kibontakozás egy új szinten valósul meg újra és újra egyre mélyebb értelmet nyer életünk és küldetésünk, egyre komolyabb tapasztalatot szerezhetünk az Ő meghívásának lényegi valóságáról és megpróbálunk egyre elkötelezettebb módon ennek valóságában járni.

3.    Reménységgel és hitben és szeretetben

Ha hitben járunk az Úr előtt a Szeretet himnusz legfontosabb értékeire vetve tekintetünket a reménységnek és szeretetnek sohasem szabad elhagynia bennünket. Ezeket legfontosabb célként előttünk tartva minden remélve, mindent hittel szeretetben kell elfogadnunk, amelyet Istentől kapunk. Ha ezeket megtartjuk, reményünk sohasem fog megcsalni, hitünk beteljesedhet és szeretetben egységben élve Őbenne és Ővele egyre jobban megtapasztalhatjuk az Ő békéjét. Biztosak lehetünk abban, hogy Ő elvezet az ígéret földjére és életünk végén a teljes valóságába befogad bennünket.

4.     „Az Úr maga ad nektek jelet”

Az Úr mindig megnyilvánul, ha valóban keressük Őt. Sőt többet is ad, amelyeket érdemes megvárni a bizonyosság és a jó irányvonal érdekében. Hivatásunk keresésében is, mint az Úr Akaratának megismerésénél más tekintetben is mindig, ebben életünk szinte legfontosabb kérdésében is a jelnek nagyon fontos megerősítő szerepe van. Az Úr ad jelet, nekünk pedig alkalmasaknak kell lennünk felismerni, befogadni, értelmezni és aszerint dönteni illetve cselekedni. Nem tudjuk sokszor elképzelni az Ő tervét és azt a tényt, hogy Ő mindig a mi nyelvünkön szól, számunkra érthető módon adja jelét annak, hogy mire hív, mi a terve és elhív a megszentelődésünk legbiztosabb útjára minket. Ez nem mindig a saját gondolatunk, de bízhatunk benne, hogy a jel és a szükséges lépések megtétele által síre kerülünk, és teljes életet élhetünk.

5.    Ígéret és csoda

Az Úr ígérete beteljesedik és megtestesülése egy csoda, misztérium. Mindez nemcsak az Egyház életében, de a mi életünkben is megvalósul, a mi lelkünkben is a Szent Szűz példájára kialakított lelki gazdagság elrejtőzik és a Szentlélek által termékeny gyümölcsöt hozhat. Ahol a Szent Szűz és a Szentlélek találkozik, ott minden esetben élet fakad. Ez az élet, amelyre irányul a mi hivatáskeresésünk és a megtalált hivatásunk betöltése, hogy miután az életünket megkaptuk, ezt mások számára is gyümölcsözően éljük meg és kamatoztassuk. Életünk, hivatásunk csodáját megismerésének és kiteljesítésének kimunkálója a Szent Szűz lelkisége és a Szentlélek adományainak felhasználása által ismerjük fel, éljük meg és adjuk tovább a környezetünk felé minden léleknek.

Az Úr megígérte jövetelét, megtestesülése egy csoda. Erre vágyhatunk, várakozhatunk, hitben, reményben és szeretetben az Ő jelére tevékenyen élhetünk. Kérjük ebben az adventi szent időben, hogy egyre teljesebb képet nyerhessünk küldetésünkről, megismerhessük valódi hivatásunkat illetve hivatásunk kiteljesedjen az Úr útjának megtartásában és megélésében. Az Úr ígérete így beteljesedhet a mi és családunk, közösségünk, országunk életében is ezen az adventi időben is. Ehhez kérjük a kegyelmet és életünk minden pillanatában törekedjünk szent célunk elérésére a Szent Szűz mintájára a Szentlélek karizmáinak kibontakoztatásával. Amen.