2019. szeptember 15., vasárnap

Orvosból szemlélődő nővér - Mária Magdolna nővér hivatástörténete


Tanúságtétel a papi hivatásról


Lelkigyakorlatos könyv papoknak

Könyvajánló

Lénárd György: Lelkigyakorlat papoknak 


A szerző a pécsi egyházmegye papjainak tartotta a könyvben szereplő lelkigyakorlatot 1999-ben, a Szűzanya kegyhelyén, Máriagyűdön. A lelkigyakorlat befejezéséről így ír a szerző: „A végén, amikor a nem sokkal fiatalabb paptestvérem megköszönte, tele volt könnyel a szeme. Közbeszóltam: Ne mondj ilyeneket, mert mindjárt elsírom magam. El is sírtam. De nemcsak nekünk volt könnyes a szemünk. Az igazat megvallva nem értettem, miért beszél így, és miért hatódott meg ennyire, hiszen semmi különlegeset nem tettem, csak egyszerűen elmondtam, miként éltem meg papi életemet. Őszintén, minden kertelés nélkül. Majdnem olyan volt – vagy talán még mélyebb is –, mint egy életgyónás, ezzel is az Úr irgalmát hirdetve. Elmondtam életemet, mintha már befejeződött volna. Ez volt hátránya is, előnye is. Hátránya, hogy bizonyító ereje nem több, mint egy megélt papi élet valósága. Ezért nem is általánosítható. Előnye, hogy nem elmélet pusztán, hanem élő valóság. Remélem, hogy megfontolásra mégis alkalmas.”

A könyv letölthető a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárból itt: http://www.ppek.hu/k468.htm vagy itt http://www.ppek.hu/konyvek/Lenard_Gyorgy_Lelkigyakorlat_papoknak_1.pdf.

Forrás: PPEK


Nyílt hétvége a Boldogasszony Iskolanővéreknél


Nyílt este a jezsuitáknál


Mária lelkületével szolgálni - a Szociális Missziótársulat mindennapi életéről, lelkiségéről


Lelki nap a Boldogasszony Iskolanővéreknél


Mit jelent neked pálosnak lenni?


Vöő Éva szervita nővér ünnepélyes örök fogadalma Győr-Újvárosban

„Az örökfogadalommal a szerzetes véglegesen, haláláig elköteleződik a szerzetesi élet és közösség mellett, és egész életére Krisztus követésére és Isten szolgálatára szentelődik, aki ettől fogva életének középpontja, öröme, társa és egyetlen igazi szenvedélye. Ez nem csak a közösség életének, de az egész Egyháznak is kiemelkedő eseménye, hiszen azzal, hogy valaki életre szóló igennel kötelezi el magát Isten szolgálatára, arról tesz tanúságot, hogy a szerzetesi életnek van értelme. Hogy az nem emberi menekülés vagy elzárkózás, hanem Isten által adott és boldog életforma azok számára, akiket Ő hív meg erre. A szertartás egyik legmeghatóbb pillanata, amikor a Mindenszentek litániája alatt, a fogadalmat tevő kereszt alakban arccal a földre borulva kifejezi teljes önátadását a mindenek Urának, ezzel is választ adva arra a kérdésre: „…mit adhatnék én az Úrnak…?”


2019. szeptember 8-án, Győr-Újvárosi templomunk nem akármilyen eseménynek adott otthont: Vöő Mária Éva szervita nővér ünnepélyes szentmise keretében örök fogadalommal szabadon és véglegesen kifejezte a Szervita Rendhez való tartozását ezzel mélyebben bekapcsolódva az Egyház üdvözítő küldetésébe. Éva nővérrel együtt ünnepeltek rokonai, barátai, ismerősei, nővértársai, a magyarországi szervita világi rend tagjai, a városból érkezett hívekkel együtt. Éva Nővérnek újvárosi közösségünk is sokat köszönhet. Hiszen a Győrben töltött novícius évek alatt bekapcsolódott egyházközségünk hitéletébe. Következetes emberi és lelki vonása miatt szívesen keresték a hívek bármilyen ügyben.

A szertartást és a méltóságteljes szentmisét Főtisztelendő Dr. Lukácsi Zoltán kanonok, újvárosi és szigeti plébános vezette. Zoltán atyával koncelebrált Kálmán Imre püspöki irodaigazgató és szemináriumi prefektus, Máthé Romuáld OSB bencés szerzetes.
Éva nővér örök fogadalmát M. Simona Gotetti  generális anyának, a Fájdalmas Anya Szolgálóinak Kongregációja, Firenzéből érkezett egyetemes elöljárója kezébe tette le. Simona anyával érkezett  M. Paola volt generális anya, tanácsos, a firenzei anyaház elöljárója. A Magyarországon működő Szervita nővérek a firenzei kongregációhoz tartoznak. Az örök fogadalmat tevő Éva nővér az oltáron írta alá a fogadalom szövegét, amely igazolta végleges Istennek szenteltségét a Szervita nővérek, a Fájdalmas Anya Szolgálóinak Intézményébe, majd a legfőbb elöljárónő befogadta a szerzetesi családba. A szentmise végén a Szervita Rend ősi szokása szerint a Szűzanya köszöntése következett. Az örök fogadalmas Éva nővér, a papság, az asszisztencia és a nővértársak az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltárához vonultak. A fogadalmas égő mécsest ajánlott fel a Segítő Szűzanya tiszteletére. A szentmise a Salve Regina énekkel fejeződött be. A szentmise után pedig szeretetvendégségre invitálták a megjelent híveket.

*

A szervita rendről

A rend tagja elkötelezik magukat Máriának, Jézus Anyjának aktív és csendes életének megjelenítésére a világban. Elsődleges feladatuk a gyermekek és fiatalok oktatása és nevelése, a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, kollégiumokban (Olaszország, Chile és India), elhagyatott gyermekek teljeskörü ellátása (Chile, Magyarország, Kolumbia), valamint idősek gondozása (Olaszország, Kolumbia). Ezen felül részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban, belekapcsolódnak a plébániák liturgikus életébe.

Jelenleg 232 nővér él 35 közösségben, Olaszországban, Chilében, Kolumbiában, Indiában, és 1991-től Magyarországon. A firenzei szervita nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói Kongregáció 1999. december 4-én egyesült a Szervita Nővérek, Szűz Mária Szolgálóleányai (magyar) Kongregációjával. A magyar Kongregációt Marchi M. Cirill szervita atya és Baitz M. Erzsébet alapította 1922-ben. 1924-ben kapták meg az egyházi jóváhagyást. Az 1950-es feloszlatáskor 110 volt a magyar szervita nővérek száma. A rendszerváltozás után újraszerveződtek.

A Szervita Nővérek sajátos vonása a Fájdalmas Anya tisztelete és megszerettetése. Szűz Mária Szolgálói az ifjúságot, elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket és a züllés veszélyének kitett leányokat nevelik a keresztény életre. Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetes intézmény. A közösség jogi személy.

Az eseményről készült fotókat megtekintheti itt.

Szöveg: Horváth Csaba papnövendék, a Győr-újvárosi Szervita Skapuláré Társulat tagja
Fotó: Radicsné Csőre Andrea

Forrás: Győr-Újvárosi Urunk Színeváltozása Plébánia
A Premontrei Nővérek meghívója

Szeretettel várunk keresztény értékrendet képviselő fiatal lányokat minden hétvégén, délután 2 - 6-ig önkéntes munkára.Szeretettel várunk nyílt napjainkra keresztény értékrendet képviselő fiatalokat, akiket érdekel rendünk élete, a premontrei szellemiség.

Premontrei nyílt napokat tartunk minden hónap 4. szombatján, előzetes bejelentkezés szükséges.

Tel.: 06 30 475 5753

Forrás: Premontrei NővérekRózsaeső imaest a Nyolc Boldogság Közösséggel


Hívd meg a papodat egy sörre

2013-ban egy amerikai katolikus blogger szeptember 9-ét kikiáltotta a nemzetközi „hívd meg a papodat egy sörre” világnappá. A kedvezményezés több közösségben hamar elterjedt, hazai körökben is.


A világnap rámutat arra, hogy a papok is emberek, egy-egy kedves gesztus nekik is sokat tud jelenteni. Emellett nekünk is remek lehetőséget nyújt, hogy lelki vezetőnket kicsit közvetlenebb oldalukról is megismerjük.

Ahogy a blogger is írja:

„Nehéz és bonyolult munkájuk van, amiért gyakran nem kapnak köszönetet, úgyhogy megérdemlik, hogy meghívjuk őket egy korsó sörre vagy pohár borra.”

Ha nem is feltétlenül ezen a módon, de valóban rászolgálnak, hogy valamilyen formában kifejezzük feléjük hálánkat – legalább évente egy napon.

Forrás: Keresztény Élet


Szemlélődő csendes hétvége a Sacré Coeur Nővérekkel

Helyszín:

Forrás Lelkiségi Központ, Mese u. 11., Budapest, 1121

Időpont: 

2019. nov. 22., 18:00 – nov. 24., 14:00


Program:

Lehetőség a szemlélődő ima (csendima) kitartó közös gyakorlására, hogy figyelmünket osztatlanul Isten felé fordíthassuk.

Kíséri: Szentistványi Rita RSCJ
Regisztrációs idő: szeptember 22. – november 15.
(30/4767-590; rscj.mese@gmail.com)

A létszám korlátozott.
Részvételi díj: 12000 Ft

Forrás: Sacré Coeur Nővérek


Végül is, mire jó a cölibátus?

Cseh Péter atya még kispap korában írt felkérésre néhány gondolatot a cölibátusról. Most, hogy már több, mint 10 éve pap hozzátette, pontosan ugyanígy gondolkodik erről a vitatott, rengeteg kritikával illetett témáról.


Írását ezzel a bibliai idézettel kezdte: “Nem mindenki érti meg ezt a dolgot.” (Mt 19,11)

A folytatás sem kevésbé rendhagyó, hiszen kapásból a házasságról kezdett írni, aminek látszólag nincs sok köze a cölibátushoz:

“Fiam, itt az idő, hogy megnősülj! Miért nem keresel már magadnak valakit?” Ki az közülünk, akinek ismeretlenek ezek a gondolatok? Senki. Mindenki találkozott már ezekkel a közhelyekkel a házasság, a családalapítás kapcsán. Van valami ebben a gondolkozásban, ami megsért bennünket. Nem lehet azt mondani, hogy “eljött az ideje a házasságnak”, mert ha így tennénk, akkor csak vakon engedelmeskednénk a kényszernek.

Miért a házasságról kezdtem el beszélni, ha a cölibátus a témám? Azért, mert úgy gondolom, hogy a két életállapotot nem érthetjük meg egymás nélkül. Mindkettőnél a szabad, felelősségteljes elköteleződés van a középpontban. Mindkettőnél a hűség teremti meg a találkozás örömét, amelyet mindennap együtt akarunk átélni. Mindkettőnél az életünket kell adnunk azért, hogy új élet születhessen. Mégis olyan különbség van köztük, olyan sajátos titkot hordoznak, amit csak mélységes alázattal közelíthetünk meg. Az alázat annak elfogadása, hogy a saját erőmből nem tudok elérni valamit. Szükségem van arra, hogy valaki segítsen, hogy valaki kinyújtsa a kezét felém és felemeljen. Be kell ismernem a gyöngeségemet a láthatatlan Isten előtt. De súlyosan félreértenénk ezt a kiszolgáltatottságot, ha nem hinnénk az Ő végtelen jóságában. Egyedül Ő az, aki reményteli életet adhat nekünk. Nem állunk Istennel szemben. Őt választani nem rabszolgaság, hanem szabadság. Őáltala egy a hivatásunk, amely sokféle küldetésben testesülhet meg.

"A cölibátus csodálatos küldetés: az örök élet titokzatos megjelenítése. Nem szabad szükséges rossznak tekinteni, amivel a papi élet napos oldalainak az árát fizetem meg. Nem is az Egyház vezetőinek a vesszőparipája, amihez csökönyösen ragaszkodnak, hatalmukat féltve a nők elől. A cölibátust nem elviselni, hanem szeretni kell.

Ez a pap egyik sziklája, amire építkezik, hogy ha jön az ár, akkor se vesszen el. A cölibátust sokféleképpen meg lehet élni. Szerintem az a legfontosabb, hogy tiszta örömmel fogadjuk el ezt az ajándékot Isten kezéből. Ennek az elfogadásnak a türelemből és a lemondás boldogságából kell fakadnia. Mint ahogy semmilyen imádság sem hiábavaló, éppúgy semmilyen áldozat sem vész kárba: “százannyit kap már most, ebben a világban, az eljövendő világban pedig az örök életet.” (Mk 10,30)

Mindannyiunk hivatása a szeretet. A családban és a papi, szerzetesi életben is ezt kell megvalósítanunk. Olyan iránytűnek kell lennünk, amelyet semmilyen más vonzóerő sem zavarhat meg, amely mindig ugyanabba az irányba mutat, bárki is néz rá, hogy a helyes utat kövesse. Magam is az Istennek szentelt élet útját akarom járni. Ezért én is azt érzem, amit Szent Pál: “Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott, és meghívott a szolgálatára.”(1Tim 1,12) Ajándékot kaptam, amit szét kell osztanom. Szeretetet kaptam, de csak úgy őrizhetem meg, ha oda tudom adni másnak. Teréz anya szavaival szeretném ezt a néhány gondolatot lezárni:

“Vér szerint albán vagyok, állampolgárságom szerint indiai, s katolikus nővér vagyok. Küldetésem által mindenkié vagyok, de szívem egyedül csak Jézusé.”

Péter atya az írása végén egy komoly könyvet is ajánl Élő cölibátus címmel, a téma iránt mélyebben érdeklődőknek.

Forrás: peteratyakerdez.blogspot.com / 777 blog


2019. szeptember 14., szombat

Egyénileg vezetett szent ignáci lelkigyakorlat a jezsuitáknál


Én utam imaest a pálosoknál


Hivatástisztázás útkeresőknek a Sacré Coeur Nővérekkel

Gyere, jelentkezz erre a közös kalandra!

Együtt gondolkozás, beszélgetés félelmekről, vágyakról, döntésről, utakról, elköteleződésről, imádságról, Istenről, szerzetességről, szerzetesi fogadalmakról...


Bensőséges légkör, segítő társak, kiscsoport, szabadon feltehető kérdések, megosztás, ima, szentmise, közös és egyéni idők, személyes kísérés...

Szombatonként (ill. egy vasárnap) 9.30 -20 óra között:

0. alkalom: 2019. okt. 4-6. Légy ott Istennel (Imanapok a Sacré Coeur nővérekkel)
Jó, ha már ezen a programon is részt tudsz venni, de ez még nem kötelező.

1. 2019. november 16.
2. 2019. december 15. vasárnap!
3. 2020. január 25.
4. február 15. vagy 22.
5. március 14.
6. április 18.
7. hivatástisztázó lelkigyakorlat: május 14-17.

Azokat a 22-35 éves lányokat várjuk, akik azt szeretnék átimádkozni, átgondolni, hogy Isten szerzetesnek hívja-e őket vagy más életállapotra.

Helyszín: 1121 Budapest, Zugligeti út 87. Vidékiek számára korlátozott számban szállást tudunk biztosítani.
Mivel a program elemei egymásra épülnek, csak azok jelentkezzenek, akik vállalni tudják, hogy minden alkalmon részt vesznek.

Jelentkezés 2019. november 9-ig a hivatasrscj@gmail.com mail címen.
A jelentkezést személyes beszélgetés követi, ezért kérjük, hogy időben jelentkezz!

"Ne téblábolj a parton, vesd magad a folyóba! A Lélek sodrásában biztonsággal eljutsz a kikötőbe."
(Barat Szent Magdolna Zsófia)

www.hivatasrscj.blogspot.hu
www.facebook.com/magdolnazsofia.barat
https://www.facebook.com/pg/forras.szentszivtarsasag/posts/?ref=page_internal
www.szentszivtarsasag.hu

Forrás: Sacré Coeur Nővérek


GPS - lelki útvonaltervező műhely 2019

Nem csak lányok számára van ajánlatunk.

Idén immár 7. alkalommal indul a GPS - LELKI ÚTVONALTERVEZŐ műhely 20-32 éves fiúknak és lányoknak.


Helyszín: Párbeszéd Háza

Időpont: 8 egymást követő kedd este 17.50 - 21.00 között

Első alkalom: 2019. október 22.

Vezetik: Heim Kata RSCJ és Balkovics Ilona RSCJ

Jelentkezés: hivatasrscj@gmail.com

További részletek: https://hivatasrscj.blogspot.com/

Forrás: Sacré Coeur Nővérek


25 éve vannak jelen Szociális Testvérek Csíkszeredában

Kisboldogasszony napján 25 éve annak, hogy Csíkszeredában megalakult az első testvérotthon, a Szociális Testvérek Társaságának erdélyi kerülete és a kommunista diktatúra miatti illegalitás után újrakezdhették a közösségi életet.


A társaság tagjai Facebook-bejegyzésben emlékeztek meg az alapításról. Margit testvér 1945-ben írta reménykedve: „A vihar elült. A vérzivatar megszűnt. Feljöhettünk földalatti óvóhelyeinkről a napvilágra. Kiléphettünk nyomasztó elszigeteltségünkből a közösségbe, és felvehetjük ismét a fájón nélkülözött kapcsolatot. Minden lépés, minden mozzanat, mely a visszaépülést szolgálja, és közelebb hoz a normális társadalmi élet állapotához, nagy öröm!”

Bár mindennek megvalósítására még ötven évet kellett várni, de a negyed százados jubileum mégis eljött. A testvérek a kápolnájukban bemutatott szentmisén adtak hálát a 25 évért és kérték a Szentlélek kiáradását életükre, a közösség jövőjére.

Forrás: RomKat


Fogadalomtétel a szaléziaknál

Szeptember 8., Genzano di Roma (Olaszország)

Három új szalézi szerzetes rendtárssal gyarapodott ma a magyar tartomány, nagy ünnep keretében letették első fogadalmukat.

Forrás: Szaléziak