2017. szeptember 30., szombat

A hivatás, mint ajándék


„Hogy az Úr házában lakhassam életem minden napján”„Szent Benedekhez szálljon fel az ének, zengjen szívünkből ünnepi dicséret…” – csendült fel a bencés himnusz Szent Péter és Szent Pál ünnepén a tihanyi apátsági templomban, ahol ünnepélyes örökfogadalmat tett a szerzetesi közösség ifjú tagja, Czakó András testvér.

 
A bensőséges alkalomra, az ünnepi szertartásra szerzetesek és szerzetesatyák sokasága érkezett a Magyar Bencés Kongregáció monostoraiból és hívek is a szélrózsa minden irányából. Vendége volt az eseménynek Geraldo Gonzales a brazíliai magyar alapítású és a Magyar Bencés Kongregációhoz tartozó Sao Paulo-i Szent Gellért apátság szerzetese, valamint Matthew Leavy, az észak-amerikai New Hampshire államban lévő Szent Anzelm apátság nyugalmazott apátja is.

A szentmise kezdetén a fogadalomtevő testvér a tihanyi bencés közösség elöljárója, Korzenszky Richárd perjel kérdésére válaszolva megvallotta, hogy az Úr szolgálatában és Szent Benedek családjában szeretne elköteleződni állhatatosan, mindhalálig. A perjel – aki közelmúltbeli sajnálatos balesete folytán kerekesszékből látta el a fogadalomtevő testvér befogadásának, megáldásának (a „szerzetesszentelésnek”) a feladatát – a szertartás homíliájában Szent Péterre és Szent Pálra emlékezve kiemelte: A mai ünnepen Jézus két apostolának példája áll előttünk. Aki hív, ugyanaz, a meghívottak különbözőek. A Jézussal való találkozás körülményei és a meghívás is különböznek. Az elköteleződés, elkötelezettség, a vállalás – egészen a halálig – ugyanaz… Van, akit a Genezáreti tó partján hív meg az Úr – a biztos foglalkozásból a kiszámíthatatlanra, van, akit a damaszkuszi úton, úgy, hogy teljesen megváltozik az élete. Misztérium minden hivatás, minden meghívás. És a hívás személyre szól. A megszólított helyett nem válaszolhat senki más.

Majd az ünnepre rendelt evangéliumot idézve (Mt 16,13-19) rámutatott: A kérdést, hogy kinek tartjuk mi Jézust, a Názáretit, mindannyiunknak fel kell tenni. Olyan személynek, akit a történelem során sokan követtek, vagy személyes, élő, éltető valóság Ő a számunkra, aki jelen van mindenütt, ahol ketten vagy hárman a nevében egybe gyűlnek? Megéreztük-e már, hogy boldogabbak leszünk, ha az ő szeretetének elébe nem teszünk semmit? Ha nem azt keressük az életünkben, ami nekünk jó, hanem azt, ami másnak is az? S tudunk-e, akarunk-e közösséget vállalni a másik emberrel, akit az Isten ugyanúgy meghívott az életre? – vetette fel. Tanítványainak Jézus nem ígért földi paradicsomot, de azt igen, hogy az Isten országa már megkezdődött közöttünk, mibennünk, ha az igazságosságnak, a békének és az örömnek emberei tudunk lenni. A szerzetesi élet sem földi paradicsom. Szembe kell néznem saját gyengeségeinkkel, fűzte hozzá, de a közösségnek kimondhatatlan megtartó ereje van. Nem az tesz bennünket szerzetessé, hogy mivel foglalkozunk – tudományos munka, diákokkal való foglalkozás, érdeklődő turisták vagy zarándokok fogadása vagy kertészkedés –, hanem az Úrhoz, az élet forrásához való kötődésünk. Végezetül Péternek Jézushoz intézett szavait idézte a Tábor-hegyi színeváltozás alkalmával: „Uram, jó nekünk itt lenni!” (Mt 17,4). Mi mást kérhetnénk az Úrtól ma is? András testvérrel együtt kérjük, mondta: „Hogy az Úr házában lakhassam életem minden napján” (Zsolt. 27,4).

A szertartás ezután a fogadalomtétellel folytatódott. András testvér a perjel kérdéseire válaszolva megerősítette, hogy Istennek és Isten népének szolgálatára szeretné szentelni magát, hogy a tökéletes tiszta, engedelmes és szegény életet megtartja, törekszik az Isten és az embertársak iránti szeretetre, a szerzetesi közösség szabályainak megtartására s az imádságos, buzgó, bűnvalló, munkás életre a közösségben. Miután a perjel jóváhagyó fohásza felhangzott, áldáskérő imádság következett a Mindenszentek litániájával, ezalatt a testvér a földre borult, majd pedig felolvasta fogadalmi fohászát, amelyet Korzenszky Richárd atyával mindketten aláírtak, annak megpecsételéseképpen.. Ezt követően a perjel áldáskérő imát mondott az Úrhoz az előtte térdelő testvérért, kérve, árassza rá a szentség lelkét. Ünnepélyesen átadta András testvérnek a szerzetesi kórusruhát, amelynek felöltésében Kiss Domokos bencés atya segédkezett. A fogadalomtételi szertartás végén András testvér békecsókot váltott a Magyar Bencés Kongregáció minden jelenlévő örökfogadalmas tagjával.

A szertartás a szentmiseáldozattal zárult, melyet Nyiredy Maurus tihanyi alperjel mutatott be.

Az ünnep zárásaként a tihanyi egyházközség nevében Bakos Péter köszöntötte az immár örökfogadalmas Czakó Andrást, majd szeretetvendégséggel ért véget a jeles esemény az apátság alatti Rege-udvarban.

Toldi Éva

Forrás: Veszprémi Érsekség
 A jó hivatástisztázás jelei


Jutalmul teljessé teszi az életet

Felemelő érzés volt ebben az ünnepi esztendőben az apostolok közelségében eltölteni néhány napot - mondja Farkas László ezüstmisés bagodi plébános, aki néhány napja érkezett haza Rómából. A 25 éve pappá szentelt lelkipásztor hamarosan újra útnak indul, egy szentföldi zarándoklatnak lesz lelki vezetője.

 
Papi hivatásának legszebb pillanatai kötődnek ezekhez az utakhoz, mondja Farkas László, aki immár nyolcadik alkalommal jut el Jézus szülőföldjére. Emellett egy teljes évet töltött el a Fülöp-szigeteken missziósként, ami ugyancsak nagy hatással volt rá. A missziós szerzetesekkel második állomáshelyén, Kőszegen került kapcsolatba, tőlük világlátást tanult, a katolikus egyház egyetemességének felismerése ennek köszönhetően teljesedett ki benne igazán.

– Pappá szentelésem 1986-ban történt, ennek ünnepeltük 25 éves jubileumát június 26-án, a bagodi templomban megtartott ezüstmisén – idézte vissza. – Kétségkívül nagy esemény a 25 évre emlékezni, hiszen szép élményeim kötődnek az elmúlt negyedszázadhoz, ezért köszönettel tartozom Istennek a kegyelmeiért. A mi életünk legnagyobb szépsége maga a meghívás, hogy hirdessük Isten igéjét. Az Úr részéről az egy különleges kegy, hogy kiválaszt embereket erre a feladatra, akárcsak a prófétákat. Rá vagyunk szorulva Isten üzenetére, szeretnénk megkapni azt, ám az emberek egy részének nincs rá ideje vagy készsége, igazi távlatok nélkül, túlságosan a földi dolgokba temetkezve élik életüket.

Farkas László elmondta: már gyermekkorában megérezte az isteni meghívást. A papi hivatás gondolata akkor vetődött fel benne először, amikor ministránsként az oltár előtt térdepelve meglátta Bánk atya, azaz dr. Kovács Lajos zalalövői plébános kezében a magasra emelt kelyhet. Abban a mozdulatban benne volt az alázatosság és a magasztosság is.


A bagodi plébános pappá szentelésekor a zsoltáros szavait választotta újmisés jelmondatának: Bízzál az Úrban, bátran cselekedj, szíved legyen erős, és hagyatkozz az Úrra. Ugyanez a gondolat került fel az ezüstmiséje alkalmából elkészíttetett szentképekre is, azaz továbbra is lelkipásztori mottójának tekinti a fenti idézetet.

– Bízni kell Istenben, vele együttműködni és rá hagyatkozni – sorolta a plébános. – Az ember nem tud mindent megtenni, ám amire adottságai alapján képes, azt kövesse el, s jutalmul az Úr majd teljessé teszi életét.

Farkas László papi hivatását Lentiben kezdte káplánként, majd Kőszegre helyezték, ahol hasonló feladatokat látott el. 1992-ben került vissza Zalába, Tófej és Zalatárnok plébániájára. A paphiány miatt három évre rá egy nagyobb közösség vezetését bízta rá az egyházmegye akkori főpásztora, dr. Konkoly István püspök: Vámoscsalád és Répcelak környékén több ezer hívő lelki gondozása lett a feladata. Néhány további állomáshely – köztük az említett fülöp-szigeteki misszió, vagy a Mindszenty bíboros szülőfalujaként ismert Csehimindszent – után 2008-ban a bagodi plébánia vezetését bízta rá dr. Veres András püspök. Ezzel visszakerült szülőföldje, Zalalövő közvetlen közelébe.

A bagodi plébániához az egyházmegye átszervezése óta egyébként hét település tartozik. Ez persze nagy terhet ró a plébánosra, illetve segítőjére, dr. Bodorkós Imre salomvári igeliturgia-vezetőre, hiszen napi rendszerességgel kell szentmiséket, igeliturgiákat tartani, vasárnap pedig négy helyen várják őket a hívek.

– A hét falu négy egykori plébániából tevődik össze – sorolja az ezüstmisés pap. – A bagodi mellett a zalaszentgyörgyi és a salomvári plébánia, valamint a hagyárosböröndi lelkészség tartozik hozzám. A hetvenes-nyolcvanas évekig öt-hat paptestvér végezte a szolgálatot ebben a hét faluban, Bagodon még káplán is volt. Ma egy plébánosnak kell a Zala folyásától nyugatra fekvő nagy terület szinte egészét ellátnia. Van két iskolánk, Bagod és Salomvár, a hitoktatást a nagy szakértelemmel és igazi lelkiséggel bíró Frigyes Mariannával közösen végezzük.

Forrás: Zala megyei hírportál - 2011


2017. szeptember 23., szombat

Kamilliánus Nővérek

"Szent Kamill Leányai" Szerzetes Intézmény

Közösségünk

Szerzetesrendünk a „Betegek Szolgái” (Kamilliánusok), egyik női ága. Tezza Lajos Kamilliánus atya és Vannini Jozefina mondott igent Isten hívására, hogy egy női szerzetesrendet alapítson, mely Szent Kamill lelkiségét éli meg. A Rend neve már magában rejti identitásunkat is. Istennek szentelt nővérek vagyunk, akik szent Kamill nyomain követik az irgalmas Jézust, aki, mint Irgalmas szamaritánus, anyai, gyöngéd szeretettel viseli gondját a szenvedő embernek.


Alapítóink, életükkel és tanításukkal, átadták nekünk Szent Kamill lelkiségét. A mi ideálunk, hogy a Megfeszített Jézusnak, Jézussal és Jézusban éljünk, Őt fedezzük fel szívünkben és találjunk Rá szenvedő társainkban is. Az Ő irgalmas szeretetét sugározzuk életünkön és tetteinken keresztül. Az Ő gyengéd jelenlétének hírnökei legyünk a világban, különösen a szenvedés oltáránál, a betegágy mellett. Szent Kamill példájára, ruhánkon, mi is piros keresztet hordunk, mely a megváltó és önfeláldozó szeretet jele. A negyedik fogadalommal a betegek szolgálatára kötelezzük el magunkat, őket szolgáljuk, ha kell az életünk kockáztatása árán is.

Életstílusunk egyszerű; napirendünk három alappillérből áll: az imádság,a szolgálat és a közösség.A napot imával kezdjük, személyes, és közösségi imával: zsolozsma, szentmise, elmélkedés. Csak az Irgalmas Jézus aki, szeretetével megtart, eltölt és küld minket. Kérjük Őt, hogy Szentlelke által tanítson minket egyre jobban szeretni, egyre jobban szolgálni. Meglátogatjuk a betegeket, a magányosakat, és szomorúakat, egyik nap a kórházban, másik nap az idősek otthonában és családi házaknál is. Ebéd után ismét összegyűlünk imádkozni, az Oltáriszentség előtt, Jézusnál időzünk, majd a rózsafüzér imádsággal Szűzanyánkat, Máriát kérjük, ismertesse meg velünk és minden emberrel egyre jobban Fiát, Jézust. Ezt követően újra elindulunk beteg testvéreinkhez, vagy otthon dolgozunk. A nap végén beszélgetünk, megosztjuk tapasztalatainkat, együtt vagyunk. A napot imádsággal, Jézussal együtt zárjuk, neki ajánljuk a szenvedőket, bocsánatot kérünk bűneinkért, és újra rábízzuk magunkat. A vele való élő kapcsolat hivatásunk forrása, és csúcspontja.

Magyar közösségünk jelenleg 3 tagot számlál: egy indiai, egy fülöp-szigeteki és egy magyar nővért.

Címünk:

„Szent Kamill Leányai” Szerzetes Intézmény

4405 Nyíregyháza, Kállói út 58.

Házfőnöknő: Mary Mangaly Chakku (Mária nővér)

Tel.: 42/ 491-014 vagy 30/900-6281

E-mail: szkamillleanyai@gmail.hu

Facebook oldal: Szentkamill leanyai

Forrás: Kamilliánus Nővérek


2017. szeptember 21., csütörtök

Hivatások éve a Piarista Nővéreknél

Még tart a Szatmári Egyházmegyében szolgáló Piarista Nővérek hivatásoknak szentelt tematikus éve, a programok egy részére még lehet jelentkezni.


Kelj fel, indulj és ne félj!

2017. 04. 24.
       

A piarista nővérek, most indult tematikus évük alkalmával több lehetőséget szeretnének adni a találkozásokra.

A Piarista Nővérek, akik Istentől kapott szolgálatuk szerint a nehéz sorsú gyermekek és fiatalok harmonikus és teljes növekedését igyekeznek előmozdítani, ebben az évben különös figyelmet fordítanak a szerzetesi hivatás értékeinek felmutatására. Hívnak és várnak mindenkit, aki a nevelői küldetést ismerte fel magában, vagy a szerzetesi hivatással szeretne közelebbről megismerkedni.

A Piarista Nővérek Kongregációja 2017. március 18-án, az alapítóanya, Boldog Celestina Donati ünnepén új tematikus évet kezdett. Közös elhatározással, figyelmüket Istentől eredő személyes küldetésükre, illetve a hivatásuk megválasztása előtt állók felé szeretnénk fordítani.

A tematikus évük kezdetén, a nővérek így vallanak hivatásukról, életükről: „Szerzetesi karizmánk szerint, az evangéliumi tanácsok mellett fogadalommal elkötelezve magunkat, szegény és nehéz sorsú gyermekeket segítünk abban, hogy felnőtté válásuk szeretetben-, értékekben teljes legyen, hogy emberré formálódásuk során Isten terve kiteljesedhessék. S bár életük indulása sokszor emberhez méltatlan volt, és a mindennapok nehézségei komoly akadályokat jelentenek olykor ma is, életre szóló küldetésük fénnyel tölti meg jövőjüket, s ennek teljesítésében nem maradhatnak társtalanok. Erre hívott meg bennünket a Jóisten, s Celestina anya így fogalmazta meg feladatunk nagyszerűségét: <>.

Házainkat Oázisoknak hívjuk szerte a világon. A partiumi Nagykárolyban jelenleg két házunk van: egy család típusú gyermekotthon és egy napközi. Oázisok ezek is, hiszen a gyerekekkel, világi munkatársainkkal közösen próbáljuk a szeretet, a béke szigetévé változtatni, ahol a gyerekek megtanulják, hogyan kell a világot szebbé tenni gondolataikkal, lényükkel, fényükkel, szeretetükkel."

A piarista nővérek közös segítségnyújtásra hívnak mindenkit: „Sok szeretettel hívjuk meg azokat, akik a nevelői munkában látják élethivatásukat, s mielőtt munkába állnának, szívesen megismernék a piarista nővérek nevelői tevékenységét. Hiszen neveléssel foglalkozunk a kisgyermekkortól a fiatal felnőtt korig, a játéktól a tanulásig, az iskolai tevékenységtől a családban való felnövekedésig. És várjuk azokat, akik a női szerzetesség iránt éreznek elhivatottságot, s közel érzik magukhoz Kalazanci Szent József és Boldog Celestina Donati lelkiségének lényegét: nevelés által evangelizálni."

Lehetőséget szeretnének ezért teremteni rövidebb és hosszabb találkozásokra májustól kezdődően a következő időpontokban:

Hétvégék az Oázisban

„Csak aki szeret, nevel, mert a nevelés, szeretet."

Találkozás nagycsaládunk örömeivel és bánataival, feladataival és játékaival.

Időpontok: május 12-14.; július 7-9.; október 20-22.; december 1-3.

Jézussal szívünkben Máriához - zarándoklat

„A szeretet sürget téged, lángra lobbantja szívedet és azt mondatja veled: be kell térned hozzám, és ami ennél is több, nálam kell maradnod."

Szerzetesi zarándoklat a Piarista Nővérekkel Máriaradnára.

Időpontja: július 13-16.

Jelentkezési határidő: 2017. június 9.

Kalazanciusi hónap

„Az Isten iránti tiszta szeretetből fakadó tettek belénk lopják az Ő szívét."

Bekapcsolódás mindennapi életünkbe egy hónapon át.

Időpontja: augusztus 1-jétől 31-ig.

Jelentkezési határidő: 2017. július 3.

Celestina lelkigyakorlat

„A lélek, aki forrón imádkozik, Isten tulajdonává válik, és a Teremtő tekintete megigézi, átjárja és tisztává teszi."

Kifejezetten a szerzetességre készülő fiatal nők számára Kalazanci Szent József ünnepéhez kapcsolódóan.

Időpontja: augusztus 21-27.

Jelentkezési határidő: 2017. július 21.

Szeleburdi szilveszter

„Benne az élet öröm, minden, ami vidám és boldog Tőle jön, s ha nem miatta lenne, nem lenne boldogság sem a földön, sem az égben."

Óév búcsúztató játékos mulatság a gyermekeinkkel.

Időpontja: december 30 - január 2.

Jelentkezési határidő: 2017. december 1.

Szentmise a hivatásokért


„A szentmise a legnagyobb és legmagasztosabb cselekedet, amelyet Isten mindenhatósága tehet."

Kongregációnkban a nagykárolyi közösség szentmiséje a hivatásokért.

Időpontja: 2018. január 20.

Kelj fel, indulj és ne félj! Ha felkeltettük érdeklődésed, szívesen megismernél bennünket, elmélyülnél választott hivatásodban, a nevelésben, vagy szerzetesnő szeretnél lenni, gyere el hozzánk, látogass meg bennünket, tölts el velünk rövidebb-hosszabb időt. Indulj el bátran, cseppet sem félve, engedve Isten meghívásának. Szeretettel várunk!

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken keresztül lehet:
oasismatercelestina@gmail.com e-mail címen, vagy

http://www.szatmariegyhazmegye.ro/url/Piarista-Noverek internetes oldalon.

Forrás: Piarista Nővérek

Hivatástisztázó lelki napok a szalézi nővéreknél 2017-18


Szerzetesek - fotókiállításAz Ars Sacra fesztivál keretében szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a Szerzetesek-fotókiállításra a Klebelsberg Kultúrkúriába Budapesten.


Nyitva:     10:00-18:00
Helyszín:     Kultúrkúria
Cím:        1028 Budapest, Templom utca 2-10.
Telefon:     (1) 392 0860
Kapcsolat:     www.kulturkuria.hu

Kiállító fotóművészek: Ádám Gyula, Bege Nóra, Benkő Imre, Horváth M. Judit, Katkó Tamás, Kőhalmi Péter, Pilló Ákos, Somogyi Márk, Stalter György, Szamódy Zsolt Olaf, Szilágyi Lenke.

Vallomások a magyar szerzetesek életéről,mely segít megérteni a laikusok számára is a szerzetesi lét értelmét, célját.

Tizenegy művész egymástól egyénileg nagyon különböző őszinte vallomása, egyéni élmények, meglátások, reflexiók a magyar szerzetesek életéről.


A különböző nézőpontokból kirajzolódik egy közös fókuszpont, mely segít megérteni a laikusok számára is a szerzetesi lét értelmét, célját.

A fotóművészek arra vállalkoztak, hogy megmutassák az élő egyházat a szerzetesség művészeti ábrázolásán keresztül. Nem történelmi reflexió, nem teljességre törekvő bemutatás a cél, mint inkább a mai szerzetesség egy-egy oldalát, „arcát” bemutatni művészi eszközökkel.

Forrás: Ars Sacra