2013. február 28., csütörtök

Nagyböjti elmélkedés a megszentelt hivatásról 2.


„Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.” 1 Pét 2, 24

Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Iz 53,5

Húsvéthoz közeledve elmélkedjünk Krisztus sebeiről: ahogy Péter apostol levelében és Izajás prófétánál olvassuk, az Ő Sebei által nyertünk gyógyulást.

Tekintsünk ezekre a sebekre és ismerjük el bűnös voltunkat. Helyzetünk azonban nem reménytelen, mert közénk jött és szenvedett értünk és helyettünk, hogy nekünk életünk legyen. Minden keresztény hite által új életet kapott, melyek a szentségeken keresztül még intenzívebben szentelnek meg és alakítják életünket.

A megszentelt hivatásban járóknak ezekre a sebekre még nagyobb szeretettel kell tekintenie. Arra kaptunk hivatást, hogy viszont szeretetünkkel, egész lényünkkel engeszteljük Istent és legyünk nagyon közel Hozzá, aki az Élet Ura.

Kérjük Őt, hogy hadd legyenek lakóhelyünk ezek a sebek és legyünk vele nagy szenvedései közepette. Neki szüksége van a megszentelt lelkek életáldozatára, hogy véghezvigye a Szent Művet.

Kérjük Őt minden nap, főként így Nagyböjt idején, hogy engedje meg, hogy vígasztalhassuk Őt és erőt meríthessünk ezekből a sebekből. Neki és Érte akarunk mindent tenni, Neki élni és felajánlani engesztelésül áldozatainkat és egész életünket.

Kérjük, hogy hivatásunk betöltéséhez sebei által adjon erőt és ne feledjük soha, a szenvedésünknek az Ő Sebeibe merülve van értelme, mert ezáltal másoknak élete lehet, megtérések és lelki előrehaladások származhatnak környezetünkben, családjainkban és az egész Egyházban.

Legyünk mindig hűségesek a kapott kegyelmekhez és szenvedjünk Vele és Érte és a ránk bízott lelkekért. Amen.


2013. február 27., szerda

Ima a Pápáért


Forrás: Jézus Szíve Plébánia, Paks

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - Befejező ima


Urunk, Jézus Krisztus, aki Pap és Áldozat vagy! Ezt a keresztúti ájtatosságot papi hivatásokért ajánljuk fel neked. Kérünk, adj szent papokat, akik hozzád vezetnek minket és kegyelmed közvetítői számunkra. A te lelkületed éljen a pásztorokban és a szolgálatban rábízott hívekben, hogy ezáltal is épüljön Isten Országa közöttünk és bennünk. 

Fohászkodjunk ezért:

Hogy az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd!
            Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a lelkipásztorok szíved szerint vezessék a rájuk bízottakat!
            Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy aratásodban sok hűséges munkás ténykedjen!
            Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy megsokszorozódjanak misztériumod kiszolgáltatói
            Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy a papok szolgálatukban szelídek, működésükben jártasak, imádságukban kitartóak legyenek!
            Kérünk téged hallgass meg minket!

Forrás: csermely.hhrf.org
Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - XIV. Jézus holttestét sírba teszik


A várakozás csendje itt sem az üres semmittevés idejét jelenti. A jelentős események a történelemben mindig csendben történtek és történnek meg. A titok a rejtettségből majd hatalmas erővel tör elő. Mindent meg fog változtatni, mindent felül fog írni. A megígért feltámadás biztos, csalhatatlan valóság lesz életünkben. (rövid csend)


– Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki az örökkévalóság Főpapja és örökkön élő áldozat vagy!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha idős, a szolgálat terhét már hordozni nem tudó lelkipásztorainkról nem gondoskodunk. Bocsásd meg, ha azokról az elhunyt szolgáidról elmulasztunk megemlékezni imáinkban, akik a papi hivatás ajándékát és áldozathozatali lehetőségeit értünk is vállalva hozzád vezettek minket! Jutalmazd meg örök barátságoddal a hosszú szolgálatban megfáradt, és hozzád hazatért szolgáidat!

2013. február 26., kedd

Imádságok papi és szerzetesi hivatásokért


a) Istenünk, te magad gondoskodol pásztorokról néped javára. Áraszd ki Egyházadra az erő és a vallásos buzgóság lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, kitartóak és szelídek evangéliumod hirdetésében. Amen.


b) Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába! Könyörögjünk. Úristen, te nem akarod a bűnös halálát, hanem inkább, hogy megtérjen és éljen. Adj, kérünk a boldogságos és mindenkoron Szűz Mária és minden szcnted közbenjárására Egyházadnak munkásokat, hogy mint Krisztus munkatársai a lelkek üdvének munkálására átadják és teljesen föláldozzák magukat. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.


c) Jézusunk, jó pásztor, Te azért jöttél, hogy keresd és üdvözítsd az elveszetteket. Azért alapítottál papságot Egyházadban, hogy minden időben folytassa műved. Könyörögve kérünk: küldj rnunkásokat szőlődbe! Küldj méltó papokat Szentegyházadba! Küldj szerzeteseket és szerzetesnőket! Add, hogy mindenki kövesse hívásodat, akit öröktől fogva szolgálatodra választottál. Mária, apostolok Királynője, könyörögj érettünk. Amen.(Az a hivő, aki papi és szerzetesi hivatásokért az Egyház által erre a célra jóváhagyott bármely imát elmond, részleges búcsút nyerhet.)

Forrás: MKPK 

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - XIII. Jézus testét leveszik a keresztről


Látszólag kudarcra ítéltetett a küldetés. Látszólag az Ellenség és az ellenségek győztek felette. Ilyen helyzetben Isten rendelésében hinni és élni a remény ajándékával, ez az igazi próbatétel. A Szent Szűz lelke mélyébe rejtve őrzi ezeket az ajándékokat, hogy a feltámadás fényében ragyogjanak majd fel. (rövid csend)


– Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki kiengeszteltél az Atyával és békét szereztél nekünk!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha szavainkkal és cselekedeteinkkel a papi hivatás kibontakozásának akadályozói voltunk! Bocsáss meg, ha önző, az evilági harsány felszínességre építő gondolkodásmódunkkal elbizonytalanítottuk, vagy eltávolítottuk tőled azokat, akiket szolgálatodra hívtál!

2013. február 25., hétfő

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - XII. Jézus meghal a kereszten


Beteljesedett – sóhajt fel az Úr. Az új és örök szövetség legfőbb papja bemutatta véres, engesztelő és az egész világ üdvéért felajánlott áldozatát. A szentmisében ez az áldozat valóságosan és lényegileg megjelenik az oltáron Krisztus rendeléséből és a papság szolgálata által. Örök időkre szóló áldozatot vitt véghez és rendelt az Úr. Mindannyiunkért. (rövid csend)


– Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki saját vére által hatolt át az egeken!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha a papjaid vezetésével ünnepelt szentmisét elmulasztottam vagy semmibe vettem azt, hogy tevékeny részvételre hívtál meg. Bocsásd meg mulasztásaimat, ha nem adtam meg neked a szentmisében az illő hódolatot, ha nem erősítettem meg tanúságtételem által testvéreimet, vagy ha nem fordítottam elég figyelmet a személyesen nekem szóló ajándékaid elfogadására és befogadására.

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - XI. Jézust a keresztre szegezik


Az áldozati oltáron ott az áldozat, aki egyben az áldozatot bemutató pap is. Minden áldozatbemutatás forrása, az újszövetség papságának eszményképe előttünk van. A maga nagyszerűségében és fenségében feltárul az áldozathozatal lényege: megdicsőíteni az Atyát, és az ő ajándékait közvetíteni az embereknek.(rövid csend)


– Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki szeretett és vérével tisztára mosott minket!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha a papnevelés ügyét nem éreztük az Egyház közösségén belül saját ügyünknek is! Szívből fakadó kötelességünk, hogy imáinkkal és a lehetőség szerinti anyagi áldozatvállalásainkkal előmozdítsuk a papnevelés nehéz, de áldásos feladatát. Add, hogy a te kegyelmed és a mi áldozatunk kibontakoztassa a papnövendékek hivatását, akik a jövőben lelkipásztoraink lesznek!

2013. február 22., péntek

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - X. Jézust megfosztják ruháitól


Az Úr teljesen kiüresítette önmagát. Mindenéről lemondott, amije volt. Ezzel is emberileg beláthatatlan mélységeket tár fel a szeretetben. Engedi, hogy a gúny, a lekicsinylés és a megvetés tárgya legyen. Ezzel pedig azt is nekünk ajándékozza, hogy az ilyen nehéz, szenvedést okozó élethelyzetekben is számíthatunk kegyelmi segítségére.(rövid csend)


– Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki hűséges, ártatlan és szeplőtelen vagy!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha közönyösségünk, nemtörődömségünk miatt nehézzé tesszük lelkipásztoraink életét. Bocsásd meg, ha ezzel előmozdítjuk azt, hogy a jó példával nem járnak előttünk. Segíts inkább minket abban, hogy buzgóságunk, küldetéstudatunk értékelése őket is segítse a papi hivatás példamutató megélésében!

A szerzetesi hivatások gondozása

A szerzetesi hivatások gondozásáról rendeznek
egynapos konferenciát

2013. március 23-án, szombaton
a Sapientia Hittudományi Főiskolán.A rendezvényt Palánki Ferenc püspök,
az MKPK hivatásgondozási referense nyitja meg.

Cím: Budapest, Piarista köz 1.

A részletes program itt olvasható:
http://www.sapientia.hu/hu/system/files/sapientia_nap_2013_marc_plakat.pdf
2013. február 21., csütörtök

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt


Az Úr már harmadszor fekszik a porban a kereszt terhét hordozva. Megint onnan lentről tekint ránk. Ez a háromszori elesés a végletekig elmenő, a legteljesebb, a minden áldozatra kész szeretetet adja át nekünk üzenetként. Sokszor mennyire hálátlanok vagyunk iránta! (rövid csend)


– Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki engesztelő és elfogadott ajándék vagy!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha a megszólás bűnébe estünk. Sajnos papjaidban is meglátjuk az emberi gyengeséget, a bűnt, a hibát vagy a gyarlóságot. Engedd, hogy ilyenkor mindig annak a szándéka legyen előttünk, hogy a te őszinte és a jó útra térést előmozdító szereteted szerint viselkedjünk. Ments meg minket a felesleges, a botlást nagyobbá tévő szavaktól!

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat


A jeruzsálemi asszonyok részvéttel fordulnak a Mester felé. Ő nem utasítja el, nem feddi meg őket. Elfogadja az együttérzés megnyilvánulását, de a figyelmet az asszonyok számára lényegesebb valóságra irányítja: a bűnbánatra. Nem szabad Jézus áldozathozatalánál csak a szenvedést önmagában szemlélni, hanem meg kell látni annak üdvösséget ajándékozó jellegét is.(rövid csend)


– Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki számunkra új utat nyitsz!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha papjaid pásztori szolgálatában nem láttuk meg a te jó pásztori gondoskodó szeretetedet! Tudjuk, hogy az a hivatásuk, hogy ne csak önmaguk, hanem a rájuk bízottak üdvösségén is fáradoznak. Adj nekünk, kérünk, olyan papokat, akik rád hagyatkozva vezetnek minket, nekünk pedig adj az ő szolgálatuk iránt engedelmes lelkületet!

Konferencia a hivatásokról az Egri Szent János Továbbképző Központban

2013. február 20., szerda

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel


Másodszor is megtapasztalja a szenvedéssel és a kereszt terhével kínlódó Mester, hogy mit jelent a föld porába zuhanni. Ismét elviselni az önkiüresítés legmélyebb szféráit. Ismét szembesülni azzal a ténnyel, hogy onnan lentről felnézve mit jelent könyörületért kiáltani. Az erő a gyengeségben nyilvánul meg igazán. Onnan, a föld porából nem hangzik közhelyszerűen a szeretet hirdetése. (rövid csend)– Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, akit az Atya Szentlélekkel és erővel kent fel!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha papjaid kegyelemközvetítő szolgálatát semmibe vettük! Kegyelmed csodálatos ajándékai a szentségek, amelyben hozzánk lehajló láthatatlan jóságod látható jeleit fedezzük fel. Irgalmazz nekünk, ha nem szándékod szerint éltünk a papjaink vezetésével ünnepelt szentségekkel!

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak


Veronika – bár személye csak az Egyház hagyományából ismerős – a találékony és a hatékony szolgálat személyisége számunkra. Ahol éppen kell, ott segít. Amikor eljött az ő pillatana, akkor mutatja meg személyisége kincseit. Jelentéktelennek tűnik a segítsége? Isten a kicsiket teszi naggyá – a jelentéktelenségekben és a lebecsült dolgokban nyilvánítja ki nagyrabecsülését és nagyságát. (rövid csend)
– Jézus Krisztus, szent, ártatlan és szeplőtelen Főpapunk és Áldozatunk!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha a szív csendjében meghallható üzenetedre nem figyeltünk oda! Irgalmazz nekünk, ha papjaid igehirdetésében nem figyeltünk oda mindig aktuális és az életet alakító intelmekre! Add, hogy a tőled kapott tanítás hallgatói, befogadói, és tettekre váltói legyünk!

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - V. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni


Cirenei Simon a szolgálatot tudatos lelkülettel vállaló ember példaképe. Vállalja a kényelmetlenséget, a megalázottakkal való sorsközösséget, a szolidaritást, az együttérzés kinyilvánítását. Egyszerű, hatásos, és mély üzenetet közvetít ő számunkra. (rövid csend)


– Jézus Krisztus, a hűséges, irgalmas Főpap és Áldozat!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha felszínesen tekintettünk a papi hivatás ajándékára, ha nem fedeztük fel benne a te mindennapjainkban megmutatkozó irgalmasságodat, és szeretetedet! A papi hivatás titkokat rejtő valóságában te most is kifejezed nekünk: életutunk társa akarsz lenni papjaid szolgálata által.

2013. február 19., kedd

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - IV. Jézus Szent Anyjával találkozik

Mária, a fájdalmas Szűz hősies lelkülettel, az Istenbe vetett bizalommal áll a szenvedésben Fia mellett. Édesanyaként és az Úr szolgáló leányaként teljesítette hivatását. A megváltás művében az üdvösséget ajándékozó Isten különleges feladatokat bízott rá. (rövid csend)– Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki Isten és az emberek áldozati ajándéka vagy!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha képességeinkkel és tőled kapott talentumainkkal nem segítettük papjaink munkáját! Irgalmazz nekünk, ha csak mindig vártunk valamit Egyházadtól, és nem tudatosodott bennünk az, hogy minket, az istengyermeki méltóság és királyi papság részeseit, a megváltás ajándékozásában munkatársaidként akarsz látni!

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - III. Jézus először esik el a kereszttel


A porban, a földön látjuk a Mestert. Nem csak hordozza a keresztet és  szenved terhétől, hanem a kereszt teljesen a földre kényszeríti. Onnan lentről egész másként látható a lényeg, az igazán fontos valóságok. Jézus jelentőségteljesen részt vállal azokkal emberekkel, akiket az élet nehézségei megtanítanak erre a különleges látásmódra.
(rövid csend)– Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, akit Isten a szegények evangelizálására küldött!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha nem segítettük a hivatások kibontakoztatását személyes példamutatásunkkal! Fájlaljuk, ha a te meghívó szavad a mi mulasztásaink miatt nehezen jutott el a megszólítottakhoz. Segíts, hogy a mi személyes, és tettekben megmutatkozó tanúságtételünk az Egyház küldetésének része lehessen!

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - II. Jézus vállára veszi a keresztet


Jézus az üldözöttek, a kitaszítottak halálnemét kapja. A kereszt a botrányt, a megalázottságot, a teljes önkiüresítést is jelenti. Ez a kereszt a mi mulasztásainkra, hibáinkra, bűneinkre is rámutat. Jézus a kínhalál eszközét önként elfogadja, zúgolódás nélkül vállára veszi, és értünk vállalt áldozatként igent mond a szenvedésre, az Atya akaratára, a mi megváltásunkra.
(rövid csend)– Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki új utat nyitsz számunkra!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha elmulasztottuk az imát és a személyes áldozathozatalt a papi hivatásokért. Tudjuk, hogy nem érdemeink tesznek minket alkalmassá ajándékaidra, de nagylelkűségedben elfogadod szándékainkat és tetteinket műved kibontakozásában.

2013. február 18., hétfő

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - I. Pilátus halálra ítéli Jézust


Pilátus a törvény rideg képviselőjeként hivatali kötelességnek tekinti Jézus ügyének intézését. A befolyásolhatóság, a következetlenség, a népszerűség olcsó keresése jellemzi őt. Hivalkodik hatalmával, mellyel elítélhet vagy felmentést adhat. A lényeg, az igazság nem tárul fel előtte, pedig előtte áll az Igazság.
(rövid csend)


– Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk!
– Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha a hivatások ügyét rideg közönyösséggel kezeltük, ha nem éreztük sajátunknak az Egyház e nagy gondját! Add, hogy a hivatás ajándékát megbecsüljük, és tekintsük kitüntetésnek, ha közösségeinkből fiatalokat választasz szolgálatodra!

Keresztút papi és szerzetesi hivatásokért - Bevezető ima


Urunk Jézus Krisztus, isteni Mesterünk és örök Főpapunk! A történelem folyamán sok pap és szerzetes áldozta életét Istennek, a lelkek szolgálatára. Áldozathozataluk az idő távlatában még ragyogóbb.
Nagy szükségünk van a mai világban ilyen példaképekre, akik a hozzád vezető úton hiteles példájukkal segítenek minket. Megtanulhatjuk tőlük azt, amire te tanítasz: a kötelességteljesítésre, az áldozathozatal lelkületére, a szeretet tettekben megmutatkozó üzenetére.
Most a  nagyböjti időben közelebb akarunk kerülni hozzád. Segíts, hogy a keresztúti ájtatosságban rád találjunk és szívünk megújuljon benned. Ezt a keresztúti imádságot papi és szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel. Imádkozunk azokért a papokért is, akik már meghallották a hívó szót, és igent mondtak Isten és az emberek szolgálatára. Add meg nekik a hűség és a kitartás ajándékát!
És imádkozunk új hivatásokért is. Hallgasd meg néped kéréseit, adj szíved szerinti jó pásztorokat népednek, akik neved dicsőségéért mindent megtesznek, szolgálatukkal áldásodat esdik le zarándok népedre. Adj jó papokat nekünk Urunk, hogy életünk legyen benned, és ez az élet kegyelmed bőségben legyen!


2013. február 17., vasárnap

Boldog a gyorskorcsolyázóból lett ferences


Kirstin Holum 17 évesen hatodik lett a háromezer méteres gyorskorcsolyázásban az 1998-as naganói téli olimpián. Elemzők nagy jövőt jósoltak neki, ám ő úgy döntött, ferences nővér lesz. Most is azt vallja: nem bánta meg döntését, hogy Istennek és a szegényeknek szenteli az életét.
Kirstin Holum sportszerető családba született, édesanyja 1972-ben nyert olimpiai aranyérmet gyorskorcsolyázásban. A sport szeretete ellenére azonban hihetetlen erős hívást érzett, hogy továbblépjen és más módon folytassa életét. A portugáliai Fatimában tett zarándokútján érezte először a hívást, s a naganói olimpia után abbahagyta a versenyzést. Csatlakozott a Megújulás Ferences Nővéreinek Közösségéhez, akik szegények és hajléktalanok körében végeznek missziót.
„Érdekes azon gondolkodni, hogy ma mennyire más az életem. Az a megtiszteltetés ért, hogy olimpikonként versenyezhettem, most pedig abban az áldásban részesülhetek, hogy Istent és a kevésbé szerencsés embereket szolgálhatom" – fogalmazott hivatásáról Holum, aki szerzetesként a Catherine nevet vette fel.
Először New Yorkban dolgozott, ahol társaival együtt Bronxban hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozott. Elmondása szerint ez olyan elégedettséget és örömöt adott neki, amit a korcsolyázás soha nem volt képes megadni. Elöljárói 2009 őszén három nővértársával együtt az angliai Leedsbe küldték, jelenleg ott teljesít missziót.
„Csodálatos látni az emberek arcát, amikor Catherine nővér megosztja velük tapasztalatát gyorskorcsolyázóként eltöltött éveiről" – mondja Lucille nővér, a bronxi rendház vezetője.„Soha nem büszkélkedett ezzel, de tudja, hogy nagyon büszkék vagyunk rá és örülünk, hogy része a családunknak" folytatta.
„Furcsa arra gondolni, hogy a dolgaim másképp is alakulhattak volna velem és most ott lehetnék az olimpián, de Isten nem ezt az utat jelölte ki nekem, és nem bántam meg semmit" – mondja Catherine nővér, aki élsportolói tapasztalatának az evangelizációban is hasznát veszi: „Ha éppen tanúságot teszek a hitemről, érdekes a gyerekek reakcióját figyelni, amikor az olimpiáról beszélek nekik. Elkerekedik a szemük és sokkal jobban figyelnek. Nagyszerű dolog, hogy ezt megoszthatom velük, nagy öröm visszagondolni erre és beszélni róla. Az ember nem erre számítana egy nővértől... De azt hiszem, jó, ha az emberek azt látják, hogy egy szerzetesrend tagjai bármilyen háttérből jöhetnek. Az üzenetért való elkötelezettség az, ami számít."
Az egyesült államokbeli gyorskorcsolyázók nem felejtették el őt, és Catherine nővér sem őket, hiszen annak idején együtt jártak edzésre: „A legjobbakat kívánom nekik és gondolni fogok rájuk amikor versenyeznek. Sajnos nincs sok lehetőségem, hogy kövessem az olimpia eseményeit, de gondolatban és imában velük vagyok!"
A nővérek honlapja: www.franciscansisterscfr.com
Forrás: Magyar Kurír


Jöjjön el a Te országod!


A Regnum Christi Mozgalom tagjainak és barátainak nagyböjt kezdetén - Róma, 2011. március 9.

Krisztusban kedves Barátaim!

Az előző évekhez hasonlóan szeretném kihasználni a nagyböjti idő kezdetét, hogy írjak nektek, és ez által közelebb legyek hozzátok. 

Ez a liturgikus idő, és az a történelmi időszak, amelyet átélünk, különös hangsúllyal hív minket a megtérésre, arra, hogy tekintetünket Krisztusra irányítsuk. Hív minket, hogy egyre inkább hasonlóvá váljunk hozzá, és testvéreink iránt még nagyobb odaadást tanúsítsunk. Az Egyház arra hív, hogy őszintén öltsük magunkra „az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet" (vö. Kol 3,12). A Regnum Christiben megélt keresztény életünk hivatás arra, hogy szeressünk. Arra törekszünk, hogy apostolok legyünk, és mindig úgy éljünk, mint az apostolok. Szeretnénk odaajándékozni önmagunkat, és segíteni az embereknek, hogy elérjék végső céljukat, amely Isten szeretetében és megváltásunkban nyilvánul meg.

Ebben az összefüggésben nagy segítségünkre lehet arról az evangéliumi részről elmélkedni, amelyet az Egyház ebben az évben nagyböjt harmadik vasárnapján állít elénk - a szamariai asszony találkozása Jézussal (vö. Jn 4,5-42). Ha apostolként nézzük életünket, Jézus példájából sokat tanulhatunk. Krisztus mindenki számára a kezdeményezés kiapadhatatlan forrása. Ahogy ezzel az asszonnyal is egyik oldalról finoman és szeretettel bánt, másik oldalról azonban kihívás elé is állította. A Regnum Christi reméli, hogy minden tagja hagyja magát Krisztustól átalakítani, s így életstílusukkal embertársaik számára láthatóvá teszik, hogy az élet szép, és a Krisztussal való személyes találkozásban teljesedhet ki. Ezért hiszem, hogy ha az Úr példáját követjük, akkor ez az emberek iránti szeretetünk három alapvető beállítottságban is meglátszik majd, ahogy ezt ebben az evangéliumi részben is láthatjuk: felébreszteni, választ adni és elkísérni. 

1. Felébreszteni
Jézus Krisztus belépett a szamariai asszony életébe, és megszólította őt. Azt is mondhatnánk, hogy felébresztette benne az Isten iránti vágyat: „Ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki azt mondja neked: Adj innom, inkább te kértél volna tőle, s ő élő vizet adott volna neked" (Jn 4,10). Mindannyian hordozzuk legbensőnk mélyén az Isten utáni vágyakozást, amely átitatja egész valónkat. Érezzük ennek a mély belső vágynak a hívását, hogy Istenben és Istenért éljünk, és ezt az életet megosszuk testvéreinkkel is. „Igen, Isten szomjazik hitünk és szeretetünk után. Jó és irgalmas atyaként akar megadni nekünk minden elképzelhető jót, és ez a jóság önmaga. Isten szomjassá lett, hogy eloltsa a mi szomjúságunkat, szegénnyé lett, hogy minket gazdaggá tegyen. Isten szomjúhozza hitünket és szeretetünket.

A szamariai asszony annak az embernek az alapvető elégedetlenségét fejezi ki, aki nem találta meg azt, amit keresett. Öt férje volt, most egy másik férfival él együtt. Az, hogy naponta eljárt a kúthoz, a hétköznapok egyformaságába való beletörődését jelképezi. Jézussal, az Úrral való beszélgetés miatt azonban minden megváltozott ezen a napon. Ez az esemény annyira megrázta az asszonyt, hogy arra indította, hogy korsóit hátrahagyva bemenjen a városba. és elmondja az embereknek: »Gyertek, van itt egy ember, aki mindent elsorolt, amit csak tettem. Ő volna a Messiás?« (Jn 4,28-29)" (XVI. Benedek, 2008. február 24-i Úrangyala imádsága).

Arra kaptunk meghívást, hogy együttműködjünk az Egyházzal ebben a küldetésben, különösen az új evangelizáció művében. Ennek fontosságát jelzi, hogy a Szentatya megalapított egy új dikasztériumot, amelynek célja, hogy segítse munkáját, és támogassa ezen a területen fáradozásait. A következő rendes püspöki szinódusi ülés is ezzel a témával fog foglalkozni. Fel kell ébresztenünk magunkban és testvéreinkben az Istenbe vetett hitet és az iránta való vágyakozást, amelyet szívünkben hordozunk.

2. Választ adni
Jézus felkelti a szamariai asszonyban a vágyat egy olyan víz után, amelyet még nem ismer, amely képes csillapítani a szomjúságát, és nem igényli a mindennapos kútra járást. Hogy teszi mindezt Krisztus? Nagyon finoman figyelmezteti az asszonyt: „Jól mondtad, hogy nincs férjed, mert volt ugyan öt férjed, de akid most van, az nem férjed. Így igazat mondtál" (Jn 4, 17-18). Azzal, hogy helyzetére emlékezteti az asszonyt, eléri, hogy az magába nézzen és felfedezze, ezen az úton soha nem fogja tudni kielégíteni a valódi boldogság iránti vágyát. Jézus ezt a pillanatot ragadta meg, hogy válaszoljon neki: „egy »élő vízről« beszélt neki, amely oltja a szomjúságot, és amely »örök életre szökellő vízforrás lesz benne.«, Jézus ezáltal megmutatta, hogy személyesen ismeri az asszony életét, kinyilatkoztatta, hogy eljött az óra, hogy az igaz Istent lélekben és igazságban imádják. És végül olyat tett, ami nagyon ritkán történt meg - kijelentette, hogy Ő a Messiás" (XVI. Benedek, ugyanott). Ki az, aki a Krisztussal való személyes találkozás után képes ugyanolyan maradni, mint addig? Ez a tapasztalat indította Szent Pétert is, hogy minden kétsége és gyengesége közepette kifakadjon: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás." (Jn 6,68), Szent Pált pedig a következő sorok megírására ihlette: „Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem" (Gal 2,19-20).

Apostoli küldetésünk nem szorítkozhat arra, hogy csupán elméleteket, hittani ismereteket osszunk meg másokkal, mert azok bár szükségesek, de nem elegendőek arra, hogy megválaszolják az ember legalapvetőbb egzisztenciális kérdéseit is. Életünk példájával kell választ adnunk az ilyen kérdésekre. Igen, keresztény életünk tanúsága által világosan láthatóvá kell tennünk, hogy lehetséges megtalálni Jézus Krisztusban a boldogságot és a teljességet, valamint, hogy Ő mindenre az egyetlen és végső válasz. Az életben nem tehetünk nagyobb jót, mint hogy másoknak segítünk felfedezni Jézus szeretetét és alázatát, amely békességgel tölt el, kedvességét és szelídségét, ami a meglágyítja a szívet és elviselhetővé teszi a fájdalmakat. Nem tehetünk jobbat, mint segíteni másoknak megtapasztalni Jézus jóságát, amely balzsam és az öröm forrása; és arra tanítani az embereket, hogy Krisztus követése elvezet a következetes és hiteles életre és a lélek igazi szabadságára. Ő szárnyakat ad a léleknek, hogy mindig az égre tekintsünk, és ne vesszünk el azokban a dolgokban, amelyek csupán eszközök a cél elérésére. Jézus eléri, hogy éjjel-nappal vele járjunk, akkor is, ha gyakran nem látjuk utunk célját: vele lenni, szeretni és engedni, hogy Ő is szeressen minket, úgy, mintha már célba értünk volna.

Keresztény kötelességtudatunk arra indít, hogy Isten emberek iránti szeretetének visszatükröződése legyünk. A pápa idei nagyböjti üzenetében így szól erről: „A keresztség tehát nem csak egy múltra emlékező szertartás, hanem találkozás Krisztussal, aki a megkeresztelt ember egész létét alakítja, az isteni életet ajándékozza neki és őszinte megtérésre hívja, melyet a kegyelem indít el és tart fenn, és ez vezeti majd el Krisztus teljessége életkorának mértékére." Keressük a megtérést, hogy a kegyelem hűséges eszközei lehessünk, és másokat is hozzá segítsünk a Krisztussal való találkozásra. Ezt a választ várja tőlünk Jézus.

3. Elkísérni
Az átelmélkedett történet végén azt látjuk, hogy Jézus megváltoztatta tervét, és két nappal tovább maradt az adott településen, mint eredetileg tervezte (vö. Jn 4,40). Kétségkívül azért tette ezt, hogy befejezze művét, amelyet megkezdett a szamariai asszony és szomszédjai lelkében. A Krisztussal való személyes találkozás normális esetben nem szorítkozik egyetlen pillanatra, hanem az egy fokozatosan előrehaladó folyamat. Testvéreink iránti szeretet késztet arra minket, hogy elkísérjük és vezessük őket ezen az úton. Ezáltal a vezetés által mondhatják el azok az emberek, akikkel együtt élünk, hogy: „Most már nem a te szavaidra hiszünk, mert magunk is hallottuk, és most már tudjuk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője" (Jn 4,42). Jézus arra tanít minket, hogy lehajoljunk testvéreinkhez, és bekötözzük sebeiket, sőt, akkor is, ha mi magunk is tele vagyunk sebekkel, kölcsönösen hordozzuk egymást, és osszuk meg egymással szenvedéseinket. Az igazi együttérzés nem gondol a saját fáradtságra és a kimerültségre, ha ezáltal segítséget és megkönnyebbülést tud nyújtani felebarátai számára, és így elkísérheti őket útjukon.

Ha azt akarjuk, hogy a Regnum Christi továbbra is a megtérés és megszentelődés útja legyen sok lélek számára, akkor apostoli tevékenységünknek mindig arra kell irányulnia, hogy vezesse és kísérje az egyes embereket, bátorítsa őket, hogy induljanak el az Istennel való találkozáshoz vezető úton, ahogyan azt Krisztus is tette Jákob kútjánál a szamariai asszonnyal.
Sok lelkiségi szerző mint utazót láttatja az embert, akinek Istenben van eredete és végső célja. Személyes, szabad döntésünktől függ, hogy hogyan haladunk előre az úton a vele való átalakító találkozás felé, amelyet Krisztusban nyilatkoztatott ki. Isten kegyelme ad ehhez bensőnkbe lendületet, és az Egyház működése segít minket az Ige és a szentségek által. Testvéreink támogatnak és elkísérnek minket utunkon. Azonban végső soron mindenkinek magának kell előre mennie ezen az úton, ennek az erőfeszítéseit senki nem tudja tőlünk átvállalni. 

Ezek a viselkedési módok - felébreszteni, választ adni és elkísérni - sem nem időben egymás után következő pillanatok, sem pedig egymástól független lépések. E három dolog ugyanannak a missziónak három dimenziója, ugyanannak a szeretetnek három kifejeződése. Értelmünkkel, szívünkkel és akaratunkkal érzékeljük Isten szeretetét, és megpróbáljuk Őt ebben a mélységes egységben ugyanazzal a szeretettel viszontszeretni. A szeretetért szeretet a fizetség. 
Törekedjünk folyamatosan az imádságban és az Eucharisztiában személyes kapcsolatra Jézussal, igyunk abból a vízből, amelyet Ő akar adni nekünk. Ne felejtkezzünk meg arról, hogy mialatt testvéreinket elkísérjük útjukon, mi magunk is úton vagyunk, és szükségünk van egymás kölcsönös támogatására és Isten kegyelmére.

Arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok Velasio de Paolis bíboros atyáért is, pápai megbízottunkért, hogy a Szentlélek megvilágosítsa őt munkájában, és így vezessen minket egy családként a megújulás és megtisztulás útján.

A Boldogságos Szűz Mária áldjon meg és kísérjen benneteket mindig utatokon.

Szolgátok Krisztusban:

P. Álvaro Corcuera LC generális

Forrás: Regnum Christi


Kyrie


Agnus Dei


2013. február 16., szombat

Hivatás és küldetés


Hogyan látja az érdeklődő keresztény ember a hivatását? A kitűzött témát csak a kereszténységen belül fogom közelíteni és nem tárgyalom a többi vallás szempontjából.
Kb. Kr.e. 627-ből származó idézet szerint Jeremiás próféta meghívása:
"Így szólt hozzám az Úr: mielőtt megalkottalak anyád méhében már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Erre ezt mondtam: jaj Uram Istenem, nézd nem tudok még beszélni, hiszen ifjú vagyok. Az Úr válaszolt: ne mond azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz akikhez küldelek és mond el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok és megoltalmazlak. Az Úr mondja ezt neked. Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat és így szólt, ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess."
Hasonló szerkezetű szöveg másutt is található a Szentírásban. Szt. Lukács evangéliumában, ami kb. 700 évvel később íródott, ezt olvashatjuk (Luk 1,26):
"A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki Dávid házából való férfinek  - Józsefnek -  volt a jegyese, és Máriának hívták. Az Úr angyala belépett és megszólította: Üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. Ennek hallatán Mária meghökkent és gondolkozni kezdett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal így folytatta: ne félj Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz és Jézusnak fogod nevezni ... Mária megkérdezte az angyalt, hogyan válik ez valóra, mikor egy férfit sem ismerek. Az angyal ezt válaszolta: a Szentlélek száll rád és a magasságbeli ereje borít be árnyékával, ezért a születendő szentet az Isten fiának fogják nevezni. Lásd rokonod Erzsébet is fogant öregségében, már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták. Erre Mária azt mondta: legyen nekem a te akaratod szerint."
Vagy a Bírák könyvében kb. Kr.e. 1000-ből:
"Akkor megjelent az Úr angyala (Gedeonnak) és leült a terebintfa alá, amely Ofrában az Ambiezer családjából való Joásé volt. Fia, Gedeon gabonát csépelt a szérűn, hogy megmentse Midiántól. Megjelent neki az Úr angyala és így szólt hozzá: 'Az Úr veled hős vitéz!'" ... Mire Gedeon ezt kérdezi: mi történt velünk, hogy az Úr velünk van és a környező népek mégis fenyegetnek bennünket. "Erre az Úr feléje fordult" (az ilyen régi szövegekben még az úr és az angyal kifejezések felcserélődnek). "Menj és az erődnek birtokában szabadítsd ki Izraelt Midián kezéből. Vagy nem én küldtelek?" Gedeon szabadkozik: "engedj meg Uram! Hogyan szabadítsam meg Izraelt? Nemzetségem a legszegényebb Manasszéban, magam pedig a legkisebb vagyok atyám házában". Az Úr válaszolt neki: "az Úr veled lesz és úgy megvered Midiánt, mintha csak egyetlen egy ember volna". Ezután Gedeon égő áldozatot készített, amit az Isten elfogadott. (Ez a jel.)
Az ilyen szövegeket általában érdekes vallásos történetekként szokta felfogni az ember és mikor hallja nem gondol arra, hogy a mi hivatásunk is nagyjából ezen a modellen alapul. Ezeknek a szövegeknek hasonló menetük van:
- első rész:
Isten megszólít
- második rész:
ellenvetés (kételkedés)
- harmadik rész:
az ellenvetés visszautasítása
- negyedik rész:
jeladás
Amikor arra keresünk választ, hogy mit jelent a hivatás, akkor ez a szerkezet a kiindulópont. Ezután felmerül a kérdés: csak néhány embert választ ki az Úr egy bizonyos küldetésre, vagy nekem is van hivatásom?
Maga a hivatás szóban benne van, hogy megkapáshoz kell, hogy valaki hívjon. Mindkettőjüknek szabadnak kell lenniük, mert a hivatás nem erőszak. Pusztán egy program kialakítása nem jelent hivatást. A hivatásban az ember közvetlenül (és nem közvetve) találkozik az Istennel. A hit nem pusztán azt jelenti, hogy elfogadom: van Isten, hanem egy személyes kapcsolatot jelent köztem és az Isten közt. A hivatásban nem mindegy, hogy az ember mennyit foglalkozik a hívó féllel; egy pap az Istennel, vagy a házasságban a házastárssal, ahol az Isteni hívás egy másik emberi személyen keresztül történik.
A hivatás nemcsak két személy közt jön létre, hanem több személyhez is szól, vagyis a hivatás többségében küldetés is. Menj ehhez vagy ahhoz a személyhez. Ez a kapcsolat megtalálható a Szentháromságban is, ahol olyan szoros és bensőséges a kapcsolat, hogy a három személynek egy léte van. Az Atya küldi a Fiút, s a Fiú küldi a Szentlelket. Jézus küldetése mintaként szolgál a mi küldetésünkre is.
Egy hivatás elbírálásánál háromféle szempontot szoktunk figyelembe venni:
1. Milyen az illető erkölcsi élete?
2. A hivatás tartalma mennyire felel meg a keresztény hagyománynak?
3. A keresztény közösség jóváhagyása?
A hivatás hitelessége abban mutatkozik meg, hogy a kezdeti vonzalomból áldozatot vállaló hűség válik.
 
Cabafi Csaba SJ. Torontó, CA

A párbeszédes formában elhangzott előadás tartalmi kivonata
Emberhalászok


2013. február 14., csütörtök

Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjei
Istenünk, kérünk, hogy Szent Cirill és Szent Metód, Európa társvédőszentjeinek közbenjárására legyen mindig erőnk az apostoli szolgálathoz és velük együtt örökre örvendezhessünk majdan Örök Országodban. Amen

Litánia Szent Cirill és Metód apostol tiszteletére


Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, apostolok királynője, könyörögj érettünk
Szent Cirill és Metód, Krisztus hű követői, könyörögjetek érettünk!
Szent Cirill és Metód, a jóságos Isten hírvivői,
Szent Cirill és Metód, Isten Igéjének követei,
Szent Cirill és Metód, a keresztény élet mesterei,
Szent Cirill és Metód, alázatos és nagylelkű apostolok,
Szent Cirill és Metód, igaz lelkipásztorok tükrei,
Szent Cirill és Metód, Európa megtérítői,
Szent Cirill és Metód, a hit védelmezői,
Szent Cirill és Metód, fáradhatatlan munkások,
Szent Cirill és Metód, hitetleneknek térítői,
Szent Cirill és Metód, a ragyogó fény sugarai,
Szent Cirill és Metód, az Eukarisztia terjesztői,
Szent Cirill és Metód, az igazság oktatói,
Szent Cirill és Metód, a kegyelmek kiosztói,
Szent Cirill és Metód, a szentségek bemutatói,
Szent Cirill és Metód, a föld sója,
Szent Cirill és Metód, az Egyház napsugarai,
Szent Cirill és Metód, szlávok apostolai,
Szent Cirill és Metód, a keresztény egység példaképei,
Szent Cirill és Metód, az Egyház egységének munkásai,
Szent Cirill és Metód, az egész Egyház kimagasló példái,
Szent Cirill és Metód, akik az üldözésekben derűsek maradtak,
Szent Cirill és Metód, az Egyházak kibékítői,
Szent Cirill és Metód, kelet és nyugat egyesítő kötelékei,
Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjei,

Mi, bűnösök! Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy Szent Cirill és Metód és a többi szent patrónusunk közbenjárására hitünk gyarapodjon!
Hogy Szent Cirill és Metód és a többi szentünk lelki örökségét megőrizzük!
Hogy családjainkban a keresztény értékek felismerése és megbecsülése megerősödjék!
Hogy a papi és a szerzetesi hivatások gyarapodjanak!
Hogy egyházmegyénket áldásoddal elhalmozni méltóztassál!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Imádkozzatok érettünk Szent Cirill és Metód,  hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!
Istenünk, te a két szent testvér, Cirill és Metód által
vezetted el a szláv népeket az evangélium világosságára.
Add, hogy tanításodat mi is szívünkbe fogadjuk,
és mindnyájan egy néppé legyünk az igaz hit megvallásában.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben
Isten mindörökkön örökké.

2013. február 13., szerda

Keresztény élethivatás előadássorozat


Időpont: 
2013. február 24., vasárnap, 18:00

Helyszín: 
Párbeszéd Háza
1085 Budapest, Horánszky u. 20.
A szentjánosbogár közösséghez tartozó fiatalok kértek meg, hogy tartsak nekik egy katekézis sorozatot keresztény élethivatás témában. A Szent Ignác jezsuita szakkollégiumban már öt éve tartok egy ilyen kurzust, úgyhogy nagyon szívesen vállalkoztam rá, hogy a bogarakkal (és nem csak bogarakkal, hisz az alkalmak nyitottak) is megosszam a témában összegyűlt tapasztalatomat.           
Az alkalmak a Párbeszéd Házában lesznek, bogármisével vagy a jezsuita nyolcas misével összehangolva. 

Koronkai Zoltán SJ


Program:

2013. február 24. vasárnap 18:00-20.00 
Előadás és utána jezsuita nyolcas –amin a bogarak zenélnek
Téma: Világi keresztény hivatása

2013. március 10. vasárnap 17.30-20.45
Bogármise és utána előadás
Téma:  A család teológiája

2013. április 28. vasárnap 17.30-20.45
Bogármise és utána előadás
Téma: Szerzetesség

2013. május 12. vasárnap 17.30-20.45
Bogármise és utána előadás
Téma: Papi hivatás

2013. június 7. péntek 18:00-20.00
Csak előadás
Téma: Személyes élethivatás

Forrás: Jezsuiták


Szerzetes Testvérek lelkigyakorlata


Miközben Magyarországon több helyen szoktak szervezni papoknak szóló lelkigyakorlatokat, valamint házaspárokat és egyedül élő embereket is sokszor meghívnak lelki napokra, kifejezetten csak a szerzetes testvéri élettel foglalkozó lelkigyakorlatot sokkal nehezebb találni. Ezért 2013. június 7-től 9-ig szerzetes testvéreknek szóló hétvégi lelkigyakorlatot szervezünk a budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban.
Pár célt is kitűztünk a lelkigyakorlat elé.
Elsősorban szeretnénk, hogy a más szerzetesekkel való találkozás révén a szerzetes testvérek még jobban megerősödjenek testvéri hivatásukban. Ezen kívül abban is reménykedünk, hogy más rendekhez tartozó testvérekkel találkozva a lelkigyakorlat résztvevői újra átelmélkedhetik hivatásuk sajátosságait, hiszen az egyházban működő különböző rendek kiegészítik egymást. 

 

Miről lesz szó?


A lelkigyakorlatos beszédek és beszélgetések leginkább a szerzetestestvéri hivatásról fognak szólni, mivel a résztvevőknek nem papi, vagy házas, hanem szerzetestestvéri hivatásuk van, melyet különböző szerzetesi karizmákra támaszkodva valósítanak meg. A lelkigyakorlat vezetője Lányi Béla testvér lesz, aki Budapesten született, majd pedig verbitaként különböző országokban szolgált: először Európában, később Amerikában, jelenleg pedig Ázsiában.
Kedves Testvérünk! Szívesen válaszolunk, ha bármilyen kérdésed lenne. Elérhetőség itt.

Ha szeretne jelentkezni bármelyik programunkra,
legyen szíves, töltse ki az alábbi jelentkezési lapot
vagy hívja 06-30-749-1379 illetve 06-1-424-0347 telefonszámunkat.


Forrás: Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház - http://www.szentarnold.huHimnusz Hamvazószerdán

Ez most a kedvező idő, 
kegyelmek napja ránk ragyog: 
a lankadt földre hozza már 
a böjt a boldog gyógyulást.

Krisztus nagy fénye tündököl, 
üdvünknek nyitja napjait, 
míg bűnnel sebzett szíveket 
fegyelme gyógyít, jóra int.

Urunk, tarthassunk üdvösen 
testben-lélekben böjtöket, 
s utunkon biztos fény legyen 
örök Húsvétod öröme.

Kegyes Háromság, tégedet 
imádjanak már mindenek, 
s kiket megújít nagy kegyed, 
zengjük dicső, új éneked. Ámen. 

Attende Domine


2013. február 12., kedd

Nagyböjti elmélkedés a megszentelt hivatásról 1.


„A dicséret áldozatát vidd az Úr elé, s váltsd be fogadalmad a Fölséges előtt!” Zsolt 50,14

„Általa mutassuk be az Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát: az őt megvalló ajkak gyümölcsét.” Zsid 13,15

Az egyházi évnek ebben a szakában, amikor megváltásunk szent misztériumának ünnepe közeledik, fordítsuk figyelmünket a szentmiseáldozat fontosságára, amely minden megszentelt életúton járónak, ha lehet naponta erőforrást és kegyelem forrást jelent.

A szentmiseáldozatban jelenvalóvá válik Krisztus keresztáldozata, amellyel minden áldozatunkat és szenvedéseinket felajánlva egyesíthetjük életünk keresztjeit.

Jézus, aki szeretetünk középpontjában áll, nem követett el bűnt, mégis sokat szenvedett, nem kell e bűnös emberként nekünk szenvedésünket jó szívvel felajánlani annak, aki meghalt értünk? Jó, ha bűnbánatunk állandó és folyamatos, imádságainkban mindig arra gondolva, hogy nekünk a jobb latornak kell lennünk, Jézus jobb oldalán tartózkodni fájdalmaiban részvéttel és bűnbánattal járni életünk minden napján, főként a Nagyböjt folyamán.

Napunk középpontjában álljon hát a szentmise, amely minket is megújít napról napra Krisztus áldozatából erőt merítve, az Ő irgalmasságának fényében járva.

Szent Szívét megnyitotta a katona lándzsája, melyből vér és víz folyt ki, amely a lelkünk élete és megtisztulását adja nekünk, ahogy az Irgalmasság kép átadásánál mondta Fausztina nővérnek Jézus. Ezek a fénysugarak éltessenek és adjanak napról napra erőt és kegyelmet, hogy viszont szeretetünk választott útján megmaradva újra és újra Őt válasszuk.

Megújulásunkat nem tarthatjuk meg magunknak, hanem környezetünk, társadalomban betöltött helyünk, közösségünk, embertársaink felé tovább sugározva ezt a kegyelmet éljünk, ezáltal hozzájárulva a világ megújulásához. Amen.


Jövőben gondolkodó pálosok


Kállay Emil piarista köszönti Bátor Botond pálos atyát
Egyházi és világi elöljárók köszöntötték az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a pálosok két képviselőjét csütörtök este a hargitafürdői Szent László Központban. A szerénységükről és alázatosságukról ismert pálosok – egyelőre – két hónapot töltenek el a „székelyek szent hegyén”.
Bátor Botondot, a Magyar Pálos Rend tartományfőnökét, valamint Balla Barnabás gazdasági gondnokot elsőként Tamás József segédpüspök üdvözölte, hangsúlyozva, hogy jelenlétük igazi áldás a csíki katolikusok számára, és még ha nem is véglegesen lehetnek itt, minden bizonnyal maradandó nyomot hagy tevékenységük a helyi és környékbeli hívekben.
„Reménykedünk benne, hogy hamarosan múlhatatlanul is magunk között tudhatjuk őket. Azt kívánom a Jóistentől, segítsen abban, hogy idővel igazi otthonuk legyen Hargitafürdő” – mondta a segédpüspök, egyúttal méltatva Darvas Kozma József címzetes esperes A pálosok Erdélyben, Partiumban, Bánátban és Kárpátalján című könyvét, mellyel rendkívül sokat tett egyrészt a rend széles körben való megismertetéséért, másrészt azért, hogy itt jelen lehessenek a szerzetesek.
Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja visszatérő „vendégekként” köszöntötte a Budapestről és Szentkútról érkezett atyákat, felidézve a pálosok egykori jelenlétének településneveken és régi, romos épületeken őrzött emlékét.
„A 20. század erkölcsi megrendülése után, az új évezred gazdasági válságtól sújtott világában nagy szükség van a pálosok világszemléletére. Ebben a krízisben csak alázatossággal és szorgalmas munkával lehet győzedelmeskedni – ezt képviselik a szerzetesek” – fogalmazott a főkonzul. Szerinte ittlétük egyik jelentős hozadéka, hogy megerősítik a magyarok összetartozását.
A pálosok visszaköltözésének lehetőségeit is felmérő látogatás csak jót tehet a közösségnek – vélte Antal Attila, Csíkszereda alpolgármestere. Az elöljáró személyes – közvetett – élményeiről beszélt a jelenlévőknek, hiszen, mint fogalmazott, „valahányszor felkereste problémáival Darvas Kozma Józsefet, az esperes egy idő után mindig a pálosokról kezdett mesélni – beleéléssel, átszellemülten”.
Kállay Emil piarista szerzetes dicséretesnek tartotta, hogy a kommunizmus alatt elnyomott rend újjáéledhetett, lehetőséget kapva a kibontakozásra. „A ferencesek és piaristák mellett most a pálosok is itt lehetnek velünk, és ez nagy dolog. Imádkozunk azért, hogy véglegesen megtalálják nálunk a helyüket” – öntötte szavakba gondolatait.
„A piaristák is tapogatózva jöttek, aztán gyökeret eresztettek – legyen így a pálosokkal is, hiszen mindannyian a magyar népet és az egyházat szolgáljuk” – közölte Darvas Kozma József címzetes esperes, plébános. Rövid történelmi áttekintője és visszaemlékezése után az egyházi méltóság könyvével ajándékozta meg a két pálos atyát.
Bátor Botond, a rend tartományfőnöke elmondta, régóta álmodott arról, hogy itt éljen – Hargitafürdőn pedig a valóság sokkal szebb az álomnál. „Ez a két hónap azt szolgálja, hogy kézzelfoghatót tudjunk alkotni, megalapozva a visszatérésünket” – tudatta. Az atya hozzátette, nem akar elhamarkodott kijelentéseket tenni, egyelőre a közös imádkozás a legfontosabb, de „bízik benne, hogy ennek meglesz a gyümölcse”.
A pálos rend célja, hogy több évszázados szünet után ismét a székelyföldi hívek szolgálatába álljanak szerzetesei.
Pinti Attila

Forrás: Csíki Hírlap 2013. február 1–3., 1. és 3. oldal.

P. Bátor P. Botond pálos tartományfőnök