2017. január 25., szerda

Kilenced a megszentelt hivatásokért Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére
Kezdő ima

Teremtő Atyánk, Te minden léleknek megteremtésekor megálmodtad a hivatását, amelynek beteljesítésével a leggyorsabban elérheti a megszentelődését. Emellett tiszteletben tartod a lelkek szabad akaratát és párbeszédben velük áldásodat adod az elfogadott mellett a kiimádkozott és a választott hivatásra. Áldd meg a hivatáskereső és a megszentelt életre készülő fiatalokat, hogy a Te terveidet felfedezzék életükben és megéljék Hozzád egyre közelebb kerülve és Tehozzád eljutva. Áldd meg a már elköteleződött megszentelt életű személyeket is, hogy életük bő termést hozhasson sokak javára.

Megváltó Jézusunk, Te példát adtál az Atya Akaratának beteljesítésére, életed odaszentelésére és a lelkek szolgálatára. Szolgálatod kezdetén a pusztába vonultál az Atya Akaratához való közelebb kerüléshez. Erősítsd meg a fiatalokat, hogy tudjanak elkötelezetten a lelkek üdvösségére áldozni életüket. Segítsd őket a megismert vagy választott úton, hogy a megkülönböztetés pusztájában egyre inkább az igazság ismeretére jussanak és a Te mintádra mind többen legyenek olyanok, akik osztatlan szívvel szolgálnak Neked. Add kegyelmedet a fogadalmukat letett személyekért, hogy ezen az úton hűségesen kitarthassanak életük minden napján.

Szentlélek Istenünk, Te megvilágosítod mindazokat, akik hivatásuk megtalálásához és abban való előrehaladásukban a Te segítségedet kérik. Erősség Lelke, adj erőt az elköteleződéshez minden fiatalnak. Igazság Lelke, ismertesd meg a kereső fiatal lelkekkel az igazságot életükre vonatkozóan. Bölcsesség és Értelem Lelke, Te bőven árasztod el bölcsességgel és értelemmel a bizonytalan lelkeket. Jó Tanács Lelke, Te igazítsd el utukon az elköteleződés előtt állókat és a már elkötelezetteket. Tedd teljessé a Téged hívó fiatalok lelkében ajándékaid, hogy felhasználásukkal könnyebben megismerjék és megéljék hivatásukat és abban mindhalálig megmaradhassanak.

Szűz Mária, hivatások Édesanyja Te minden hivatás példaképe és közbenjárója vagy. Ragyogj életünk egén csillagként, hogy a Te pártfogásoddal az Atya Akarata szerint, a Fiú Testvéreként és a Szentlélek templomaként mindig a kegyelem állapotában törekedjünk hivatásunk megismerésére és kiteljesítésére. Segítsd imáiddal azokat, akik még nem ismerik hivatásukat és a megszentelt életállapotban élőket. Beléd vetjük bizalmunkat, hogy a tisztaság és lélekben vagy akár testben megélt vértanúságért járó koszorút a Te Szeplőtelen Szíveddel egyesülve a szent elődeinkkel együtt megadja nekünk az Úr, ha jól betöltjük hivatásunkat. Vigyél minket Szent Fiaddal együtt az Atya házába miután szolgálatunkat befejeztük itt a Földön. Amen.

1. nap: Imádság a szerzetesekért


Felajánló napi ima

Szentháromság Egy Isten, Te a szerzeteseket az evangéliumi tanácsok, a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség útján hívtad el a tökéletességre törekvő életre, kérjük add, hogy az Egyház mai szerzetesei szentül és példaadóan éljenek szolgálva közösségi társaikat és az Egyházat, imádkozzanak a rájuk bízott lelkek üdvösségéért, így minél előbb eljöhessen a Te Szent Országod. Amen.

Tized rózsafüzér „Akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál” titokkal

Imádság a szent szerzetesekhez

A Mennyek Országában helyet foglaló szent szerzetes testvéreink, hozzátok fordulunk kérve közbenjárásotokat a mai kor küzdő Egyházának szerzeteseiért, hogy életük áldás lehessen az egész Egyház számára és veletek együtt lehessenek majd a Mennyei Atya országában. Amen.

2. nap: Imádság a konszekrált szüzekért


Felajánló napi ima

Felajánljuk Neked Urunk az egyháztörténelem minden eddig élő vértanú és tanúságtevő szüzeit és a jelenkorban élő konszekrált szüzeket, hogy életpéldájuk, tisztaságuk, szolgálatuk és áldozataik révén a Bárány Jegyeseként az Egyház lelki kincsestárát gazdagítva ezekből a kincsekből minden lélek meríthessen és hálát adunk ezeknek a lelkeknek az elkötelezettségéért és Krisztus és az Egyház iránti odaadó szeretetéért.

Tized rózsafüzér „Akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál” titokkal

Imádság a szent szüzekhez

Vértanú és tanúságtevő szent szüzek, kérjük, járjatok értünk Szent Jegyeseteknél, Akivel a mennyek Országában már együtt ünnepelhettek, hogy tisztaságban és szentségben éljenek fiataljaink, kiváltképpen a megszentelt életre törekvők és ebben az életállapotban már elkötelezett lelkek. Esdjetek ki minden szükséges kegyelmet ennek a komoly erénynek a gyakorlásához, hogy megerősödve szívük liliomát hozzátok hasonlóan nyújthassák Krisztusnak. Amen.

3. nap: Imádság a világi intézményben élőkért


Felajánló napi ima

A modern Egyház világi intézményeiben kovászként élő testvéreinket ajánljuk most Urunk a Te kegyelmedbe, hogy a világban élve ne befolyásolja őket hivatásukban és szolgálatukban a világ zaja, és a kísértéseket úgy tudják legyőzni, hogy mentesek maradhassanak az evangéliumi életük során minden bűntől. Segítsd őket, hogy azokkal a lelkekkel, akikkel találkoznak bármely közösségben világban élőként, ahová más már nem jutna el, adj nekik erős lelkületet, hogy megtérés és áldás fakadjon erőfeszítéseik nyomán mindenkor. Amen.

Tized rózsafüzér „Akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál” titokkal

Imádság a szent világi intézményi tagokhoz

Minden elhunyt szent világi intézményi testvérünk, kérünk benneteket, hogy imádkozzatok állandó oltalomért számunkra, hogy olyan eltökéltséggel és hittel tudjuk betölteni hivatásunkat bárhol is élünk, amely számotokra megadatott, akik a világban éltetek, de a világ romlottsága nem vett erőt szíveteken; ezért imádkozzatok értünk és velünk, hogy fogadalmainkhoz mi is hűségesek tudjunk maradni a sírig. Amen.

4. nap: Imádság a magánfogadalmasokért


Felajánló napi ima

Mennyei Atyánk és Édesanyánk felajánljuk a mai napon a rejtettségben élő magánfogadalmas lelkeket, akik titokban, de mégis szívük odaadottságában élik meg az egységet Krisztussal és áldozataikat felajánlják a lelkek üdvösségéért engesztelésül maguk és a világ bűneiért. Áldd meg őket, hogy különleges keresztjüket jó szívvel vigyék Jézussal együtt, hogy a rejtett megszenteltségük kihasson környezetükre, de titokzatosan az egész világegyház életére. Amen.

Tized rózsafüzér „Akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál” titokkal

Imádság a szent magánfogadalmasokhoz

Akik előttünk magánfogadalmasként jártatok és ebben a hivatásban lelketek odaadottságában végül megláttátok a Mennyek Országát, kérjük, járjatok közben minden magánfogadalomra készülő testvérünkért, vagy abban elkötelezettekért, vagy olyanokért, akik ezt kevésnek érzik, hogy az életszentségre törekvés ezen a szűk ösvényén elindulva, járva és megtorpanva soha ne felejtsék el, hogy áldozataik nem hiábavalóak és engesztelésükkel hozzájárulhatnak veletek együtt a világ megszentelődéséhez. Amen.

5. nap: Imádság az apostoli élet társaságaiban élőkért


Felajánló napi ima

Istenünk, Te örömmel veszed, hogy az apostoli élet társaságai közösségben és apostolkodva a szeretet tökéletességére törekednek. Áldd meg őket, hogy ígéreteikhez hűségesen élve a társaságuk céljának megfelelő módon az életszentségre jussanak választott hivatásukban és azon a módon, ahogy ők ezt megélik. Erősítsd őket szent és kiváló lelkipásztorok szolgálatával is, hogy a világi apostoli szolgálatuk gyümölcsöző lehessen. Amen.

Tized rózsafüzér „Akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál” titokkal

Imádság a szent apostoli élet társasági tagokhoz

Minden eddig élt szent közösségi tagokhoz fordulva kérjük, hogy a mai közösségek úgy tudjanak szolgálni az Egyházban és fejlődni, hogy minden tag egységben a szabályzattal és az Égiek patrónusuk és a Boldogságos Szűz közbenjárásával Egyházunk és a világ javát szolgálják ott, ahová karizmájuk szerint az Úr rendelte őket. Amen.

6. nap: Imádság a konszekrált remetékért


Felajánló napi ima

„Egyedül az egyedüli Istennel” – ma a megszentelt remete testvéreinket hozzuk eléd Egyedülvaló Istenünk, Aki e kiválasztott lelkeket a világ zajától távol és csak Reád hagyatkozva, Veled élve és betöltekezve rendelted számukra életútjukat. Nem csak a fizikailag távol élő remetéket ajánljuk oltalmadba, de azokat a remetéket is, akik a nagyvárosok zajában élnek mégis imáikkal, vezekléseikkel és lelkük elvonulásával csak az Úrra figyelnek és Őt engesztelve minden saját és más bűnéért életüket felajánlva odaajándékozzák. Amen.

Tized rózsafüzér „Akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál” titokkal

Imádság a szent remetékhez

Minden korok szent remete lelkei, kérünk, vegyétek pártfogásotokba a mai kor remetéit és mindannyiunkért is járjatok közbe, hogy az áldozathozatalról és lelkünk csendjéről soha el ne felejtkezzünk. Tekintsetek a mai kor remetéire, hogy példátok által bennük is kialakuljon az az elszántság ás a magánynak szeretete, amely benneteket jellemez. Mi mindannyian pedig a Ti segítségetekkel minden földi nehézséget hősiesen viseljünk és éljünk meg. Amen.

7. nap: Imádság a megszentelt élet intézményeiben élőkért


Felajánló napi ima

Ma minden megszentelt élet intézményének tagját hozzuk eléd Ő Istenünk. Segítsd őket a közösségi, evangéliumi, imádságos és szolgáló életük során, hogy mindama kegyelmet, melyet az Úr elköteleződésükkor megadott, jól tudják felhasználni és kamatoztatni saját maguk közösségük és Egyházunk javára. Lelkük odaadottságában Isten szeretetük ne adjon alkalmat számukra magukat másoknál többre tartáshoz, hanem alázatban maradva hivatásuk helyes megélése legyen céljuk, más hivatásban élők segítése ne pedig lenézése legyen előttük mindenkor. Amen.

Tized rózsafüzér „Akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál” titokkal

Imádság a megszentelt élet intézményeinek szentjeihez

Kérünk minden szentté lett megszentelt élet intézményében élt lelket, hogy járjanak közben a mai tagokért, hogy őszintén, alázatban, helyesen és valóban szentül élhessenek és másokat is a szentségre vezethessenek hivatásukat keresőket, házasokat és minden életállapotban élőt. Lelki kincseket és szolgálatot nyújtva az Egyház tagjai számára magukat sosem emeljék piedesztálra, hanem mindig az Alázatos Krisztust és Benneteket kövessenek. Amen.

8. nap: Imádság a hivatalos közösségen kívül élő megszentelt hivatásban élőkért


Felajánló napi ima

Ma különösképpen a hivatalos közösség nélküli megszentelt életű személyeket ajánljuk az Úr és az Égiek figyelmébe, kegyelmébe és imádságaiba, hogy a hivatalos közösség hiánya ellenére meg tudják élni hűségben és kitartóan hivatásukat. Minden magánfogadalmas, konszekrált szűz és konszekrált remete el tudja érni lelkében a teljesen Istenben való elrejtett élet és a misztikus egység adományát, hogy ha fizikailag nem is tudnak rendszeresen vagy egyáltalán közösségi testvéri kapcsolatban élni, ezt áldozatként vigyék az Úr elé és ne gondolják, hogy ez akadály lenne hivatásuk kiteljesedésében. Amen.

Tized rózsafüzér „Akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál” titokkal

Imádság a közösségen kívül élő megszentelt szentekhez

Minden közösség nélkül elkötelezett szent testvérünk közbenjárását kérjük, hogy a mai korban is legyenek olyan közösség nélkül, de közösségek javára szolgáló életmódú lelkek, akik tanácsaikkal, ritkább találkozási alkalmaikkal, imáikkal, szeretetükkel, vezeklésükkel, áldozatukkal és engesztelésükkel mégis elérik azt, hogy épüljön az Egyház. Amen.

9. nap: Imádság a hivatásukat keresőkért és a megszentelt életre készülőkért


Felajánló napi ima 

Istenünk, kérünk, adj tisztánlátást minden hivatását kereső fiatalnak és a megszentelt életre készülőknek, hogy minden lehetőséget jól felhasználva megismerhessék a helyes utat Feléd és bátran merjenek elindulni és elköteleződni. Támogasd hitüket, hogy felismerjék a jó és számukra legmegfelelőbb utat, erősítsd őket, hogy megtegyék azt és ki is tartsanak benne. Bízunk benne, hogy ha kérik Tőled Te megadsz minden kegyelmet útjukon hogy minél inkább lelkük megszentelődésével együtt jussanak hivatásuk felismerésére és abban egyre jobban elmélyülhessenek és eljussanak Hozzád. Amen.

Tized rózsafüzér „Akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál” titokkal

Imádság a világegyház és a magyar egyház megszentelt hivatásban élő szentjeihez

Szent és boldog magyar és Egyházunk minden megszentelt hivatást megélt szentjei, imáitokra számítunk a hivatáskereső és a megszentelt hivatáson gondolkodó, imádkozó fiataljainkra tekintve. Ha megismerik életutatokat és annak példája nyomán indulnak el, hisszük, hogy ez megadja nekik a kezdeti erőt, Isten segítségével pedig Mária közbenjárásával, aki Minden Kegyelem közvetítője meg is tudják valósítani a bennük elültetett jót így életük magja elhalva kisarjad és növényt sarjaszt, amely árnyékul és oltalmul szolgál sokak számára, mint ahogy a ti példátok ezt bizonyítja. Ezért kérjük imáitokat ma is és minden időben, hogy ez minél több fiatal életében megtörténhessen. Amen.

Befejező ima

Hálát adunk Neked Istenünk Szent Fiadért, aki szűzi életet élt, a Legszentebb Szűzért, példájukkal előttünk járó szentekért, akik a megszentelt hivatásban élték földi életüket. Kérünk, engedd, hogy ezen az ünnepen elmélyíthessük hivatásunk valódi értékének megismerését lelkünkben és mindenkinek ebben segíthessünk, hogy minél több fiatalhoz eljuthasson a hívó szó, mint jó földbe rejtett mag kiviruljon, és százszoros termést érlelhessen. Amen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése