2019. január 31., csütörtök

Itt jelen vagyon - Hic adest praesto

Itt jelen vagyon az Istennek Fia,
itt jelen vagyon feláldozott Bárány,
itt jelen vagyon erős, igaz Isten:
a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon mi édes teremtőnk,
itt jelen vagyon a mi közbenjárónk,
itt jelen vagyon vigasztaló társunk:
a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon út, igazság, élet,
itt jelen vagyon a mennyei fölség,
itt jelen vagyon fényes világosság:
a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon váltságunknak napja,
itt jelen vagyon bűnünk megrontója,
itt jelen vagyon szeretetnek lángja:
a Jézus Krisztus.

Itt jelen vagyon a mi vigasságunk,
itt jelen vagyon őrizőnk, oltalmunk,
itt jelen vagyon lelki bátorítónk:
a Jézus Krisztus.

Adja minékünk az ő szent országát,
hogy megláthassuk szentséges lakását,
angyali karból tiszta szép orcáját
és ő szent Atyját.
Amen.


Hic adest praesto, en, Filius Dei,
hic adest praesto Agnus immolatus,
hic adest praesto Deus fortis, iustus:
Dominus Iesus.

Hic adest praesto dulcis et creator,
hic adest praesto noster intercessor,
hic adest praesto comes consolator:
Dominus Iesus.

Hic adest praesto Via, Veritas, Vita,
hic adest praesto maiestas caelestis,
hic adest praesto clarissimum lumen:
Dominus Iesus.

Hic adest praesto sol redemptionis,
hic adest praesto peccati destructor,
hic adest praesto flammula amoris:
Dominus Iesus.

Hic adest praesto laetitia nostra,
hic adest praesto custos et tutamen,
hic adest praesto animi firmator:
Dominus Iesus.

Qui nobis donet regnum suum sanctum,
ut videamus tectum eius sacrum,
angelos inter radiantem vultum
Patremque summum.
Amen.

Fordította: Rihmer Zoltán


Bosco Szent János litániája

Uram, irgalmazz nekünk,
Krisztus, kegyelmezz nekünk,
Uram, irgalmazz nekünk,
Krisztus, hallgass minket,
Krisztus, hallgass meg minket,
Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk.
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk.
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk.
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk.

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, könyörögj érettünk!
Szalézi Szent Ferenc, könyörögj érettünk!
Bosco Szent János, könyörögj érettünk!
Az isteni Gyermekbarát eleven képmása, könyörögj érettünk!
Szűz Mária, Keresztények Segítségének kedvenc gyermeke, könyörögj érettünk!
Jézus kedvenc tanítványának hű utánzója, könyörögj érettünk!
A gyermekek világának Istentől rendelt pásztora, könyörögj érettünk!
Akit Szűz Mária tanított a nevelés művészetére, könyörögj érettünk!
A lelkek üdvének lánglelkű apostola, könyörögj érettünk!
Egy szent ifjú nemzedék nevelője, könyörögj érettünk!
Nevelők és tanítók példaképe, könyörögj érettünk!
Az ifjúság javát munkáló vallásos társaságok megalapítója, könyörögj érettünk!
Az árvák és elhagyottak atyja,  könyörögj érettünk!
Jézus Szíve szerint való lelkipásztor, könyörögj érettünk!
Te, aki annyi szentélyt építettél templomokban és lelkekben, könyörögj érettünk!
Te, Isten igéjének buzgó hirdetője, könyörögj érettünk!
Isten szent félelmének magyarázója, könyörögj érettünk!
A bűnnek kérlelhetetlen ellensége, könyörögj érettünk!
Szűz Mária jóságának és hatalmának lángszavú dicsőítője, könyörögj érettünk!
Az Isteni Gondviselésbe vetett korlátlan bizalom lelkes szorgalmazója, könyörögj érettünk!
A bűnbocsánat szentségének fáradhatatlan és bölcs közvetítője, könyörögj érettünk!
Te, a korai és gyakori szentáldozás sürgetője, könyörögj érettünk!
Te, a tévtanok rettenthetetlen üldözője, könyörögj érettünk!

Te, aki írásban és élőszóban védelmezője voltál a katolikus hitigazságoknak, esedezve kérünk!
Aki erős támasza voltál Egyházadnak és az apostoli Szentszéknek, esedezve kérünk!
Áldozatos lelki munkálója a missziók ügyének, esedezve kérünk!
Úttörője a katolikus sajtó gondolatának, esedezve kérünk!
Aki megszervezted a világiak apostolkodását, esedezve kérünk!
Te nagy próféta és csodatevő,  esedezve kérünk!
Te minden bajban jóságos megsegítőnk, esedezve kérünk!
Te közbenjárónk és tanácsadónk, esedezve kérünk!
Te az ifjúság és a nép melegszívű barátja, esedezve kérünk!
Te hatalmas szószólónk Isten trónja előtt, esedezve kérünk!
Hogy kéréseinket Istennek ajánlani méltóztassál, esedezve kérünk!
Hogy a keresztény ifjúságot megáldjad, esedezve kérünk!
Hogy biztos vezetője légy a mennybe vezető úton, esedezve kérünk!
Hogy mindennemű tévelygéstől megoltalmazzad, esedezve kérünk!
Hogy soraiban Isten szentélyének szolgálatára méltó ifjakat támasztani kegyeskedjél, esedezve kérünk!
Hogy a szülőket és nevelőket szellemeddel megihlessed, esedezve kérünk!
Hogy a keresztény nevelés elveit diadalra juttasd,  esedezve kérünk!
Hogy Urunk Jézus kedvenceit minden csábítás ellen oltalmadba vegyed, esedezve kérünk!
Hogy műveid munkatársai részére gazdag mennyei jutalmat kieszközölni kegyeskedjél, esedezve kérünk!
Hogy a kereszténységet az Egyház és a pápa iránt tartozó hűségben megerősítsed, esedezve kérünk!
Hogy a keresztény népet Szűz Mária, a Keresztények Segítségének pártfogásába ajánlani soha meg ne szűnjél, esedezve kérünk!Hogy Isten országában Isten békéjének terjesztője maradj, esedezve kérünk!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk,
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket,
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.
Uram, irgalmazz nekünk,
Krisztus, kegyelmezz nekünk,
Uram, irgalmazz nekünk.

KÖNYÖRGÉS


Isten, aki Szent János Hitvallóban az ifjúságnak Atyát és Tanítómestert támasztot­tál, s azt akartad, hogy őáltala Szűz Mária segítségével Egyházadban új szerzetesi családok viruljanak: engedd, kérünk, hogy a szeretetnek azonegy tüzében hevülve, tudjunk mi is lelkeket keresni s egyedül Neked szolgálni. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


Forrás: Szaléziak


Beszélgetés Ábrahám Béla szalézi tartományfőnökkel


Beatrice szalézi nővér tanúságtétele hivatásáról

„A legnagyobb kincs Isten kegyelme.” Don Bosco

Megkértem Beatrice Romani, olasz missziós nővért, meséljen a hivatásáról, de nemet mondott. Lányos zavarában szabadkozni kezdett, hogy az ő története nagyon egyszerű, és csak Isten kegyelme számít. Én azonban nem hagytam annyiban a dolgot és némi unszolás után elkészült ez a rövid kis interjú.

 
-Beatrice nővér, mesélj kicsit a kezdetekről!

-Ha visszatekintek az elmúlt 45 évre, csak azt tudom mondani, hogy az én hivatásom Isten kegyelme. Teljes képtelenség, hogy valaki 11 évesen el tudja dönteni, hogy nővér szeretne lenni. A plébános is azt mondta, hogy még túl fiatal vagyok, és meglátjuk mi lesz ebből a „komoly” elhatározásból. Nem sokkal később Torinóba költöztem, a Don Bosco Nővérek kollégiumába, hogy befejezzem az általános iskolát, mert a falumban csak öt osztályos iskola volt. Egy nap elmondtam egy-két nővérnek, hogy szeretnék apáca lenni. Estére már mindenki tudta. Csodálkoztam, milyen gyorsan terjednek az információk.
Nagyon messzire kerültem a szüleimtől, a falumtól több mint 600 kilométerre. Ugyanakkor ez nem okozott nehézséget, mert én szerettem volna szabad lenni.

-Mit szóltak mindehhez a szüleid, a családod?

-A szüleim nagyon vallásosak voltak. Édesanyám, állítólag, apáca szeretett volna lenni, talán megörököltem a hivatását. Heten voltunk testvérek, és mindenki járta a saját útját. A szüleim megadták nekünk a kellő szabadságot, de rengeteget imádkoztak értünk. Édesanyám hite sokat jelentett a hivatásom alakulásában. Ő mindig mondta, hogy ezt komolyan át kell gondolni, én pedig csak azt ismételgettem, hogy tudom mit akarok.
A testvéreim is elfogadták a döntésem, nem is volt más választásuk. Volt egy nővérem, aki 18 éves kora előtt férjhez ment, mondtam neki ha te dönthettél ilyen fiatalon, akkor én is.

-Az általános iskola után, mit csináltál?

-Beiratkoztam a tanító képzőbe, de nem fejeztem be, mert 18 évesen elkezdtem a posztulátust.
Minden reggel abban a szobában elmélkedtünk, ahol Mazzarello Mária meghalt. Áhitatos hely, de azért nem mondhatom, hogy mindig friss és összeszedett voltam, többször elbóbiskoltam ima alatt.

-Hány évesen tetted le az első fogadalmat?
-Húsz évesen, a noviciátus után.

-Éltél meg nehézségeket fiatal nővérként?

-Nem volt mindig könnyű. A noviciátus első évének végén, voltak kétségeim, hogy valóban ez-e az én utam. Hála Istennek, mindig volt, aki tudott segíteni, például a novíciamesternő és a lelkivezetőm, de a végső döntést én hoztam meg.
Ami a nehézségeket illeti, én mindig igyekeztem don Bosco példáját követni, ha egy szikla gördült az utamba és nem tudtam egyenesen tovább menni, akkor megkerültem.

-Volt valami amiről le kellet mondanod a hivatásodért?

- 16 éves voltam, amikor valaki megpróbált meggyőzni, hogy jobb lesz, ha családot alapítok, ha lesz férjem és lesznek gyerekeim. Erre én csak annyit mondtam, hogy létezik egyfajta lelki-anyaság is, és ezt ma is vallom. Nagyon tisztelem a családos hivatást, a nővéremet, azokat akik ezt az utat választják, de ehhez is kell hivatás. Ha nincs, nem lehet erőltetni. Az a legfontosabb, hogy kövessük Isten tervét.

-Ha az életedre tekintesz, hogyan látod benne Isten működését?

-Újra csak azt tudom mondani, hogy az egész életem csupa kegyelem. Az első fogadalomkor is sokan kérdezték, hogy hogyan lehet a szerzetességet választani. Azt válaszoltam, hogy a hivatás nagy ajándék, nagy öröm, nagy kegyelem. Valóban nem az én erőmből csinálom, mert én nagyon türelmetlen vagyok,  és Isten nélkül képtelen lennék bármire.

Beatrice nővér jelenleg Mogyoródon él, ahol nagyon aktív tagja a közösségnek, rengeteget dolgozik, és „teszi a jót”.

„Gondold meg, hogy csak a jótett tesz boldoggá.” Don Bosco

Forrás: Don Bosco Nővérek
"Jöjjetek és lássátok!" - hivatástisztázó lelkinapok a szalézi nővéreknél


Minden egy tekintettel, egy találkozással kezdődik. Mint Márk evangeliumában. „Jézus rátekintett és megkedvelte. Így szólt hozzá:

két dolog hiányzik: Menj, add el mindened  a szegényeknek, és kincsed lesz a Mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem! Mk 10, 21.

Az Úr szívünkbe látogat és hív az Ő házába. Hív, hogy Vele legyünk! Jöjjetek és lássátok!- mondja.

Mit jelent részt venni mindebben?

Élek a lehetőséggel, hogy többet tudjak meg Isten rólam alkotott tervéről.

Istennek van álma rólad.
És neked van álmod Vele?A havonta tartott lelki napok érintik személyes életedet, majd abban folytatódnak.
Ezekre az alkalmakra idő közben is be lehet kapcsolódni.
Mindenkit személyesen vezetünk, segítünk
Vezetett elmélkedés, ima, megosztások, érdekes feladatok segítenek az elmélyülésben.
Családias, vidám és közvetlen légkör vár
A nővérek közösségében, a nővérekkel találkozva töltheted el ezt a napot

A havonta rendezett találkozók a következő témákból épülnek fel:


Mit jelent elindulni, megindult a Jézust követő úton? És mit jelent közelíteni Őhozzá? Mit jelent meghívottnak lenni? Isten álma hogy bontakozhat ki rólam? Hagyom-e magam vezetni, tudok- e válaszolni Neki? Értékek az életemben, mik Isten hangjának közvetítői életemben? Életem útjelzői! Boldogságom megtalálásának útja! Ki nekem Jézus? Önmegvalósítás keresztény szemmel. Mit jelent nem látni, mit jelent csak a saját elképzeléseim vetítette képet látni, s így vakoskodni?  Mit jelent vakká válni pont mikor láttuk a fényt? Tudni elfogadni, azt a belső átalakulást, amit a Szentlélek bennem végez! Tisztán látni, … úgy, ahogy Szt. Pál. Hogyan éltem meg személyes találkozást Vele? Magához hív, hogy aztán küldjön…


A lelki napoktól függetlenül, személyes beszélgetésekre is el lehet jönni, vagy akár a közösségben eltöltött pár napos élményszerzésre is szeretettel várunk benneteket.

Akivel felveheted a kapcsolatot:
Egyházy Kata nővér +3620-2553305; egyhazyfma@gmail.com


Forrás: Don Bosco Nővérek


2019. január 30., szerda

"Tisztaság,szegénység,engedelmesség..."

Negyven évvel ezelőtti fogadalmát újította meg Ignácia orsolyita nővér

Szent Angélára, az Orsolyita rend alapítójára emlékeztünk liturgikus emléknapján, január 27-én Kisvárdán, a római katolikus templomban, ahol a Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákjai és tanárai voltak jelen. Az ünnepi szentmisén a rendi hagyomány szerint újította meg negyven évvel ezelőtti fogadalmát Ignácia nővér, aki két évvel ezelőtt érkezett intézményünkbe Franciska nővérrel együtt.


Kálmán József iskolalelkész ünnepi homíliáját azzal a gondolattal indította, hogy a szentmisén olyan eseménynek leszünk a résztvevői, amire még nem került sor templomunkban.

A fogadalomtétel előtt megemlékeztünk az Orsolyita rend megalapítójáról, Angela Mericiről, aki elsősorban a nők számára kívánt nyújtani társadalmi menedéket és lelki támaszt, amikor 1535-ben létrehozta Bresciában az első női „világi” tanítórendet. Ez egy olyan korszakban történt, amikor a nők még nem kapták meg a nekik kijáró figyelmet és tiszteletet. Angéla a köréje sereglő leányok és asszonyok vallásos közösségi nevelése révén kívánt hozzájárulni a családok erkölcsiségének megerősítéséhez. Azt szerette volna elérni, hogy a nők is kivegyék részüket az új katolikus lelkiség megalapozásában, az Isten- és keresztény emberszeretet ápolásában, embertársaik szolgálatában, a leánygyermekek keresztény szellemű nevelésében és oktatásában. Szent Angéla az orsolyiták életének középpontjába az istenszeretetet állította.„Arra a nagy megtiszteltetésre vagyunk hivatva, hogy Isten Fiának jegyesei és királynék legyünk a mennyben” – írta a Regulában 1535-ben. Imádságában fölajánlotta szívét Istennek, hogy azt ő tisztítsa meg „isteni szeretetének lángoló tűzhelyén”. A társaság tagjaitól pedig azt kérte, hogy “a szeretet legyen engedelmességük alapja és minden cselekedetük forrása" (Regula, 6, 9, 10).

Szent Angéla példája arra tanít minket, hogy váltsuk valóra terveinket, ne riadjunk vissza az akadályoktól, és vigyük végbe azt a küldetést, amire Isten meghívott bennünket.

A szentmise a fogadalomtétellel folytatódott. " Én Uram, én Istenem, Atya, Fiú és Szentlélek, orsolyita nővérem, Kálmán József atya és az egész templom közössége" — megszólítással kezdte Ignácia nővér fogadalmának megújítását. Majd az alábbiakkal folytatta: „Megújítom a tisztaság, szegénység és engedelmesség fogadalmát, amit 40 évvel ezelőtt a Szent Orsolya Rend Római Uniójának Konstitúciójában előírt életmód szerint fogadtam.” A fogadalomtétel szövegét egy emberként hallgattuk végig, majd a szentmise után intézményünk igazgatója köszöntötte Ignácia nővért, aki elmondta, hogy ez volt az első nyilvános fogadalomtétele, mert 40 évvel ezelőtt Csehszlovákiában, szülőhazájában nyíltan nem vállalhatta fel Jézushoz fűződő elkötelezettségét. Ez a mondat még jobban tudatosította a hívekben, diákokban, tanárokban egyaránt, hogy nemcsak Ignácia nővér, hanem minden jelenlévő számára nagy jelentőségű volt ez a hétfő reggeli ünnepi szentmise.

Köszönjük Ignácia nővérnek, hogy intézményünk diákjai, tanárai előtt újította meg fogadalmát, hogy mi is részesei lehettünk élete eme fontos eseményének!

Kerezsi Béla intézményvezető
Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda - Kisvárda

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye2019. január 29., kedd

Könyvajánló hivatáskeresőknek
Hivatáskeresésünkben a napi imádság, a lelki kísérés és a másokkal való beszélgetés mellett sokat segíthet 1-1 jól megírt könyv. Válaszokat adhat vagy épp kérdéseket vethet fel bennünk. Szerencsére jó pár könyv található a magyar nyelvű kínálatban, azokból válogattunk össze néhányat. Ha aktuálisan nem kapható, érdemes ismerősöknél, atyáknál, szerzeteseknél érdeklődni, hátha kölcsönadják, ha szükséged van valamelyikre.

A teljes bejegyzés itt olvasható:

https://hivatasrscj.blogspot.com/2019/01/konyvajanlo-hivataskeresoknek.html

Forrás: Sacré Coeur Nővérek