2014. július 2., szerda

Elmélkedés a hivatásról Sarlós Boldogasszony ünnepén

„Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: ,,Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. És boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked.'' Mária erre így szólt: ,,Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben [Hab 3,18], mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát [1 Sám 1,11]. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék [Ter 30,13], mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas [MTörv 10,21], és Szent az ő Neve [Zsolt 111,9]. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik [Zsolt 103,13.17]. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataiban kevélykedőket [Zsolt 89,11]. Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt [Zsolt 147,6]. Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat [Zsolt 107,9]. Felkarolta Izraelt, az ő szolgáját, megemlékezve irgalmasságáról [Iz 41,8-9; Zsolt 98,3], amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre'' [Ter 17,7]. És Mária nála maradt mintegy három hónapig, azután hazatért.Lk 1,39-56


A mai ünnepnek hármas jelentése van egy korábbi Mária ünneppel Gyümölcsoltó Boldogasszonnyal, Jézus fogantatásának ünnepével szorosan összefonódva, amelyet minden hivatását keresőnek érdemes megfontolnia. Mit is jelent számunkra ez az ünnep?

1. Isten Akaratát alázattal elfogadni

2. Jézust befogadva élni

3. Szeretettel szolgálni embertársainkat


1. Isten Akaratát alázattal elfogadni

Mária egész szívével élete minden pillanatában Isten Akaratát kereste. Szerette volna, ha az Ő Országa minél inkább kiteljesedne az emberek életében is. Hivatását is csak Istennek tetszően tudta elképzelni. Érezte, hogy Istennek kell szentelnie magát és ezért kérdezett rá az angyal köszöntésekor, hogy miként fog történni vele. Felismert hivatása után tudta, hogy kihez vezet útja leghamarabb. Biztos volt abban, hogy Isten Akarata a legjobb lesz számára és környezete számára.

Hivatáskeresésünk során ezt az Akaratot érdemes keresni nekünk is, mert biztos, hogy ez az út lesz, amelyen leginkább boldog és kiteljesedett életet tudunk élni. Fontos az alázattal való elfogadás, Isten Akaratának magunkat alávetni, mert Ő tud a leginkább megadni minden kegyelmet ahhoz, hogy be is tudjuk teljesíteni az Ő Általa nekünk szánt hivatást. Akár megszentelt, akár családos hivatásban járunk, ha ez Vele összefonódva születik meg bennünk és éljük, ez vezet legegyenesebben minket az üdvösségre.

2. Jézust befogadva élni

Szűz Mária méhébe fogadta Jézust és így egyszerre Fia és Ura lett a Megváltó. Nekünk is lehetőségünk van az Eucharisztiában befogadni Krisztust minden szentmisében. Az Ő és a Szentlélek örömében élhetünk és Vele együtt gyermekeink lesznek azok a lelkek, akiket Isten reánk bíz. Családos hivatásban élőként testben is születnek gyermekek, akiknek a testi-lelki fejlődéséért felelősek a szülők, míg a megszentelt hivatásban járóknak a lelki anyaságot-atyaságot lehet gyakorolniuk és így feláldozni életüket a rájuk bízottakért.

3. Szeretettel szolgálni embertársainkat

Szűzanyánk amikor meghallotta, hogy idős rokona nemsokára szülni fog, egyből elindult hozzá, hogy segítségére legyen és ott maradjon Keresztelő Szent János születéséig. Ráérzett és rátért a szolgálat, a szeretetben való önátadás útjára, hogy megossza Krisztusban és a Szentlélekben való örömét és átadja annak, akihez az Úr leginkább vezeti.

Testi és/vagy lelki gyermekeink és a körülöttünk élő lelkek szolgálata és a bennünk élő Krisztussal a körülöttünk élők megszentelése mindennapi feladataink közé tartozik, mert csak ezáltal tudunk keresztény hivatásunknak eleget tenni. Mindenkinek az állapotbeli hivatásának megfelelő szolgálat ez, családos hivatásban a családtagok és környező személyek testi és lelki jól tartása, megszentelt úton járóknak a személyes és/vagy közösségi karizma szerinti szolgálat.


A Szentháromság Egy Isten vezetése, ereje és öröme áldjon meg minden hivatását kereső lelket, hogy életáldozatával a szeretetben való szolgálatában saját és környezetében élő lelkek üdvösségén munkálkodva boldog és szent életet élhessen. Amen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése